ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

差す

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -差す-, *差す*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
差す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to raise umbrella

Japanese-English: EDICT Dictionary
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is bad manners to point at people.人を指差すのは無作法だ。
It is not polite to point at others.他人を指差すのは失礼なことです。
The meeting was going off without a hitch until he threw a wet blanket on it by making silly remarks.彼がばかげた発言して水を差すまでは、会議はスムーズに進んでいた。
His behavior makes me sick.彼の言動には嫌気が差す
Expressions and smiles change like that just from applying rouge and lipstick.ほお紅や口紅を差すだけで表情や笑顔がどんどん変わってくるんです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are there to show you. Look there in the coffee maker.[JA] 私の指差すところだ Due Date (2010)
We meet at a crossroads in history.[JA] ... 歴史が交差する日に なるからです Taxi Driver (1976)
- Well, I don't want to barge in on your party.[JA] パーティに 水を差すのは D.O.A. (1949)
Our lives and our choices like quantum trajectories are understood moment to moment at each point of intersection, each encounter, suggest a new potential direction.[JA] 人生とその選択は― 量子運動のように 刻々と変化するのだ 様々な出会いが 交差する時― Cloud Atlas (2012)
Know how to plug this in?[JA] どうやって 差すんだ? The National Anthem (2011)
I hate to interrupt, But glamour is not permitted.[JA] 水を差すようだが 操ってはならん I Don't Wanna Know (2008)
It is a place where many roads and many lives intersect.[JA] たくさんの道路 そして 人生が交差す Taxi Driver (1976)
It crosses three-one-left.[JA] 左31と交差す Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
- Don't point![JA] 指差すな、無礼だ! RRRrrrr!!! (2004)
That's 500 big ones just to use your pointy finger.[JA] ちょっと指差すだけで 500ドルだよ Pink Tops (2011)
The same pictogram... showing men worshipping giant beings, pointing to the stars... was discovered at every last one of them.[JA] 星を指差す巨人を崇める と云う 同じ絵文字が それ等から 最後に発見されています Prometheus (2012)
Traffic on runway four-right. pull up.[JA] 右4滑走路と交差する 上昇せよ Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
差す[さす, sasu] die_Haende_erheben, hineinstecken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top