ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queen dowager

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queen dowager-, *queen dowager*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันปี[n.] (phanpī) EN: queen dowager   
พันปีหลวง[n. exp.] (phanpī lūang) EN: queen dowager   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queen \Queen\, n. [OE. quen, quene, queen, quean, AS. cw[=e]n
   wife, queen, woman; akin to OS. qu[=a]n wife, woman, Icel.
   kv[=a]n wife, queen, Goth. q[=e]ns. [root]221. See {Quean}.]
   1. The wife of a king.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman who is the sovereign of a kingdom; a female
    monarch; as, Elizabeth, queen of England; Mary, queen of
    Scots.
    [1913 Webster]
 
       In faith, and by the heaven's quene. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman eminent in power or attractions; the highest of
    her kind; as, a queen in society; -- also used
    figuratively of cities, countries, etc. " This queen of
    cities." " Albion, queen of isles." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. The fertile, or fully developed, female of social bees,
    ants, and termites.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chess) The most powerful, and except the king the most
    important, piece in a set of chessmen.
    [1913 Webster]
 
   6. A playing card bearing the picture of a queen; as, the
    queen of spades.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Queen apple}. [Cf. OE. quyne aple quince apple.] A kind of
    apple; a queening. "Queen apples and red cherries."
    --Spenser.
 
   {Queen bee} (Zool.), a female bee, especially the female of
    the honeybee. See {Honeybee}.
 
   {Queen conch} (Zool.), a very large West Indian cameo conch
    ({Cassis cameo}). It is much used for making cameos.
 
   {Queen consort}, the wife of a reigning king. --Blackstone.
 
   {Queen dowager}, the widow of a king.
 
   {Queen gold}, formerly a revenue of the queen consort of
    England, arising from gifts, fines, etc.
 
   {Queen mother}, a queen dowager who is also mother of the
    reigning king or queen.
 
   {Queen of May}. See {May queen}, under {May}.
 
   {Queen of the meadow} (Bot.), a European herbaceous plant
    ({Spir[ae]a Ulmaria}). See {Meadowsweet}.
 
   {Queen of the prairie} (Bot.), an American herb ({Spir[ae]a
    lobata}) with ample clusters of pale pink flowers.
 
   {Queen pigeon} (Zool.), any one of several species of very
    large and handsome crested ground pigeons of the genus
    {Goura}, native of New Guinea and the adjacent islands.
    They are mostly pale blue, or ash-blue, marked with white,
    and have a large occipital crest of spatulate feathers.
    Called also {crowned pigeon}, {goura}, and {Victoria
    pigeon}.
 
   {Queen regent}, or {Queen regnant}, a queen reigning in her
    own right.
 
   {Queen's Bench}. See {King's Bench}.
 
   {Queen's counsel}, {Queen's evidence}. See {King's counsel},
    {King's evidence}, under {King}.
 
   {Queen's delight} (Bot.), an American plant ({Stillinqia
    sylvatica}) of the Spurge family, having an herbaceous
    stem and a perennial woody root.
 
   {Queen's metal} (Metal.), an alloy somewhat resembling pewter
    or britannia, and consisting essentially of tin with a
    slight admixture of antimony, bismuth, and lead or copper.
    
 
   {Queen's pigeon}. (Zool.) Same as {Queen pigeon}, above.
 
   {Queen's ware}, glazed English earthenware of a cream color.
    
 
   {Queen's yellow} (Old Chem.), a heavy yellow powder
    consisting of a basic mercuric sulphate; -- formerly
    called {turpetum minerale}, or {Turbith's mineral}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dowager \Dow"a*ger\, n. [OF. douagiere, fr. douage dower. See
   {Dower}.]
   1. (Eng. Law) A widow endowed, or having a jointure; a widow
    who either enjoys a dower from her deceased husband, or
    has property of her own brought by her to her husband on
    marriage, and settled on her after his decease. --Blount.
    --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. A title given in England to a widow, to distinguish her
    from the wife of her husband's heir bearing the same name;
    -- chiefly applied to widows of personages of rank.
    [1913 Webster]
 
       With prudes for proctors, dowagers for deans.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Queen dowager}, the widow of a king.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queen dowager
   n 1: the widow of a king

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top