ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gesture

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesture-, *gesture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gesture(n) การแสดงท่าทาง, See also: อิริยาบถ, Syn. motion, sign, signal
gesture(vi) แสดงท่าทาง, See also: ให้สัญญาณ, แสดงอิริยาบถ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gesture(เจส'เชอะ) vi., vt., n. (การ) แสดงอากัปกิริยาแสดงลักษณะท่าทางชี้มือชี้ไม้, ให้สัญญาณ, See also: gestural adj. gesturer n., Syn. action, sign, indication, signal, motion

English-Thai: Nontri Dictionary
gesture(n) กิริยาท่าทาง, อากัปกิริยา, ท่าทาง, การให้สัญญาณ
gesture(vi) ส่งสัญญาณ, ให้สัญญาณ, โบกไม้โบกมือ, ชี้ไม้ชี้มือ, ออกท่าทาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gesturesกิริยาท่าทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you made a gesture that reminded me of something.But you made a gesture that reminded me of something. 12 Angry Men (1957)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด, \ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
and, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด Spies Like Us (1985)
That's what would make it a particularly nice gesture on your part.ถึงจะยิ่งเป็นความใจดีของเธอที่จะให้สร้อยมา Labyrinth (1986)
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล Don Juan DeMarco (1994)
A final gesture of goodwill to the people of this planet who have given from whom I have taken so much.ท่าทางสุดท้ายของ ค่าความนิยมที่จะ ผู้คนในโลกใบนี้ที่ได้รับ จากที่ฉันได้เอามาก Contact (1997)
Perhaps this was his final altruistic gesture to unite the world in some common goal.บางทีนี่อาจเป็นท่าทาง เห็นแก่สุดท้ายของเขา ที่จะรวมกันทั่วโลกในบาง Contact (1997)
grateful.... as a gesture of gratitude... not to us... but to who made this movie... and remember their name good work!หากคุณชอบหนังเรื่องนี้... Princess Mononoke (1997)
I pride myself on visiting the Taufer Orphanage three times a year... to offer my services as a teacher, as a gesture of support... for those good men of the cloth.ผมภูมิใจที่ได้มาเยี่ยม บ้านเด็กกำพร้า เทาเฟ่อร์ ปีละสามครั้ง เพื่อมาเป็นอาจารย์สอนพวกเด็ก ๆ และ ในฐานะผู้อุปถัมป์... The Red Violin (1998)
He never blinks or gestures or changes his voice, at least that I could tell.เขาไม่เคยกระพริบตา แสดงท่าทางหรือเปลี่ยนเสียงของเขา อย่างน้อยที่ผมบอกได้ Mr. Monk and the Game Show (2004)
This is an empty gesture *.สัญลักษณ์ไม่มีความหมาย Æon Flux (2005)
This hand gesture thing doesn't really work on the phone, does it?การใช้มือเปรียบเทียบป่านมือถือนี่ไม่เวิร์ค ใช่มั้ย The Sweet Taste of Liberty (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gestureAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
gestureAre these gestures used in the USA?
gestureAs one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.
gestureFather gestured to me to leave the room.
gestureGesture is another way of communication.
gestureGestures are not used by them.
gestureHe made a gesture of impatience.
gestureHe made a gesture to me to run away.
gestureHe responded by giving the "OK" gesture.
gestureHer gestures convey no meaning to me.
gestureHer movements were awkward and her gesture clumsy.
gestureHe tried to speak by word or gesture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำมือทำไม้(v) gesture, See also: pose, act, Syn. ทำท่าทำทาง, Example: คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร, Thai Definition: แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ
กรีดนิ้ว(v) gesture with the fingers, Example: เขากรีดนิ้วนับเงิน, Thai Definition: กรายนิ้ว, ใช้นิ้วหยิบอย่างมีท่าหยิบหย่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [ f ] ; finesse [ f ] ; manière [ f ]
กวักมือ[kwak meū] (v, exp) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand  FR: appeler d'un geste de la main
ออกท่า[økthā] (v) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose  FR: gesticuler
ออกท่าออกทาง[økthā-økthāng] (v) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [ f ] ; aspect [ m ] ; apparence [ f ] ; tenue [ f ] ; look [ m ] ; attitude [ f ] ; manière [ f ] ; air [ m ] ; genre [ m ] ; comportement [ m ] ; geste [ m ] ; port [ m ] ; pose [ f ] ; posture [ f ]
ท่วงท่า[thūangthā] (n) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion  FR: allure [ f ] ; attitude [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gesture
gestured
gestures

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gesture
gestured
gestures

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手势[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ,   /  ] gesture; sign; signal #11,875 [Add to Longdo]
比画[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] gesture; gesticulate #64,444 [Add to Longdo]
势子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙,   /  ] gesture; posture #452,525 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebärde { f }; Geste { f } | Gebärden { pl }; Gesten { pl }gesture | gestures [Add to Longdo]
Geste { f } | Gesten { pl }gesture | gestures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) { Buddh } mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India #3,689 [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] (v5k, vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) #8,189 [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int, n, vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
べーっだ;べーだ[be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
ジェスチャ;ゼスチャー[jiesucha ; zesucha-] (n) { comp } gesture [Add to Longdo]
ジェスチャー[jiesucha-] (n) gesture; (P) [Add to Longdo]
ゼスチュア[zesuchua] (n) gesture [Add to Longdo]
印を結ぶ[いんをむすぶ, inwomusubu] (exp, v5b) to make symbolic signs (gestures) with the fingers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジェスチャ[じえすちゃ, jiesucha] gesture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gesture \Ges"ture\, n. [LL. gestura mode of action, fr. L.
   gerere, gestum, to bear, behave, perform, act. See {Gest} a
   deed.]
   1. Manner of carrying the body; position of the body or
    limbs; posture. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Accubation, or lying down at meals, was a gesture
       used by many nations.         --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. A motion of the body or limbs expressive of sentiment or
    passion; any action or posture intended to express an idea
    or a passion, or to enforce or emphasize an argument,
    assertion, or opinion.
    [1913 Webster]
 
       Humble and reverent gestures.     --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Grace was in all her steps, heaven in her eye,
       In every gesture dignity and love.  --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gesture \Ges"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Gestured}; p. pr. & vb.
   n. {Gesturing}.]
   To accompany or illustrate with gesture or action; to
   gesticulate.
   [1913 Webster]
 
      It is not orderly read, nor gestured as beseemeth.
                          --Hooker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gesture \Ges"ture\, v. i.
   To make gestures; to gesticulate.
   [1913 Webster]
 
      The players . . . gestured not undecently withal.
                          --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gesture
   n 1: motion of hands or body to emphasize or help to express a
      thought or feeling
   2: the use of movements (especially of the hands) to communicate
     familiar or prearranged signals [syn: {gesture}, {motion}]
   3: something done as an indication of intention; "a political
     gesture"; "a gesture of defiance"
   v 1: show, express or direct through movement; "He gestured his
      desire to leave" [syn: {gesticulate}, {gesture}, {motion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top