ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fagot

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fagot-, *fagot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fagot[N] ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง), See also: เกย์, Syn. male homosexual

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're fucking fagot alright.แกมันไอ่ตุ๊ด! Zack and Miri Make a Porno (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟืน[N] firewood, See also: fagot, Syn. เชื้อฟืน, Example: เขาไปหาฟืนมาเก็บไว้เยอะๆ เพื่อให้ภริยาอยู่ไฟหลังคลอดบุตร, Count unit: เรียกตามลักษณะ เช่น อัน, ดุ้น, ท่อน, ชิ้น, Thai definition: ไม้สำหรับใช้เป็นเชื้อไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟืน[n. exp.] (feūn) EN: firewood ; fagot   FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAGOTH    F AE1 G AH0 TH

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fagott {n} [mus.] | Fagotte {pl}bassoon | bassoons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントラファゴット[, kontorafagotto] (n) contrabassoon (ita [Add to Longdo]
ファゴッティングステッチ[, fagotteingusutecchi] (n) fagot-stitch; fagotting stitch [Add to Longdo]
ファゴット[, fagotto] (n) bassoon (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fagot \fag"ot\ (f[a^]g"[u^]t) n. [F., prob. aug. of L. fax,
   facis, torch, perh. orig., a bundle of sticks; cf. Gr.
   fa`kelos bundle, fagot. Cf. {Fagotto}.]
   1. A bundle of sticks, twigs, or small branches of trees,
    used for fuel, for raising batteries, filling ditches, or
    other purposes in fortification; a fascine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A bundle of pieces of wrought iron to be worked over into
    bars or other shapes by rolling or hammering at a welding
    heat; a pile.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A bassoon. See {Fagotto}.
    [1913 Webster]
 
   4. A person hired to take the place of another at the muster
    of a company. [Eng.] --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. An old shriveled woman. [Slang, Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Fagot iron}, iron, in bars or masses, manufactured from
    fagots.
 
   {Fagot vote}, the vote of a person who has been constituted a
    voter by being made a landholder, for party purposes.
    [Political cant, Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fagot \Fag"ot\v. t. [imp. & p. p. {Fagoted}; p. pr. & vb. n.
   {Fagoting}.]
   To make a fagot of; to bind together in a fagot or bundle;
   also, to collect promiscuously. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fagot
   n 1: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
      {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen},
      {queer}, {poof}, {poove}, {pouf}]
   2: a bundle of sticks and branches bound together [syn: {fagot},
     {faggot}]
   v 1: ornament or join (fabric) by faggot stitch; "He fagotted
      the blouse for his wife" [syn: {faggot}, {fagot}]
   2: fasten together rods of iron in order to heat or weld them
     [syn: {faggot}, {fagot}]
   3: bind or tie up in or as if in a faggot; "faggot up the
     sticks" [syn: {faggot}, {fagot}, {faggot up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top