Search result for

place on

(43 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -place on-, *place on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
place on[PHRV] วางบน, Syn. lay on, lay with
place on[PHRV] ทำให้ยอมรับ, See also: บังคับ, บีบให้ทำ, Syn. fasten on, impose on
place one's hopes on[IDM] ฝากความหวังไว้กับ, Syn. pin on
place one's cards on the table[IDM] จริงใจที่สุด, Syn. lay on, put on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If this were the last place on earth and I had to write an S.O.S.,เธอปิดบังอะไรเอาไว้บ้าง? Committed (2008)
The most terrifying place on earth!สถานที่ที่น่าสยดสยองที่สุดในโลก! Bolt (2008)
You know those generals in there makin' millions crankin' out meth more than any other place on the fuckin' planet.รูไหมนายพลพวกนันทำเงิน เปนลานจากการขายยามากกวาทีอืนในโลก Rambo (2008)
Since I've given up first place for the entrance exam, I won't let you get first place on the graduation exam.ในเมื่อฉันยอมยกที่หนึ่ง ในการเอ็นทรานซ์ให้คุณ, ฉันจะไม่ยอมให้คุณได้ที่หนึ่งตอนเรียนจบอย่างแน่นอน Episode #1.8 (2008)
Invited my parents to visit. Took them out to dinner at a cool place on South Beach.ชวนพ่อแม่มาทานข้าว พาท่านไปทานมื้อค่ำที่ร้านหรูที่เซาท์บีช Marley & Me (2008)
The finest place on God's earth.ดินแดนที่วิเศษที่สุดของพระเจ้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's the only place on the island with any form of security right now.มันเป็นที่แห่งเดียวบนเกาะนี้ ที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ The Beginning of the End (2008)
Let me take his place on the assault team.ให้ผมอยู่ในทีมจู่โจมด้วยเถอะครับ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
They splashed gasoline everywhere. They set the place on fire.พวกมันลาดน้ำมันเบนซินทุกที่ พวกมันจัดฉากสถานที่เหมือนถูกไฟไหม้ The Culling (2009)
Which is a shame, 'cause Ray is the friendliest place on Earth.'cause Ray is the friendliest place on Earth. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I thought Disneyland was the friendliest place on Earth.I thought Disneyland was the friendliest place on Earth. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Disneyland is the happiest place on Earth.Disneyland is the happiest place on Earth. Did You Hear About the Morgans? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
place onGo around to a friend's place on the way home.
place onOur athletic meet took place only three days ago.
place onShe wants to move out and find a place on her own.
place onThe accident took place on the evening of last Sunday.
place onThe accident took place on the highway.
place onThe action of the story takes place on an inland.
place onThe athletic meet took place on October 15.
place onThe blast-off took place on schedule.
place onThe graduation ceremony took place on the morning of the first of March.
place onThe graduation ceremony will take place on March 20th.
place onThe opening ceremony took place on schedule.
place onThe speech contest took place on the ninth of November.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางขาย[V] sold, See also: place on sale, Syn. ขาย, Ant. ซื้อ, Example: สินค้าชนิดนี้มีวางขายอยู่ทั่วไป, Thai definition: นำสินค้ามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา
ฝากตัว[V] place oneself under somebody's care, See also: adhere to somebody, depend on somebody attach oneself to somebody, Syn. ฝากเนื้อฝากตัว, Example: เขาอยากเป็นนักร้องจึงเข้าไปฝากตัวกับบรมครูเพลงผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Thai definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation   FR: mettre à l'épreuve
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay   FR: accoler ; juxtaposer
วางขาย [v. exp.] (wāng khāi) EN: be on sale ; put on sale ; put up for sale ; place on sale   FR: mettre en vente

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage [Add to Longdo]
乗す;載す[のす, nosu] (v5s,vt) to place on (something); to take on board; to give a ride to [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order [Add to Longdo]
本木にまさる末木なし[もときにまさるうらきなし, motokinimasaruurakinashi] (exp) (obsc) try though one might, it's impossible to replace one's first love [Add to Longdo]
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order [Add to Longdo]
旅住い[たびずまい, tabizumai] (n) place one stays when traveling (travelling) [Add to Longdo]
旅先[たびさき, tabisaki] (n) destination; goal (of travel); place one stays during a journey; (P) [Add to Longdo]
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top