ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drinks

D R IH1 NG K S   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drinks-, *drinks*, drink
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Laughs, drinks, jokes, tricks. You know?หัวเราะเครื่องดื่มตลกเทคนิค คุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
A man drinks like that and doesn't eat, he is going to die.ดื่มเหล้าต่างข้าวแบบนนี้ มีหวังตายแน่ Blazing Saddles (1974)
I didn't go there that night to fall in love. I just wanted a couple of drinks.คืนนั้นผมไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหลงรักใคร ผมแค่อยากดื่มสักสองแก้ว Airplane! (1980)
She drinks blood.เธอดื่มเลือด Gandhi (1982)
Who did you say would be buying the drinks?คุณว่าใครเป็นคนเลี้ยงเหล้านะ Gandhi (1982)
Try selling some normal drinks sometime, huh?ลองขายเครื่องดื่ม ธรรมดาๆบ้างดีมั้ย ฮึ? Akira (1988)
- What? - Have a couple of drinks.เอาล่ะ ทีนี้เราก็ดื่มได้แล้ว Big (1988)
"...who drinks the water I shall give him, says the Lord,"... ใครดื่มน้ำ ฉันจะมอบให้เขา, ตรัสโดยท่านลอร์ด, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The gift of youth to whoever drinks from the Grail.ของขวัญที่ให้ความเป็นวัยหนุ่มสาว สำหรับใครก็ตามที่ได้ดื่มจากจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Jeannie drinks. - Maybe she's depressed.แจนนี่เมา เธอคงเศร้าน่าดู Goodfellas (1990)
Let's have some drinks. Drinks on the house.มาดื่มกันหน่อยสิ ร้านจ่ายเอง Goodfellas (1990)
The drinks are on the house.วันนี้ร้านเลี้ยง Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drinksAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
drinksAfter three drinks, the man passed out.
drinksAre drinks free?
drinks"Are the drinks free?" "Only for ladies."
drinks"Are the drinks free?" "Only for the ladies."
drinksBefore going home, I have a few drinks to relax.
drinksBesides smoking, my father drinks.
drinksBill really drinks like a fish.
drinksCoke has always been the top dog when it comes to soft drinks.
drinksDo you have any non-alcoholic drinks?
drinksDo you have any soft drinks?
drinksFor one thing he is lazy, for another he drinks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเครื่องดื่ม[N] refreshment stall, See also: drinks stall
สุราเมรัย[N] liquor, See also: drinks, alcohol, intoxicant, Syn. สุรา, เหล้า, เมรัย, น้ำเมา, น้ำจัณฑ์, Example: แม้จะมีข้อห้ามทางศาสนาพุทธไม่ให้ดื่มสุราเมรัย แต่คนก็ยังนิยมดื่มกันโดยทั่วไป ไม่ว่าหญิงหรือชาย, Thai definition: น้ำเมาที่กลั่นแล้ว, น้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: savories eaten with drinks ; food eaten with liquor   FR: amuse-gueule [m]
ยาสั่ง[n.] (yāsang) EN: poison that works after the victim has taken certain food or drinks   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRINKS    D R IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drinks    (v) drˈɪŋks (d r i1 ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getränkeautomat {m}drinks dispenser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
飲み逃げ;飲逃げ[のみにげ, nominige] (n) leaving drinks unpaid for [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]
好下物[こうかぶつ, koukabutsu] (n) favorite snack to have with drinks; favourite snack to have with drinks [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
[さかな, sakana] (n) (1) appetizer or snack served with drinks; (2) performance to liven up a bar; conversation to liven up a party [Add to Longdo]
手酌酒[てじゃくさけ, tejakusake] (n) (See 手酌) pouring one's own drinks; drinking alone [Add to Longdo]
酒類[しゅるい, shurui] (n) alcoholic drinks; liquor; (P) [Add to Longdo]
炭酸飲料[たんさんいんりょう, tansan'inryou] (n) carbonated drinks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top