Search result for

folly

(43 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folly-, *folly*, fol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folly[N] ความเขลา, See also: การกระทำที่โง่เง่า, Syn. foolishness, stupidity, Ant. cleverness, smartness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
folly(ฟอล'ลี) n. ความโง่,การกระทำที่โง่ ๆ ,เรื่องที่สิ้นเปลืองมากแต่ไร้ประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
folly(n) ความเขลา,ความโง่,ความโง่เขลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
folly literatureวรรณกรรมล้อความเขลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By following this wickless folly, you've endangered everything we've worked for!คุณได้ใกล้สูญพันธุ์ทุกอย่างที่เรา เคยทำงานมา 9 (2009)
His folly has cost a life.ความโง่ของเจ้านั่นหมายถึงชีวิตเจ้า Sacramentum Gladiatorum (2010)
It's the folly of humansมนุษย์ผู้โง่เขลา What Lies Below (2010)
But this is folly.แต่มันโง่เง่า Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
The raffle is the grand finale to an evening-long festival of fun and folly....แรฟเฟิล (ของจับฉลาก) จะเป็นรางวัลใหญ่ ในยามเย็นอันแสนสำราญบันเทิงนี้ The Toast Derivation (2011)
And it's Raincloud Jim by 3 1/2 lengths, followed by my ex-best friend and Goldhoarder's folly!เป็นเรนเคลาด์ จิมมี่ แซงไป 3 1/2 ช่วงตัว ต่อด้วยอดีตเพื่อนรักของผม และโกลด์ฮอลด์เดอร์ของฟอลลี่! Dentist of Detroit (2011)
"only two things are infinite -- the Universe and human folly."เพียงสองสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด - จักรวาลและความโง่เขลาของมนุษย์ ". Is There an Edge to the Universe? (2011)
You're going to a party on Neptune's Folly?คุณจะไปาร์ตี้ที่ เนปจูนส์ ฟอลลี่ หรอ? The Landlord (2012)
No folly, no distractions, no wolf.ไม่มีความเขลา ไม่มีสิ่งล่อลวง ไม่มีหมาป่า Turn This Mother Out (2012)
Icarus, full of the folly that comes with pride, flew too high and the sun melted his wings.อิคารัสที่เต็มไปด้วยความเขลา ที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจ บินสูงเกินไป และดวงอาทิตย์ละลายปีกของมัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
We see ourselves clearly in all our folly.เราเห็นตัวเอง อย่างเห็นได้ชัดในทุกความเขลาของเรา The Invisible Woman (2013)
Then perhaps we should send message of the folly of such an attempt.ถ้างั้นบางทีเราควรส่งสาร ความงี่เง่าเช่นความพยายามของพวกเขากลับไป Blood Brothers (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
follyHe blushed at his folly.
follyI cannot help laughing at my folly.
follyI cannot help laughing at your folly.
follyIt is an act of folly.
follyIt's folly to eat so much.
follyNo medicine can cure folly.
follyWhat a piece of folly!
follyWhere ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. [Quote, Gray]
follyWho lives without folly is not so wise as he thinks.
follyYou should be ashamed of your folly.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLY    F AA1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folly    (n) (f o1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torheit {f} | Torheiten {pl}folly | follies [Add to Longdo]
Verrücktheit {f} | Verrücktheiten {pl}folly | follies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚仮[こけ, koke] (n) folly; fool [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity [Add to Longdo]
愚行[ぐこう, gukou] (n) folly; foolish move [Add to Longdo]
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P) [Add to Longdo]
先非[せんぴ, senpi] (n) past sin; past folly [Add to Longdo]
前非[ぜんぴ, zenpi] (n) past folly; past sin [Add to Longdo]
大愚[たいぐ, taigu] (n) great folly or fool [Add to Longdo]
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly) [Add to Longdo]
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蠢事[chǔn shì, ㄔㄨㄣˇ ㄕˋ, ] folly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Folly \Fol"ly\, n.; pl. {Follies}. [OE. folie, foli, F. folie,
   fr. fol, fou, foolish, mad. See {Fool}.]
   1. The state of being foolish; want of good sense; levity,
    weakness, or derangement of mind.
    [1913 Webster]
 
   2. A foolish act; an inconsiderate or thoughtless procedure;
    weak or light-minded conduct; foolery.
    [1913 Webster]
 
       What folly 'tis to hazard life for ill. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Scandalous crime; sin; specifically, as applied to a
    woman, wantonness.
    [1913 Webster]
 
       [Achan] wrought folly in Israel.   --Josh. vii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       When lovely woman stoops to folly.  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. The result of a foolish action or enterprise.
    [1913 Webster]
 
       It is called this man's or that man's "folly," and
       name of the foolish builder is thus kept alive for
       long after years.           --Trench.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 folly
   n 1: the trait of acting stupidly or rashly [syn: {folly},
      {foolishness}, {unwiseness}] [ant: {wisdom}, {wiseness}]
   2: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]
   3: the quality of being rash and foolish; "trying to drive
     through a blizzard is the height of folly"; "adjusting to an
     insane society is total foolishness" [syn: {folly},
     {foolishness}, {craziness}, {madness}]
   4: foolish or senseless behavior [syn: {folly}, {foolery},
     {tomfoolery}, {craziness}, {lunacy}, {indulgence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top