Search result for

fanny

(25 entries)
(0.0635 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanny-, *fanny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanny[N] ก้น (คำสแลง), See also: อวัยวะเพศหญิง
fanny[SL] อวัยวะเพศหญิง
fanny[SL] คำเรียกผู้หญิง (มีความหมายว่างเป็นวัตถุทางเพศ)
fanny fart[SL] เสียงคล้ายเสียงตดที่เกิดขึ้นจากอวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์
fanny magnet[SL] สิ่งที่ดึงดูดผู้หญิงได้ (มักใช้กับรถแพงๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanny(แฟน' นี) n. ก้น,ตะโพก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fanny pack [American][[แฟนนี-แพค]] (n ) กระเป๋าคาดเอว
See also: S. bum bag [British], waistpack, waist bag,
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right? I'm not here five minutes, and I'm already pulling your fanny out of the fire.พ่อมาถึงแค่ห้านาที ก็ต้องดึงลูกออกจากกองไฟเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You shave your fanny with Dad's Gillette Mach3.แล้วข้าวเที่ยงผมล่ะ เอาไปเลย Everyone (2009)
If anyone's going to get a lick of my fanny, they'll have to impress me.คนที่จะได้แอ้มฉันน่ะ ต้องทำให้ฉันประทับใจก่อน เข้าใจไหม? Cook (2009)
- Did you bring the black condoms? - In my fanny pack.นายเอาถุงยางสีดำมาด้วยรึเปล่า อยู่ในกระเป๋าคาดเอว The Gothowitz Deviation (2009)
Once that's the place to be seen, you'll be so booked, you can turn away the tasteless tourists in fanny packs.เมื่อที่แห่งนี้ได้เปิดทำการ เธอจะต้องจองคิวนาน จนอยากจะหนีไปที่อื่นเลยนะ นักท่องเที่ยวมีรสนิยมกับสาวๆสวยๆ How to Succeed in Bassness (2009)
Miss annie fanny panties in a bunch!หนูแอนนี่ กางเกงแฟนซี! Social Psychology (2009)
The point is that Fanny Brice is the most iconic work.ประเด็นคือ แฟนนี่ ไบรซ์ เจ๋งสุดๆ Home (2010)
- ♪ annie got an essay portion ♪ ♪ annie gonna move her luscious fanny ♪ ♪ all day long ♪# แอนนี่มีเรื่ององค์ประกอบเรียงความจะมาบอก # # แล้วแอนนี่จะส่ายสะโพกแสนเย้ายวนของหล่อน # # ทั้งวันทั้งคืน # Investigative Journalism (2010)
Becky, get your fanny in here, and bring your pad.เบคกี้ ย้ายก้นของเธอมานี่ และเอาที่จดบันทึกมาด้วย The Substitute (2010)
That's what happens when you have too much high-class fanny.นั่นจะเกิดขึ้น เมื่อนายได้อวัยวะเพศหญิงชั้นดีมากเกินไป Perfect Sense (2011)
Did I tell you Fanny Peatrow gotengaged?แม่บอกรึยังว่าแฟนนี่ พีโทร์วหมั้นแล้ว The Help (2011)
Good for fair Fanny Peatrow.แฟนนี่ พีโทร์วผู้โชคดี The Help (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FANNY    F AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fanny    (n) (f a1 n ii)
fanny    (n) (f a1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方妮[Fāng nī, ㄈㄤ ㄋㄧ, ] Fanny (name) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fanny
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: external female sex organs; "in England `fanny' is vulgar
     slang for female genitals" [syn: {female genitalia}, {female
     genitals}, {female genital organ}, {fanny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top