ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂乱

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂乱-, *狂乱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂乱[kuáng luàn, ㄎㄨㄤˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] hysterical, #52,154 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂乱[きょうらん, kyouran] (n,vs,adj-no) fury; frenzy; madness; (P) [Add to Longdo]
狂乱物価[きょうらんぶっか, kyouranbukka] (n) soaring prices; wild price spiral [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Driven out of your mind so that no-one would believe a word that you said.[JA] 半狂乱にし、誰も 君のことを信じないように The Hounds of Baskerville (2012)
Wildly my mind beats against you[CN] 我的心狂乱地抗拒着你 The Phantom of the Opera (2004)
I could see the frenzy in his eyes give way to the realization of what he was doing.[CN] 我能看到他意识到后果时的狂乱眼神 Pulp Fiction (1994)
There is a little delirium.[CN] 有短暂的狂乱. Jab We Met (2007)
Half-mad, she scrapes off the wallpaper to set the women free.[JA] 半狂乱になり ─ その女性を自由にしようと 壁紙を剥がしました Rubber Man (2011)
God, this has been one hectic, bizarre day for me.[CN] 天这 这对我来说真是个狂乱的一天 The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
The dad was pretty frantic when we got here.[JA] 当初 父親は狂乱状態で Stories We Tell Our Young (2013)
The man I hated most and in those mad days when the Shogun fell, my comrade in 'the wolves of Mibu'.[CN] 这个我最恨的人... ...还有那些在幕府衰落的 狂乱岁月里,和我一起战斗的... "壬生狼" When the Last Sword Is Drawn (2002)
- Joey, turn it off, please. - Leaning toward the frenetic, Gideon falls... into his characteristic weakness of trying too hard...[CN] 祖儿,请把它关掉吧 偏向于狂乱风格的吉德安显出 All That Jazz (1979)
Those people went crazy.[JA] 狂乱状態に Walk with Me (2012)
People need natural gas, so for the most part, Tritak should keep a steady price, but it shot up 600% recently because of a buy frenzy initiated at Baylor Zimm.[JA] 需要があるので "トライタック"は天然ガスで 安定した値を保つはずです しかし 最近 ベイラー社が仕組んだ 物価狂乱で600%に急騰しました Risk (2012)
whose hills and rivers... echo with the clamor of hooves?[CN] ∮谁的江山∮ ∮马蹄声狂乱 Curse of the Golden Flower (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂乱[きょうらん, kyouran] Raserei, Tobsucht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top