ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุราเมรัย

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุราเมรัย-, *สุราเมรัย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สุราเมรัย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สุราเมรัย*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุราเมรัย[N] liquor, See also: drinks, alcohol, intoxicant, Syn. สุรา, เหล้า, เมรัย, น้ำเมา, น้ำจัณฑ์, Example: แม้จะมีข้อห้ามทางศาสนาพุทธไม่ให้ดื่มสุราเมรัย แต่คนก็ยังนิยมดื่มกันโดยทั่วไป ไม่ว่าหญิงหรือชาย, Thai definition: น้ำเมาที่กลั่นแล้ว, น้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบญจศีลน. ศีล ๕ คือ ๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. งดเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔. งดเว้นจากการพูดเท็จ ๕. งดเว้นจากการเสพสุราเมรัยและของมึนเมา, คู่กับ เบญจธรรม.
ฟรีบาร์ว. เปิดบาร์ให้กินฟรีโดยไม่จำกัด ในคำว่า เปิดฟรีบาร์ (มักใช้แก่การเลี้ยงสุราเมรัย).
เอทิลแอลกอฮอล์น. แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C2H5OH ลักษณะเป็นของเหลว ใสไม่มีสี มีจุดเดือด ๗๘.๕ ํซ. จุดไฟติด ดื่มเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราเมรัยทุกประเภท ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เป็นเชื้อเพลิงและใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้มากมาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุราเมรัย[n. exp.] (surā mērai) EN: liquor   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top