ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-felicitation-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: felicitation, *felicitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicitation[N] การแสดงความยินดี, See also: การอวยพร, Syn. congratulation, salutation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felicitation    (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicitation \Fe*lic`i*ta"tion\, n. [Cf. F. f['e]licitation.]
   The act of felicitating; a wishing of joy or happiness;
   congratulation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicitation
   n 1: (usually plural) an expression of pleasure at the success
      or good fortune of another; "I sent them my sincere
      congratulations on their marriage" [syn: {congratulation},
      {felicitation}]
   2: the act of acknowledging that someone has an occasion for
     celebration [syn: {congratulation}, {felicitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top