หรือคุณหมายถึง sillineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silliness

S IH1 L IY0 N AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silliness-, *silliness*, sillines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silliness[N] ความโง่เขลา, Syn. foolishness, imbecility, stupidity

English-Thai: Nontri Dictionary
silliness(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเหลวไหล,ความบ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you and I are gonna put all this silliness to rest today.แต่วันนี้เราจะทำให้เรื่องนี้หายไปนะจ๊ะ The First Taste (2008)
You and I sit down, have a chat, put this silliness to bed. Absolutely.คุณและผมนั่งคุยกัน เพื่อทำให้เรื่องเหลวไหลนี้เป็นที่กระจ่าง Episode #1.3 (2010)
And no more silliness, I want a nice quiet wing.และไม่มีความบ้ามากขึ้นฉันต้องการปีกที่เงียบสงบมีความสุข Starred Up (2013)
I have every confidence that she'll forget all this silliness at university and settle down and dedicate herself to more natural, womanly pursuits.ฉันมีความมั่นใจสุดๆเลยว่าเธอจะลืม เรื่องไร้สาระที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด และยอมอุทิศตัวเอง A Whiff of Sulfur (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SILLINESS    S IH1 L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silliness    (n) sˈɪlɪnəs (s i1 l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚鈍[ぐどん, gudon] (adj-na,n) (sens) stupidity; silliness [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness [Add to Longdo]
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silliness \Sil"li*ness\, n.
   The quality or state of being silly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silliness
   n 1: a ludicrous folly; "the crowd laughed at the absurdity of
      the clown's behavior" [syn: {absurdity}, {fatuity},
      {fatuousness}, {silliness}]
   2: an impulsive scatterbrained manner [syn: {giddiness},
     {silliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top