ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaelic

G EY1 L IH0 K   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaelic-, *gaelic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaelic(เก'ลิค) n. ภาษาเซลล์สาขาหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If a druid went down the wrong path, there's a Gaelic word for that as well:ถ้าดรูอิดเลือกที่มุ่งไปสู่เส้นทางที่ไม่ถูกต้องล่ะก็ มีคำหนึ่งในภาษาเซลล์เรียกว่า ดาราค The Girl Who Knew Too Much (2013)
For God's sake, stop that Gaelic gibberish.ผมเวอร์นอน มาจากดับลิน ให้ตายสิ เลิกพล่ามเป็นภาษาไอริชซะที This Beautiful Fantastic (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAELIC G EY1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gaelic (n) gˈɛɪlɪk (g ei1 l i k)
Gaelics (n) gˈɛɪlɪks (g ei1 l i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖尔[Gài ěr, ㄍㄞˋ ㄦˇ, / ] Gaelic, #81,811 [Add to Longdo]
盖尔语[gài ěr yǔ, ㄍㄞˋ ㄦˇ ㄩˇ, / ] Gaelic (language), #356,774 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲール語[ゲールご, ge-ru go] (n) Gaelic (language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaelic \Gael"ic\ (?; 277), a. [Gael. G[`a]idhealach, Gaelach,
   from G[`a]idheal, Gael, a Scotch Highlander.] (Ethnol.)
   Of or pertaining to the Gael, esp. to the Celtic Highlanders
   of Scotland; as, the Gaelic language.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaelic \Gael"ic\, n. [Gael. Gaelig, G[`a]ilig.]
   The language of the Gaels, esp. of the Highlanders of
   Scotland. It is a branch of the Celtic.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erse \Erse\ ([~e]rs), n. [A modification of Irish, OE. Irishe.]
   A name sometimes given to that dialect of the Celtic which is
   spoken in the Highlands of Scotland; -- called, by the
   Highlanders, {Gaelic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gaelic
   adj 1: relating to or characteristic of the Celts [syn:
       {Celtic}, {Gaelic}]
   n 1: any of several related languages of the Celts in Ireland
      and Scotland [syn: {Gaelic}, {Goidelic}, {Erse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top