ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

else

EH1 L S   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -else-, *else*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
else[ADJ] ที่แตกต่าง
else[ADV] อย่างแตกต่าง
else[ADJ] อื่นๆ, See also: อย่างอื่น, อื่นๆอีก
else[ADV] อื่นๆ, See also: อย่างอื่น, อื่นๆอีก
elsewhere[ADV] ที่อื่น, See also: แห่งอื่น, Ant. here

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
else(เอลซฺ) adv. อื่นอีก,อื่น,มิฉะนั้น,ถ้าไม่เช่นนั้น adj. อื่น,อย่างอื่น,อีก -or else มิฉะนั้นแล้ว
gelsemiumn. หัวใต้ดินและรากของต้นชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
else(adj) อื่น,อีก,อื่นอีก,อย่างอื่นอีก
else(adv) นอกจากนี้,นอกเหนือจากนั้น,มิฉะนั้น,ถ้าไม่เช่นนั้น
elsewhere(adv) ที่อื่นๆ,ที่ใด,ทางอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What else can you expect from Hynky?เฮนเคิล พึ่งพาอะไรได้ The Great Dictator (1940)
And then something else caught my eye.แล้วอย่างอื่นติดตาของฉัน Pinocchio (1940)
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน Pinocchio (1940)
Let's get outta here before something else happens.ให้ของได้รับจาก ที่นี่ ก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างอื่น Pinocchio (1940)
Nothing else matters.เรื่องอะไรอื่น ฉันได้รับใน! Pinocchio (1940)
Somebody else had the same idea.อ้า ใจตรงกันกับเราเลย Rebecca (1940)
Nothing else to do around here. Maxim, when are you going to have parties here again, like the old days?เเม็กซิม เมื่อไรจะจัดงานเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนอีกล่ะ Rebecca (1940)
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ" Rebecca (1940)
- Maxim, does anyone else know of this?เเม็กซิม มีใครรู้เรื่องนี้อีกมั้ยคะ Rebecca (1940)
I've been thinking of nothing else since it happened.ผมไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยนับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น Rebecca (1940)
Come on. Out with it! Tell me, what else would a woman of her class be doing in a dump like this?โธ่เอ้ย บอกมาเถอะ ว่าผู้หญิงมีระดับ อย่างหล่อนจะมาทำอะไรในที่กระจอกๆ แบบนี้ Rebecca (1940)
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elseA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
elseA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
elseA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
elseAll else is fine.
elseAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
elseAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
elseAnything else?
else"Anything else?" "No, that's all."
elseAnything else, sir?
elseAside from that, is there anything else you want?
elseAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.
elseBill did nothing else but joke.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าง[PRON] else, Example: นกมักจะมีสีขนแตกต่างกันออกไปตามชนิด บ้างก็งดงามสวยบาดตา บ้างก็มีสีมัวๆ เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ, Thai definition: ใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า บางจำนวนหรือบางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ
ที่อื่น[N] elsewhere, See also: somewhere else, some other place, Syn. ที่อื่นๆ, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลซี[TM] (Chēlsī) EN: Chelsea   FR: Chelsea
อื่น[X] (eūn) EN: other ; else ; another   FR: autre ; différent ; distinct
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī eūn) EN: nowhere else ; not found anywhere else   FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case   FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
ผู้อื่น[pr.] (phū eūn) EN: others ; stranger ; someone else ; another   FR: autre ; autres
สิงสู่[v.] (singsū) EN: dwell ; stay (at someone else's abode)   
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   
ที่อื่น[X] (thī eūn) EN: elsewhere ; other place   FR: ailleurs ; autre part
ยืมมือ[v. exp.] (yeūm meū) EN: use s.o. to do sth ; do sth through s.o. else   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELSE EH1 L S
ELSES EH1 L S IH0 Z
ELSER EH1 L S ER0
ELSEN EH1 L S AH0 N
ELSEA EH1 L S IY0 AH0
ELSEY EH1 L S IY0
ELSE'S EH1 L S IH0 Z
ELSESSER EH1 L S IH0 S ER0
ELSEVIER EH0 L S EH1 V Y ER0
ELSEVIER EH1 L S AH0 V IH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
else (a) ˈɛls (e1 l s)
elsewhere (a) ˌɛlswˈɛəʳr (e2 l s w e@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别处[bié chù, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨˋ, / ] elsewhere, #19,488 [Add to Longdo]
别的[bié de, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙, / ] else; other [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子;御子[おこ, oko] (n) (pol) (See 子・こ・1) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子さん[おこさん, okosan] (n) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子様[おこさま, okosama] (n) (pol) child (someone else's) [Add to Longdo]
お嬢;御嬢[おじょう, ojou] (n) (hon) (someone else's) daughter [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
補完規則[ほかんきそく, hokankisoku] ELSE-rule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Else \Else\, adv. & conj.
   1. Besides; except that mentioned; in addition; as, nowhere
    else; no one else.
    [1913 Webster]
 
   2. Otherwise; in the other, or the contrary, case; if the
    facts were different.
    [1913 Webster]
 
       For thou desirest not sacrifice; else would I give
       it.                  --Ps. li. 16.
    [1913 Webster]
 
   Note: After `or', else is sometimes used expletively, as
      simply noting an alternative. "Will you give thanks, .
      . . or else shall I?" --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Else \Else\, a. & pron. [OE. & AS. elles otherwise, gen. sing.
   of an adj. signifying other; akin to OHG. elles otherwise,
   OSw. [aum]ljes, Sw. eljest, Goth. aljis, adj., other, L.
   alius, Gr. ?. Cf. {Alias}, {Alien}.]
   Other; one or something beside; as, Who else is coming? What
   else shall I give? Do you expect anything else? "Bastards and
   else." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word always follows its noun. It is usual to give
      the possessive form to else rather than to the
      substantive; as, somebody else's; no one else's. "A boy
      who is fond of somebody else's pencil case." --G.
      Eliot. "A suit of clothes like everybody else's."
      --Thackeray.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top