ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แกมมา

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกมมา-, *แกมมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกมมา[N] gamma, See also: gamma ray, Example: รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากมีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก, Thai definition: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกมมาน. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร/วินาที มีอำนาจในการเจาะทะลุได้สูง สามารถเจาะทะลุแผ่นตะกั่วหนาหลายเซนติเมตรได้ เกิดจากการเสื่อมสลายของสารกัมมันตรังสี เช่น ธาตุเรเดียม ธาตุโคบอลต์-๖๐ หรือเกิดจากการที่อนุภาคบีตาพุ่งชนอะตอมของธาตุ ใช้ประโยชน์ในการแพทย์รักษาโรคมะเร็งและในการเกษตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gammaแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma globulinsแกมมาโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma Tocopherolแกมมาโทโคเฟอรอล, แกมม่าโทโคเฟรอล [การแพทย์]
Gamma-Glutamyltransferaseแกมมากลูตามิลย์ทรานสเฟอเรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eli's studying Markarian 541, a major gamma ray source.อีไลศึกษา มาคาเรียน 541, แกมมาเรย์แหล่งสำคัญ Contact (1997)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)
The disruptor there from Gamma-Gamma Six.ปืนนั้นมาจาก ภาพยนต์ แกมมา-แกมมาThe X in the File (2010)
Fermi records gamma-ray bursts -- strange blasts of energy from the farthest reaches of the Universe.แฟร์บันทึกระเบิดรังสีแกมมา ลั่นแปลกของพลังงาน จากต้นน้ำที่ไกลที่สุดของจักรวาล Does Time Really Exist? (2011)
Imagine two photons race out of a gamma-ray burst 10 billion light-years away.ลองนึกภาพการแข่งขันสองโฟตอน ออกมาจากการระเบิดรังสีแกมมา 10 พันล้านปีแสงออกไป Does Time Really Exist? (2011)
The gamma-ray burst data from Fermi will come in over the next few years.ระเบิดรังสีแกมมาข้อมูลจากแฟร์ จะมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Does Time Really Exist? (2011)
It was created by bombarding the plant with gamma rays.เพราะมันเกิดจากการฉายรังสีแกมมา Welcome to Briarcliff (2012)
A hypernova spews so much radiation into space-- not just light, but X-rays and gamma rays-- that planets that are dozens or perhaps hundreds of light-years away could be stripped of their atmospheres and bathed in deadly radiation.รังสีมากเข้าไปเขียนแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงเบา แต่รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ว่าดาวเคราะห์ที่มีหลายสิบ Sisters of the Sun (2014)
In gamma-ray light, for example, we can see mysterious explosions in distant galaxies that we would otherwise miss.ในที่มีแสงรังสีแกมมาตัวอย่างเช่น เราจะเห็นการระเบิดลึกลับ ในกาแล็กซี่ที่ห่างไกล ว่าเราจะไม่พลาดอีก Hiding in the Light (2014)
Abrasax clipper D-gamma-nine, this is the Aegis.Abrasax เพรียว D-แกมมาเก้า นี้เป็นโล่ . Jupiter Ascending (2015)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radiography(เรดิออก'กระฟี) n. การถ่ายภาพเอกซฺเรย์หรือแกมมาเรย์ของอวัยวะภายในร่างกาย., See also: radiographer n. radiographic adj. radiographical adj.
roentgen(เรนทฺ'เกิน,เรนทฺ'เจิน,รันทฺ'เจิน) เอกซฺเรย์หรือแกมมาเรย์ (R,r), Syn. Rontgen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top