ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluptuary

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluptuary-, *voluptuary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluptuary[N] ผู้มีกิเลสมาก, See also: ผู้มีความต้องการมาก, ผู้ยึดติดกับความหรูหราฟุ่มเฟือย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voluptuary(วะลัพ'ชุเออรี) n.,adj. ผู้มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา., Syn. sensualist

English-Thai: Nontri Dictionary
voluptuary(n) คนชอบฟุ้งเฟ้อ,คนมัวเมาในกาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voluptuary (n) vˈəlˈʌptʃuəʳriː (v @1 l uh1 p ch u@ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lüstling {m} | Lüstlinge {pl}voluptuary | voluptuaries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voluptuary \Vo*lup"tu*a*ry\ (?; 135), n.; pl. {Voluptuaries}.
   [L. voluptuarius or voluptarius, fr. voluptas pleasure.]
   A voluptuous person; one who makes his physical enjoyment his
   chief care; one addicted to luxury, and the gratification of
   sensual appetites.
   [1913 Webster]
 
      A good-humored, but hard-hearted, voluptuary. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sensualist; epicure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voluptuary \Vo*lup"tu*a*ry\, a.
   Voluptuous; luxurious.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voluptuary
   adj 1: displaying luxury and furnishing gratification to the
       senses; "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious
       suite with a crystal chandelier and thick oriental rugs";
       "Lucullus spent the remainder of his days in voluptuous
       magnificence"; "a chinchilla robe of sybaritic
       lavishness" [syn: {epicurean}, {luxurious}, {luxuriant},
       {sybaritic}, {voluptuary}, {voluptuous}]
   n 1: a person addicted to luxury and pleasures of the senses
      [syn: {voluptuary}, {sybarite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top