Search result for

diagnose

(44 entries)
(0.0794 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diagnose-, *diagnose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagnose[VT] วินิจฉัยโรค
diagnose[VT] หาสาเหตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diagnose(ได'อักโนส) v. วินิจฉัย,ตรวจโรค,วิเคราะห์., See also: diagnosable adj. ดูdiagnose, Syn. analyze

English-Thai: Nontri Dictionary
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnoseวินิจฉัย(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have confidence in diagnoses, Confidence in medicine.พวกเขามั่นใจในการวินิจฉัย มั่นใจในยา Not Cancer (2008)
Your job is to diagnose patients.งานของคุณ... คือวินิจฉัยโรคผู้ป่วย Adverse Events (2008)
Cysts are symptoms, not diagnoses.ซีสคืออาการไม่ใช่โรค Birthmarks (2008)
That's what we're trying to diagnose.นั่นตั้งอยู่กับเรื่องที่\ เราพยายามวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
It would just make it harder for House to diagnose me.มันทำให้หมอเฮาส์วินิจฉัยโรคฉันยากขึ้นหรือ Lucky Thirteen (2008)
There's nothing to diagnose.ไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค Lucky Thirteen (2008)
If this thing kills him before we can diagnose, it won't be fun anymore.แล้วถ้าสิ่งนี้มันฆ่าเขา ก่อนที่เราจะวินิจฉัยโรคได้ล่ะ มันไม่ตลกเลยนะ The Itch (2008)
Is the best way to get diagnosed?นี่เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะวินิจฉัยโรค Last Resort (2008)
Shrinks diagnosed meจิตแพทย์วินิจฉัยฉัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Chuck got a doctor to actually diagnose him with acute stage fright.ชัคต้องการให้หมอวินิจฉัยว่าเขาแค่ตื่นเวที The Age of Dissonance (2009)
An implant does absolutely nothing to help me diagnose him.การขยายของหูส่วนในที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ House Divided (2009)
Agent Forrest diagnosed your emotional connection as a liability.สายลับฟอร์เลสวินิจฉัย ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะ มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diagnoseAs a result, he was diagnosed with insomnia and anxiety neurosis near the end of May.
diagnoseShe'll diagnose each person carefully.
diagnoseSimply put in a sample of your urine and the computer will diagnose your problem and tell you what you can do about it.
diagnoseThat can diagnose anything, quicker and cheaper than a doctor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิจฉัยโรค[V] diagnose, Example: การแพทย์ในปัจจุบันนี้ใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยโรค, Thai definition: พิจารณารักษาโรค, วิเคราะห์โรค
ตรวจ[V] diagnose, Syn. ตรวจโรค, Example: แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจและวินิจฉัยโรคตลอดจนเก็บเรื่องราวของคนไข้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล, Thai definition: พิจารณาหาสมุฏฐาน
ตรวจโรค[V] diagnose, See also: examine, have a medical examination, Example: บริษัทสั่งให้พนักงานใหม่ไปตรวจโรคทุกคนก่อนเข้าทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider   FR: juger ; décider
วินิจฉัยโรค[v. exp.] (winitchai rōk) EN: diagnose   FR: diagnostiquer (une maladie)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAGNOSE    D AY2 AH0 G N OW1 S
DIAGNOSED    D AY2 AH0 G N OW1 S T
DIAGNOSES    D AY2 AH0 G N OW1 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diagnose    (v) (d ai1 @ g n ou z)
diagnosed    (v) (d ai1 @ g n ou z d)
diagnoses    (v) (d ai1 @ g n ou z i z)
diagnoses    (n) (d ai2 @ g n ou1 s ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagnosestecker {m}diagnostic connector [Add to Longdo]
Diagnosesystem {n}diagnosis system [Add to Longdo]
Diagnose {f} | Diagnosen {pl} | eine Diagnose stellendiagnosis | diagnosises | to make a diagnosis [Add to Longdo]
Diagnose-Programm {n}diagnostic routines [Add to Longdo]
Diagnosemelder {m}diagnostic analyser [Add to Longdo]
Diagnoseschreiber {m}diagnostic recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
診断[しんだん, shindan] Diagnose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diagnose \Di`ag*nose"\, v. t. & i.
   To ascertain by diagnosis; to diagnosticate. See
   {Diagnosticate}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diagnose
   v 1: determine or distinguish the nature of a problem or an
      illness through a diagnostic analysis [syn: {diagnose},
      {name}]
   2: subject to a medical analysis

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Diagnose [diːagnoːzə] (n) , s.(f )
   diagnose; diagnosis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top