ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fit in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fit in-, *fit in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit in(phrv) บรรจุลงใน, Syn. get in, go in, put in, stick in
fit in(phrv) หาเวลาเพื่อ, Syn. crowd in, squeeze in
fit into(phrv) ทำให้เหมาะสมกับ, Syn. fit in, fit in with
fit in with(phrv) ทำให้เข้ากันได้, See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ, Syn. fill in, fit into

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sure you'll fit in fine.คุณจะไม่ลำบากใจเลย The Bodyguard (1992)
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้? Brokedown Palace (1999)
I don't think you'd fit in here.ผมไม่คิดว่าคุณเหมาะกับที่นี่ American Beauty (1999)
Fit in all your work and do not slack or it will be the worst for you.ตั้งใจทำงานให้มากกว่าเดิม แล้วก็อย่าทำตัวเหลวไหลอีก Girl with a Pearl Earring (2003)
The goddamn truth won't fit in your brain.ความจริงบ้า ๆ นี้คุณไม่มีทางเชื่อมันได้หรอก The Forgotten (2004)
It won't fit in anybody's brain.มันไม่มีทางที่ใคร ๆ จะเชื่อได้เลย The Forgotten (2004)
Ransom could've fit in this bag.ถุงนี้จุค่าถ่ายได้ Lost Son (2004)
Gavin is a very gifted player and should fit in very well with our set-up here at St James' Park.เกวินเป็นนักบอลที่มีพรสวรรต์ และน่าจะเหมาะกับ เซนต์เจมส์ปาร์คของเรา Goal! The Dream Begins (2005)
I don't think you would fit in here, Philly.ฉันคิดว่านายไม่เหมาะกับที่นี่หรอก ฟิลลี่ Cell Test (2005)
Not all of us can fit in so easily.ไม่ใช่ทุกคนจะถูกยอมรับได้ง่ายๆ นะ X-Men: The Last Stand (2006)
Morgan, the five of you are never gonna fit in one of those.มอร์แกน พวกนาย 5 คน ไม่เหมาะกับรถสปอร์ดเลย The Marine (2006)
Yeah, you know, okay. You're right. I don't fit in here.โอเค คุณพูดถูกฉันไม่เหมาะกับที่นี่ The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fit inAs a writer, she does not fit into any of the traditional categories.
fit inHis ideas do not fit in with mine.
fit inHis proposals did not fit in with our aims.
fit inI can't fit in with them.
fit inI don't think this is the box that this toy came in; it won't fit in.
fit inI will not be able to fit in with the city life.
fit inSuch conduct doesn't fit in with your reputation.
fit inThis table is fine except in one respect - it will not fit into my room.
fit inThis table is fine except in one respect - it won't fit into my room.
fit inTwo thousand people fit into this hall.
fit inYour plan must fit in with mine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูช้าง[hūchāng] (n) EN: board cut to a right angle to fit into corners

Japanese-English: EDICT Dictionary
現物給付[げんぶつきゅうふ, genbutsukyuufu] (n) benefit in kind [Add to Longdo]
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut) [Add to Longdo]
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge) [Add to Longdo]
着れる[きれる, kireru] (v1) to be able to wear; to fit into [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]
馴染む[なじむ, najimu] (v5m, vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to [Add to Longdo]
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation [Add to Longdo]
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m, vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fit in
   v 1: go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas
      concorded" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {consort},
      {accord}, {concord}, {fit in}, {agree}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top