ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dowager

D AW1 AH0 JH ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dowager-, *dowager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dowager[N] ภรรยาหม้ายของสามีสูงศักดิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว, Syn. widow, dame, matron
dowager[N] หญิงสูงศักดิ์, See also: หญิงที่ได้รับความเคารพนับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี

English-Thai: Nontri Dictionary
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, nobody gets near the Dowager Empress without convincing Sophie first.เอ่อ ไม่มีใครเข้าเฝ้าราชินีหม้ายโดยปราศจาก ความเชื่อถือของโซฟีก่อน Anastasia (1997)
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม Anastasia (1997)
The Dowager Empress and I love the Russian Ballet.องค์ราชินีและฉันรักบัลเล่ย์รัสเซียมาก Anastasia (1997)
Please inform Her Majesty, the Dowager Empress, that I have found her granddaughter, the Grand Duchess Anastasia.ได้โปรดแจ้งให้องค์ราชินี ว่ากระหม่อมพบองค์หญิงอนาสเตเชีย พระนัดดาของพระองค์แล้ว Anastasia (1997)
I'm very sorry, young man, but the Dowager Empress, she will see no one.ฉันขอโทษด้วย พ่อหนุ่ม ราชินีจะไม่พบใครอีก Anastasia (1997)
Is the dowager at the dowager residence?พระพันปีอยู่ในตำหนักของพระองค์รึเปล่า? Episode #1.3 (2006)
The dowager and the Queen is very worried.สมเด็จย่าและพระราชินี ทรงเป็นห่วงมาก Princess Hours (2006)
The late king gave me permission to punish all those involved in father's death, including the Dowager queen.อดีตพระราชาให้พระราชานุญาตเราลงโทษ ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับความตายของเสด็จพ่อเรา รวมทั้งพระมเหสี ดอวาเจอ Lee San, Wind of the Palace (2007)
I receive regular reports from the dowager queen.ข้าได้รับรายงานเป็นประจำ จากพระราชินีหม้าย The Other Boleyn Girl (2008)
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง How About a Friendly Shrink? (2010)
Empress Dowager, I hear- "อ้ายซินเจี๋ยหลอปูยี จักรพรรดิซวนถง" 1911 (2011)
Empress Dowager, I would like to submit a request.ไทเฮากระหม่อมมีเรื่องอยากทูลขอ... 1911 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi songkhreūang) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager   FR: riche veuve [f]
พันปี[n.] (phanpī) EN: queen dowager   
พันปีหลวง[n. exp.] (phanpī lūang) EN: queen dowager   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWAGER    D AW1 AH0 JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dowager    (n) dˈauəʤər (d au1 @ jh @ r)
dowagers    (n) dˈauəʤəz (d au1 @ jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witwe {f} | Witwen {pl}dowager | dowagers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀宸[ぎしん, gishin] (n) empress dowager's home [Add to Longdo]
後室[こうしつ, koushitsu] (n) dowager; widow [Add to Longdo]
皇太后[こうたいごう(P);こうたいこう, koutaigou (P); koutaikou] (n) Queen Mother; Empress Dowager; (P) [Add to Longdo]
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager [Add to Longdo]
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother [Add to Longdo]
太皇太后[たいこうたいごう, taikoutaigou] (n) (See 三后) Grand Empress Dowager [Add to Longdo]
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dowager \Dow"a*ger\, n. [OF. douagiere, fr. douage dower. See
   {Dower}.]
   1. (Eng. Law) A widow endowed, or having a jointure; a widow
    who either enjoys a dower from her deceased husband, or
    has property of her own brought by her to her husband on
    marriage, and settled on her after his decease. --Blount.
    --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. A title given in England to a widow, to distinguish her
    from the wife of her husband's heir bearing the same name;
    -- chiefly applied to widows of personages of rank.
    [1913 Webster]
 
       With prudes for proctors, dowagers for deans.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Queen dowager}, the widow of a king.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dowager
   n 1: a widow holding property received from her deceased husband

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top