ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamma ray

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamma ray-, *gamma ray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamma ray[N] รังสีแกมมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gamma rayรังสีแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma rayรังสีแกมมา
รังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Gamma ray brustsการระเบิดของรังสีแกมมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
gamma ray [γ-ray]รังสีแกมมา, รังสีชนิดหนึ่งที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นสั้นมาก มีอำนาจในการผ่านทะลุสูงกว่ารังสีแอลฟาและรังสีบีตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gamma raysรังสีแกมมา [TU Subject Heading]
Gamma Raysรังสีแกมม่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eli's studying Markarian 541, a major gamma ray source.อีไลศึกษา มาคาเรียน 541, แกมมาเรย์แหล่งสำคัญ Contact (1997)
Of gamma rays from dark matter annihilations,จากการทำลายล้างของสสารมืด ต่อทฤษฎีเส้นเชือก The Pirate Solution (2009)
Were you at any point shot by a gamma ray?นายถูกยิงด้วยรังสีแกมม่าใช่หรือเปล่า 17 Again (2009)
Which gives off an even bigger gamma ray burstเพื่อการระเบิดของคลื่นรังสีแกมม่าที่ใหญ่กว่าเดิม Incursion: Part 2 (2010)
They have only the time between the gamma ray bursts to complete their work.พวกเขามีเวลาระหว่างที่ รังสีแกรมม่าจะแพร่มาสู่เรา Incursion: Part 2 (2010)
The first wave of lethal gamma rays will reach our solar system in the next two weeks.คลื่นรังสีแกมม่าร้ายแรง จะไปถึงระบบสุริยะของเราอีก 2 สัปดาห์ A Message Back (2011)
It was created by bombarding the plant with gamma rays.เพราะมันเกิดจากการฉายรังสีแกมมา Welcome to Briarcliff (2012)
Tell them to put the spectrometers on the roof and calibrate them for gamma rays.ให้เอาเครื่องตรวจค้นขึ้นหลังคา ปรับให้รองรับรังสี แกมม่า The Avengers (2012)
A hypernova spews so much radiation into space-- not just light, but X-rays and gamma rays-- that planets that are dozens or perhaps hundreds of light-years away could be stripped of their atmospheres and bathed in deadly radiation.รังสีมากเข้าไปเขียนแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงเบา แต่รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ว่าดาวเคราะห์ที่มีหลายสิบ Sisters of the Sun (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสีแกมม่า[N] gamma ray, Example: รังสีแกมมาเป็นรังสีที่ทรงอานุภาพมาก ต้องใช้ผนังคอนกรีตหนาถึง 2 เมตรจึงสามารถกันรังสีได้, Notes: (อังกฤษ)
แกมมา[N] gamma, See also: gamma ray, Example: รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากมีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก, Thai definition: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังสีแกมม่า[n. exp.] (rangsī kaēmmā) EN: gamma rays   FR: rayons gamma [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙种射线[bǐng zhǒng shè xiàn, ㄅㄧㄥˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma ray [Add to Longdo]
伽马射线[gā mǎ shè xiàn, ㄍㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma rays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンマ線;γ線[ガンマせん, ganma sen] (n,adj-no) gamma rays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamma ray \Gam"ma ray\ n. (Physics)
   A very penetrating electromagnetic ray not appreciably
   deflected by a magnetic or electric field, emitted by
   radioactive substances. Gamma rays are photons of
   electromagnetic radiation having a wavelength shorter than
   that of X-rays, (i. e. shorter than 0.1 nanometer) and are
   correspondingly more penetrating than X-rays. In addition to
   being given off in certain types of radioactive decay, they
   may be found in cosmic radiation, though they are largely
   absorbed by the earth's atmosphere. Gamma-ray detectors
   orbited above the atmosphere have found bursts of gamma
   radiation, in some cases associated with visually observed
   supernova explosions, but in most cases from unidentified
   sources.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamma ray
   n 1: electromagnetic radiation emitted during radioactive decay
      and having an extremely short wavelength [syn: {gamma
      radiation}, {gamma ray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top