ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellences

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellences-, *excellences*, excellence
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excellences (n) ˈɛksələnsɪz (e1 k s @ l @ n s i z)
Excellency (n) ˈɛksələnsiː (e1 k s @ l @ n s ii)
excellence (n) ˈɛksələns (e1 k s @ l @ n s)
Excellencies (n) ˈɛksələnsɪz (e1 k s @ l @ n s i z)
par excellence (a) pˌaːr-ˈɛksəlaːns (p aa2 r - e1 k s @ l aa n s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excellence(n) ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority
Excellency(n) คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม, ความดีเด่น., Syn. distinction
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง , ความดีเด่น, ความดีงาม
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
Your Excellency, are you hurt?ท่านขอความกรุณา ท่านเจ็บตรงไหนบ้าง The Great Dictator (1940)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
- Your Excellency?- ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
Excellency, here are the notes for your speech.ท่านผู้นำ นี่สุทรพจน์ของท่าน The Great Dictator (1940)
His Excellency?ท่านผู้นำเหรอ The Great Dictator (1940)
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ The Great Dictator (1940)
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย. The Great Dictator (1940)
- Your Excellency!- ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
Your Excellency, we have...ท่านผู้นำ เรามี... The Great Dictator (1940)
Your Excellency, everything is under control.ท่านผู้นำ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ The Great Dictator (1940)
Your Excellency.ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
His Excellency Herr Garbitsch, ท่านผู้นำ เฮอ การ์บริทซ The Great Dictator (1940)
Your Excellencyเชิญครับ พณ ท่าน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, please help meท่านครับได้โปรดช่วยผมด้วย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You are mistaken, Your Excellencyคุณถูกทำผิดพลาด, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, are you convinced?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , คุณเชื่อหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-A shrewd observation -Thank you, Your Excellency- observation เฉียบแหลม-ซึ่งแสดงความขอบคุณ, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Excellency, note their namesคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, หมายเหตุชื่อของเขาทั้งหลาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Excuse me, Your Excellency. Mr. Kinnoch.ประทานโทษครับ คุณคินน็อค Gandhi (1982)
If you will excuse me, Your Excellency it is our view that matters have gone beyond legislation.ขอโทษด้วยนะครับ พณ. ท่าน เราเห็นว่ามันเกินกว่า เรื่องของกฎหมายแล้ว Gandhi (1982)
Peaceful, nonviolent noncooperation till you yourself see the wisdom of leaving Your Excellency.ใช้สันติ ใช้อหิงสา ไม่ร่วมมือ จนกว่าคุณจะจากไป พณ. Gandhi (1982)
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน Gandhi (1982)
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม Mannequin: On the Move (1991)
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม" Mannequin: On the Move (1991)
" For Excellence in the Pursuit of Truth."คุคงจะคิดผิดถ้าคุณคิดว่ามีทางอื่นที่ดีกว่า นี่มันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนแปลกหน้าหรอกนะ Hero (1992)
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย Gattaca (1997)
His Excellency, the Garpon.ขอโทษครับ ท่านการ์ป็อน Seven Years in Tibet (1997)
I cannot speak for the regent nor the ministers, Excellence.กระหม่อมจะกล่าวแทนท่านผู้สำเร็จราชการ หรือคณะรัฐมนตรีไม่ได้ครับ ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)
Serving my country faithfully is reward enough, Excellence.การรับใช้ชาติของกระหม่อมอย่างศรัทธา ก็เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)
His Excellency, Chao Phya Kralahome, the prime minister of Siam.พระเดชพระคุณ, เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระกลาโหมแห่งกรุงสยาม Anna and the King (1999)
Women do not stand in the presence of His Excellency.เพราะว่าผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาติให้ยืนอยู่ต่อหน้า เจ้านายในพระราชสำนักได้ Anna and the King (1999)
Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not necessary to ask personal questions.ขอประทานอภัยค่ะ ดิฉันมาที่นี่ในฐานะ ครู ผู้สอนหนังสือให้กับพระโอรสของพระมหากษัตริย์ และไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ใด Anna and the King (1999)
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties.ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน Anna and the King (1999)
I didn't realize that by demanding excellence I would be challenging....ฉันไม่รู้เลยว่า การที่ฉันเรียกร้องความเป็นเลิศ ฉันจะถูกท้าทายว่า... Mona Lisa Smile (2003)
In 2001, he was awarded for his excellence in his industry.ในปี 2001 เขาก็ได้รับรางวัล ทางด้านความสามารถในเชิงอุตสาหกรรม Crazy First Love (2003)
I'm Major Merchant Choi under the command of His Excellency Yim Sa-HongBring them out! I'm Major Merchant Choi under the command of His Excellency Yim Sa-Hong The Great Jang-Geum (2003)
To which fair cousin should I compliment the excellence of the cooking?จะให้ผมชมญาิติน่ารักคนไหน ในฝีมือการทำอาหารครับ Pride & Prejudice (2005)
No excellence can be acquired without constant practice.ไม่มีทางเก่งได้หรอก ถ้าไม่มีการฝึกซ้อม Pride & Prejudice (2005)
And your "su" means "excellence!"ส่วน"ซู" ของเธอ ก็หมายถึง "ยอดเยี่ยม!" My Girl and I (2005)
You're what... 62 years old now, Your Excellency.อายุ 62 ปีแล้วใช่มั๊ย พระคุณเจ้า ใช่แล้ว Pilot (2005)
Taking personal capital gains under the church's tax shelter... well, that would be fraud, wouldn't it, Your Excellency?การยักยอกเงินรัฐภายใต้ชื่อภาษีบำรุงศาสนา เค้าเรียกว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช่มั้ยครับ พระคุุณเจ้า? Pilot (2005)
Good day, Excellency.สวัสดีครับ พระคุณเจ้า Pilot (2005)
I've been sent by His Excellency, President Amin.ท่านประธานาธิบดีส่งผมมา The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excellencHe won the prize for excellence in all subjects.
