ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encod

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encod-, *encod*, enco
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encode[VT] เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encipher, encrypt, Ant. decode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encodeเข้ารหัสหมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะเข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encodeเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encodeเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encoderตัวเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encoderตัวเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encode1. การเข้ารหัส 2. การลงรหัส
การเข้ารหัส เช่น เข้ารหัสลับข้อมูลสำหรับใช้ส่งในระบบโทรคมนาคม ในกรณนี้มีความหมายเหมือนกัน encryt การลงรหัส คือ การเปลียนรูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งเป็ีนอีกแบบหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encode (vt ) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล
See also: S. Record,Save, R. Record

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encodIs it true that the iTunes' MP3 encoder has poor sound quality?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ารหัส[V] encoded, Syn. ใส่รหัส, Ant. ถอดรหัส, Example: พวกสายลับกำลังเข้ารหัสเอกสารสำคัญอยู่, Thai definition: เปลี่ยนข้อความหรือเครื่องหมายธรรมดา ให้เป็นข้อความหรือเครื่องหมายลับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
เข้ารหัส[v.] (khao rahat) EN: encode   FR: coder ; encoder

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCODE EH0 N K OW1 D
ENCODED EH0 N K OW1 D IH0 D
ENCODING EH0 N K OW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encode (v) ˈɪnkˈoud (i1 n k ou1 d)
encoded (v) ˈɪnkˈoudɪd (i1 n k ou1 d i d)
encodes (v) ˈɪnkˈoudz (i1 n k ou1 d z)
encoding (v) ˈɪnkˈoudɪŋ (i1 n k ou1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラー訂正エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding [Add to Longdo]
エンコーダ;エンコーダー[, enko-da ; enko-da-] (n) {comp} encoder [Add to Longdo]
エンコーディング[, enko-deingu] (n) encoding [Add to Longdo]
エンコード[, enko-do] (n) encode [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] (n,vs) {comp} encoding; codification [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding [Add to Longdo]
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[, yu-yu-enko-do] (n) {comp} uuencode [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
音声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] voice encoding [Add to Longdo]
漢字符号化方式[かんじふごうかほうしき, kanjifugoukahoushiki] kanji encoding method [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top