ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freehand

F R IY1 HH AE2 N D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freehand-, *freehand*, freehan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freehand[ADJ] เขียนด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freehandadj.,adv. ด้วยมือเปล่า

English-Thai: Nontri Dictionary
freehand(adj) ทำด้วยมือ,ด้วยมือเปล่า
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freehand (Computer file)ฟรีแฮนด์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEHAND F R IY1 HH AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freehand (j) frˈiːhænd (f r ii1 h a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徒手画[tú shǒu huà, ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] freehand drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンストライプ[, pinsutoraipu] (n) pinstripe (esp. freehand art) [Add to Longdo]
自在画[じざいが, jizaiga] (n) a freehand drawing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free-hand \Free"-hand`\, a.
   Done by the hand, without support, or the guidance of
   instruments; -- of drawing or sculpture; as, free-hand
   drawing. See under {Drawing}.
 
   Syn: free, freehanded, unguided, untraced.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freehand
   adj 1: done by hand without mechanical aids or devices; "a
       freehand drawing" [syn: {freehand}, {freehanded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top