Search result for

ephemera

(26 entries)
(0.0947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ephemera-, *ephemera*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ephemera    [N] ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้นๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง, See also: ของสะสมที่แต่เดิมออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในระยะสั้นๆ
ephemera    [N] สิ่งที่มีอายุสั้นและไม่ค่อยมีความสำคัญมาก, See also: สิ่งที่มีอายุสั้น
ephemeral    [ADJ] ซึ่งมีอายุสั้น, See also: ซึ่งมีอายุไม่นาน, Syn. evanescent, fleeting, transient
ephemeral    [N] พืชหรือแมลงที่มีอายุสั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ephemeral๑. อายุสั้น๒. บานวันเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ephemeral streamธารน้ำชั่วคราว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ephemeraของสะสม
Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ephemeral(อิเฟม'เมอเริล) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,มีอายุสั้น. -n. สิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น (เช่นแมลง), See also: ephemerality,ephemeralness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ถาวร[adj.] (mai thāwøn) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent   FR: temporaire

CMU English Pronouncing Dictionary
EPHEMERAL    EH0 F EH1 M ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ephemeral    (j) (i1 f e1 m @ r @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
徒桜[あだざくら, adazakura] (n) ephemeral (easily scattered) cherry blossom; fickle woman [Add to Longdo]
泡沫[うたかた;ほうまつ;うたがた, utakata ; houmatsu ; utagata] (n) (1) bubble on surface of liquid; (adj-no,n) (2) ephemeral; transient [Add to Longdo]
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
露命[ろめい, romei] (n) transient life; ephemeral existence [Add to Longdo]
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]
刹那的[せつなてき, setsunateki] (adj-na) ephemeral; transitory [Add to Longdo]
蜉蝣;蜻蛉[かげろう;ふゆう(蜉蝣), kagerou ; fuyuu ( kagerou )] (n) (1) mayfly; ephemeropteran; (2) (ふゆう only) ephemerality (of human life); (3) (かげろう only) (arch) dragonfly; damselfly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, ] Ephemera strigata [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\, n. [F. Mai, L. Maius; so named in honor of the
   goddess Maia (Gr. Mai^a), daughter of Atlas and mother of
   Mercury by Jupiter.]
   1. The fifth month of the year, containing thirty-one days.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The early part or springtime of life.
    [1913 Webster]
 
       His May of youth, and bloom of lustihood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The flowers of the hawthorn; -- so called from
    their time of blossoming; also, the hawthorn.
    [1913 Webster]
 
       The palm and may make country houses gay. --Nash.
    [1913 Webster]
 
       Plumes that mocked the may.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. The merrymaking of May Day. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Italian may} (Bot.), a shrubby species of {Spiraea}
    ({Spiraea hypericifolia}) with many clusters of small
    white flowers along the slender branches.
 
   {May apple} (Bot.), the fruit of an American plant
    ({Podophyllum peltatum}). Also, the plant itself
    (popularly called {mandrake}), which has two lobed leaves,
    and bears a single egg-shaped fruit at the forking. The
    root and leaves, used in medicine, are powerfully drastic.
    
 
   {May beetle}, {May bug} (Zool.), any one of numerous species
    of large lamellicorn beetles that appear in the winged
    state in May. They belong to {Melolontha}, and allied
    genera. Called also {June beetle}.
 
   {May Day}, the first day of May; -- celebrated in the rustic
    parts of England by the crowning of a May queen with a
    garland, and by dancing about a May pole.
 
   {May dew}, the morning dew of the first day of May, to which
    magical properties were attributed.
 
   {May flower} (Bot.), a plant that flowers in May; also, its
    blossom. See {Mayflower}, in the vocabulary.
 
   {May fly} (Zool.), any species of {Ephemera}, and allied
    genera; -- so called because the mature flies of many
    species appear in May. See {Ephemeral fly}, under
    {Ephemeral}.
 
   {May game}, any May-day sport.
 
   {May lady}, the queen or lady of May, in old May games.
 
   {May lily} (Bot.), the lily of the valley ({Convallaria
    majalis}).
 
   {May pole}. See {Maypole} in the Vocabulary.
 
   {May queen}, a girl or young woman crowned queen in the
    sports of May Day.
 
   {May thorn}, the hawthorn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ephemera \E*phem"e*ra\, n. [NL., fr. Gr. ? a day fly, fr. ?
   daily, lasting but a day; ? over + ? day.]
   1. (Med.) A fever of one day's continuance only.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zo["o]l.) A genus of insects including the day flies, or
    ephemeral flies. See {Ephemeral fly}, under {Ephemeral}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ephemeron \E*phem"e*ron\, n.; pl. {Ephemera}. [NL. See
   {Ephemera}.] (Zo["o]l.)
   One of the ephemeral flies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ephemera
   n 1: something transitory; lasting a day

Are you satisfied with the result?

Go to Top