Search result for

eaves

(61 entries)
(0.0622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eaves-, *eaves*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eaves    [N] ชายคาของบ้าน
eavesdrop    [VI] ลอบฟัง, See also: แอบฟัง, Syn. overhear, wiretap
eavesdrop on    [PHRV] ลอบฟัง, See also: แอบฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eavesdropดักฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eavesdroppingการลอบฟัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eavesI didn't mean to eavesdrop on your talk.
eavesThe eaves are dripping.
eavesI took shelter from rain under the shop's eaves.
eavesShe hung the cage from the eaves.
eavesI didn't mean to eavesdrop, but I did overhear you.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eaves(อีฟวซ) n. ชายคา,ชายคาบ้าน., See also: eaved adj. ดูeaves
eavesdrop(อีฟวซ'ดรอพ) vi.,vt. ลอบฟัง,แอบฟัง,ขโมยฟัง., See also: eavesdropper n.
leaves(ลีฟซ) พหูพจน์ของ leaf
sheaves(ชีฟวซ) n. พหูพจน์ของ sheave

English-Thai: Nontri Dictionary
eaves(n) ชายคา
eavesdrop(vt) แอบฟัง,ดักฟัง,ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง,คนดักฟัง,ผู้ลอบฟัง
leaves(n) pl ของ leaf

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายคา    [N] eaves, Example: ชาวบ้านนิยมใช้รางรองน้ำฝนติดไว้ที่ชายคาบ้านเพื่อรองรับฝนเอาไว้ใช้, Thai definition: ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา
เชิงชาย [N] eaves, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนรูปแบน สำหรับรับชายคาเรือนที่ไม่มีกลอน
กันสาด    [N] awning, See also: eaves, Example: เรือนไทยจะไม่ติดปั้นลมหน้าจั่วแต่จะกรุไม้ตีเป็นฝาเกล็ดและมักติดกันสาดต่อไปยังริมชายคาเรือนสำหรับกันฝนสาดฝาเรือน, Thai definition: ส่วนที่ต่อออกมาจากชายคาสำหรับกันฝนสาด
ดักฟัง    [V] intercept, See also: eavesdrop, Syn. ลักฟัง, แอบฟัง, ลอบฟัง, Example: ตำรวจดักฟังข่าววิทยุที่จารบุรุษส่งไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: palm leaves   FR: feuille de palmier [m]
ใบมะขามอ่อน[n. exp.] (bai makhām øn) EN: young tamarind leaves   
ใบมะกอก[n. exp.] (bai makøk) EN: hog plum leaves   
ใบมะกรูด[n. exp.] (bai makrūt) EN: kaffir lime leaves   
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
ใบทองหลาง[n. exp.] (bai thønglāng) EN: coral tree leaves   
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed fish curry in banana leaves ; seafood steamed in banana leaves   
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves   

CMU English Pronouncing Dictionary
EAVES    IY1 V Z
EAVESDROP    IY1 V Z D R AA2 P
EAVESDROPPING    IY1 V Z D R AA2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eaves    (n) (ii1 v z)
eavesdrop    (v) (ii1 v z d r o p)
eavesdrops    (v) (ii1 v z d r o p s)
eavesdropped    (v) (ii1 v z d r o p t)
eavesdropper    (n) (ii1 v z d r o p @ r)
eavesdroppers    (n) (ii1 v z d r o p @ z)
eavesdropping    (v) (ii1 v z d r o p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶っ葉;御茶っ葉[おちゃっぱ, ochappa] (n) tea leaves [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
グリーンカール[, guri-nka-ru] (n) (See サニーレタス) var. of lettuce with curled leaves (wasei [Add to Longdo]
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum) [Add to Longdo]
バイマックルー;バイマクルー[, baimakkuru-; baimakuru-] (n) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読呆然[いちどくぼうぜん, ichidokubouzen] (n,vs) a (single) reading (a perusal) leaves one dumbfounded [Add to Longdo]
雨落ち[あまおち;あめおち, amaochi ; ameochi] (n) place where raindrops fall from the eaves [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屋檐[wū yán, ㄧㄢˊ, / ] eaves; rafts [Add to Longdo]
挑檐[tiǎo yán, ㄊㄧㄠˇ ㄧㄢˊ, / ] eaves [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] eaves; space between two pillars [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] eaves [Add to Longdo]
瓦当[wǎ dāng, ㄨㄚˇ ㄉㄤ, / ] eaves-tile [Add to Longdo]
窃听[qiè tīng, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧㄥ, / ] eavesdrop; wiretap [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] eaves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eaves \Eaves\, n. pl. [OE. evese, pl. eveses, AS. efese eaves,
   brim, brink; akin to OHG. obisa, opasa, porch, hall, MHG.
   obse eaves, Icel. ups, Goth. ubizwa porch; cf. Icel.
   upsar-dropi, OSw. ops[aum]-drup water dropping from the
   eaves. Probably from the root of E. over. The s of eaves is
   in English regarded as a plural ending, though not so in
   Saxon. See {Over}, and cf. {Eavesdrop}.]
   1. (Arch.) The edges or lower borders of the roof of a
    building, which overhang the walls, and cast off the water
    that falls on the roof.
    [1913 Webster]
 
   2. Brow; ridge. [Obs.] "Eaves of the hill." --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   3. Eyelids or eyelashes.
    [1913 Webster]
 
       And closing eaves of wearied eyes.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Eaves board} (Arch.), an arris fillet, or a thick board with
    a feather edge, nailed across the rafters at the eaves of
    a building, to raise the lower course of slates a little,
    or to receive the lowest course of tiles; -- called also
    {eaves catch} and {eaves lath}.
 
   {Eaves channel}, {Eaves gutter}, {Eaves trough}. Same as
    {Gutter}, 1.
 
   {Eaves molding} (Arch.), a molding immediately below the
    eaves, acting as a cornice or part of a cornice.
 
   {Eaves swallow} (Zo["o]l.).
    (a) The cliff swallow; -- so called from its habit of
      building retort-shaped nests of mud under the eaves of
      buildings. See {Cliff swallow}, under {Cliff}.
    (b) The European swallow.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eaves
   n 1: the overhang at the lower edge of a roof

Are you satisfied with the result?

Go to Top