ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ends

EH1 N D Z   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ends-, *ends*, end
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
coextends}v. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps,refuse
weekends(วีค'เอนดซ) adv. ทุกวันสุดสัปดาห์,ระหว่างวันสุดสัปดาห์

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope your mother ends up in a two-dollar whorehouse!ขอให้แม่แกตกต่ำอยู่ ซ่องกะหรี่ชั้นต่ำ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An eye for an eye only ends up making the whole world blind.ตาต่อตาจะทำให้ ทั้งโลกตาบอดกันหมด Gandhi (1982)
Thousands of years ago it crashes and this thing... gets thrown out or crawls out and it ends up freezing in the ice.They're fallin' outta the skies like flies. Government knows Right, Mac? Do you believe any of this voodoo bullshit, Blair? The Thing (1982)
It ends when you decide, and we both drink and find out who is right and who is dead.มันจะสิ้นสุดเมื่อนายตัดสินใจเลือก และเราดื่มพร้อมๆกัน และมาดูกันว่า ใครจะถูกต้อง... และใครจะตาย The Princess Bride (1987)
I don't know where he ends and I begin.ฉันไม่รู้เขาจบตรงไหน ฉันเริ่มตรงไหน Punchline (1988)
His assets frozen, the venue chosen Is the ends of the earth, whoopee!เขาจะต้องแข็งตาย สถานที่ของเขาได้ถูกเลือกแล้ว ใช่สุดขอบโลกมั้ยนะ วู้ปี้ ไกลๆ เลย Aladdin (1992)
Both the ends is the same.ขอบทั้งสองด้านมันเหมือนกัน Of Mice and Men (1992)
- Why both the ends is the same?- ทำไมมันถึงเหมือนกันล่ะ Of Mice and Men (1992)
So he ends up raised in foster homes... juvenile facilities.จะถูกส่งตัวไปไว้โรงเลี้ยงเด็ก โตในสภาพนั้น Heat (1995)
Nakamura is being questioned, and it ends in a draw.นากามูระถูกสอบสวน, จบด้วยการถูกให้ออกจากตำแหน่ง. Ghost in the Shell (1995)
She's got skin problems. I don't- Plus, it's like 5-to-2 Morgan ends up marrying' her, you know what I mean?ไม่รู้ซิ เอา 5 ต่อ 2 มอร์แกนต้องแต่งกะเธอ Good Will Hunting (1997)
Major Koslova ... ends the debate about women in combat, as far as I'm concerned.พันตรีโคสโลว่าทำให้การถกเถียง เรื่องส่งผู้หญิงไปสนามรบสิ้นสุดลง The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endsAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
endsAll is well that ends well.
endsAll's well that ends well.
endsAnd so everything ends up coming down on Mai's shoulders.
endsAt last he gained his ends.
endsBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
endsBeing a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.
endsBolas are made up of a long cord with two stone balls at the free ends.
endsBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
endsCoffee ends a meal.
endsDeath ends man's finite existence.
endsEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends   
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
จตุรมุข[n.] (jaturamuk) EN: building with four gable ends ; tetrahedron   FR: tétraèdre [m]
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   
การลงแขก[n. exp.] (kān longkhaēk) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time   
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhwan) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends   
ของเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khøng bettalet) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDS EH1 N D Z
ENDSLEY EH1 N D S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ends (v) ˈɛndz (e1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāo, ㄕㄠ, ] ends of a bow [Add to Longdo]
[, ㄑㄩˊ, ] ends of yoke [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endsaldo {m}closing balance [Add to Longdo]
Endschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Endsilbe {f} | Endsilben {pl}final syllable | final syllables [Add to Longdo]
Endspurt {m} | Endspurte {pl}final spurt | final spurts [Add to Longdo]
Endstation {f}; Endstelle {f} | Endstationen {pl}terminus | termini [Add to Longdo]
Endstromkreis {m} [electr.]final circuit [Add to Longdo]
Endstufe {f}power amplifier [Add to Longdo]
Endstück {n} [techn.]endpiece; tail end [Add to Longdo]
Endsumme {f} | Endsummen {pl}total | totals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) [Add to Longdo]
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P) [Add to Longdo]
トレンドセッター[, torendosetta-] (n) trendsetter [Add to Longdo]
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.) [Add to Longdo]
フレスタ[, furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station) [Add to Longdo]
フレンズ[, furenzu] (n) friends; (P) [Add to Longdo]
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship [Add to Longdo]
フレンド教会[フレンドきょうかい, furendo kyoukai] (n) Society of Friends; Quakers [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
終点[しゅうてん, shuuten] Endstation, Endbahnhof [Add to Longdo]
終盤戦[しゅうばんせん, shuubansen] Endspiel (bei Brettspielen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top