excellencWe fully appreciate his excellence as a skier.
excellencWe were amazed at the excellence of the boy's drawings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญภาพ(n) higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ใต้เท้า(pron) Your Excellency, See also: you, Example: เรื่องนี้แล้วแต่ใต้เท้าจะกรุณา, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยอย่างเคารพ
ใต้เท้ากรุณา(pron) Your Excellency, See also: you, Example: เรื่องนี้สุดแท้แต่ใต้เท้ากรุณาขอรับ, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับขุนนางที่มีศักดิ์สูง, Notes: (โบราณ)
ความเป็นเลิศ(n) excellence, See also: superiority, surpassingness, Syn. ความเป็นยอด, Example: มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นเลิศในทางวิชาการ
ความวิเศษ(n) superbness, See also: excellence, splendid, Syn. ความดีเยี่ยม, ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พณหัว[phanahūa] (n) EN: His Excellency ; Your Excellency
พณหัวเจ้าท่าน = ฯ พณ ฯ[phanahūajaothan] (n) EN: His Excellency, Your Excellency
สมเด็จ[somdet] (n) EN: highness ; majesty ; serenity  FR: altesse [ f ] ; majesté [ f ] ; excellence [ f ]
ศุภ[suppha] (n) EN: virtue ; moral excellence  FR: vertu [ f ]
ท่าน[than] (pron) EN: he ; she ; His Excellency ; His Lordship ; Her Ladyship

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCELLENCE EH1 K S AH0 L AH0 N S
EXCELLENCY EH1 K S L EH1 N S IY0
EXCELLENCIES EH1 K S L EH1 N S IY0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid, #7,959 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] excellence; luster of gems, #17,521 [Add to Longdo]
全优[quán yōu, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡ, / ] overall excellence, #64,216 [Add to Longdo]
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect., #118,120 [Add to Longdo]
创优[chuàng yōu, ㄔㄨㄤˋ ㄧㄡ, / ] to strive for excellence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exzellenz { f } | Exzellenzen { pl } | Seine ExzellenzExcellency | excellencies | His Excellency [Add to Longdo]
Kompetenzzentrum { n }center of excellence; competence center [Add to Longdo]
Trefflichkeit { f }; Vorzüglichkeit { f }excellence [Add to Longdo]
Vortrefflichkeit { f }excellence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
センターオブエクセレンス[senta-obuekuserensu] (n) center of excellence [Add to Longdo]
逸足[いっそく, issoku] (n) fast runner; excellence [Add to Longdo]
閣下[かっか, kakka] (n, n-suf) (hon) your Excellency; his (or her) Excellency; (P) [Add to Longdo]
鑑評会[かんぴょうかい, kanpyoukai] (n) (esp. in form 全国◯◯鑑評会) awards ceremony recognizing excellence (e.g. in sake or natto) [Add to Longdo]
研究教育拠点[けんきゅうきょういくきょてん, kenkyuukyouikukyoten] (n) center of excellence; COE [Add to Longdo]
秀逸[しゅういつ, shuuitsu] (adj-na, n) excellence; (P) [Add to Longdo]
出群[しゅつぐん, shutsugun] (n) excellence; pre-eminence [Add to Longdo]
出色[しゅっしょく, shusshoku] (adj-na, n) prominence; excellence [Add to Longdo]
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius [Add to Longdo]
俊逸[しゅんいつ, shun'itsu] (n) excellence; genius [Add to Longdo]
俊英[しゅんえい, shun'ei] (n) excellence; genius; (P) [Add to Longdo]
勝絶[しょうせつ;しょうぜつ, shousetsu ; shouzetsu] (n) (1) (arch) (See 十二律, 夾鐘) (in Japan) 4th note of the ancient chromatic scale (approx. F); (n, vs) (2) (usu. しょうぜつ) excellence (of scenery, etc.) [Add to Longdo]
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na, n, adj-no) goodness; excellence; virtue; (P) [Add to Longdo]
卓逸[たくいつ, takuitsu] (n, adj-na) (obsc) (See 卓越) excellence; superiority [Add to Longdo]
卓越[たくえつ, takuetsu] (n) excellence; superiority; (P) [Add to Longdo]
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n, vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
卓絶[たくぜつ, takuzetsu] (n, vs) excellence [Add to Longdo]
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na, n) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
超絶[ちょうぜつ, chouzetsu] (n, vs) transcendence; excellence; superiority [Add to Longdo]
天下第一[てんかだいいち, tenkadaiichi] (n, adj-no) the best in the land; the best of its kind in the country; par excellence in the whole country [Add to Longdo]
能書き[のうがき, nougaki] (n) advertising the excellence of one's wares; boasting [Add to Longdo]
優秀[ゆうしゅう, yuushuu] (adj-na, n) superiority; excellence; (P) [Add to Longdo]
優秀賞[ゆうしゅうしょう, yuushuushou] (n) award of excellence; merit award [Add to Longdo]
優等[ゆうとう, yuutou] (adj-na, n) (academic) excellence; superiority [Add to Longdo]
優良賞[ゆうりょうしょう, yuuryoushou] (n) prize for excellence; prize of excellence [Add to Longdo]
粒揃い;粒ぞろい[つぶぞろい, tsubuzoroi] (n) uniform excellence [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top