Search result for

diagnose

(44 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diagnose-, *diagnose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagnose[VT] วินิจฉัยโรค
diagnose[VT] หาสาเหตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diagnose(ได'อักโนส) v. วินิจฉัย,ตรวจโรค,วิเคราะห์., See also: diagnosable adj. ดูdiagnose, Syn. analyze

English-Thai: Nontri Dictionary
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnoseวินิจฉัย(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must diagnose this case at once.เราจะต้องวินิจฉัยกรณีนี้ในครั้ง เดียว Pinocchio (1940)
How can you diagnose someone as an obsessive-compulsive disorder and then act like I had a choice about barging in?หมอกรีน คุณเป็นคนตรวจผม และว่าผมเป็นคนจิตไม่สมประกอบ... ...แล้วทำไมต้องแปลกใจ เมื่อผมปุบปับโผล่มาอย่างนี้ As Good as It Gets (1997)
We were living in Baja when she was diagnosed.เราใช้ชีวิตคนเดียวตอนเธอตรวจพบอาการ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We'll be going directly to our lab to diagnose our symptoms.เราจะตรงไปที่ห้องทดลอง เพื่อวิเคราะห์ความผิดปรกติของเรา. Fantastic Four (2005)
When he was 23, he was diagnosed with major depressive disorder.ตั้งแต่เขาอายุ 23 เขาถูกวินิจฉัยโรค ด้วยความวุ่นวาย Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
or a recently diagnosed tumor.หรือเรื่องเนื้องอกที่เพิ่งตรวจพบ Now You Know (2007)
But camille was diagnosed with ovarian cancer when she was 14.แต่คามิลถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ตอนเธออายุ14 The Heart of the Matter (2007)
Ever since the shrinks diagnosed meฉันอยู่ในตึกนี้มา 16ปี Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
I diagnose her alone, by the end of the day, you go away for a week.พอเสร็จวันนี้ คุณพักได้หนึ่งอาทิตย์ Alone (2007)
He was diagnosed allergic to the aluminum dust in the makeup.แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเค้าแพ้สารอลูมิเนียมในเครื่องสำอาง The Right Stuff (2007)
I suggest you use them. I said he was diagnosed allergic.ผมแนะนำให้คุณใช้หูของคุณ ผมบอกว่า เค้าได้ถูกวินิจฉัยว่าเค้ามีอาการแพ้ The Right Stuff (2007)
I want seven alternate diagnoses when I get back.ฉันต้องการ การวินิฉัยโรคพื้นฐาน 7 อย่างเมื่อฉันกลับมา The Right Stuff (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diagnoseAs a result, he was diagnosed with insomnia and anxiety neurosis near the end of May.
diagnoseShe'll diagnose each person carefully.
diagnoseSimply put in a sample of your urine and the computer will diagnose your problem and tell you what you can do about it.
diagnoseThat can diagnose anything, quicker and cheaper than a doctor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิจฉัยโรค[V] diagnose, Example: การแพทย์ในปัจจุบันนี้ใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยโรค, Thai definition: พิจารณารักษาโรค, วิเคราะห์โรค
ตรวจ[V] diagnose, Syn. ตรวจโรค, Example: แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจและวินิจฉัยโรคตลอดจนเก็บเรื่องราวของคนไข้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล, Thai definition: พิจารณาหาสมุฏฐาน
ตรวจโรค[V] diagnose, See also: examine, have a medical examination, Example: บริษัทสั่งให้พนักงานใหม่ไปตรวจโรคทุกคนก่อนเข้าทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider   FR: juger ; décider
วินิจฉัยโรค[v. exp.] (winitchai rōk) EN: diagnose   FR: diagnostiquer (une maladie)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAGNOSE    D AY2 AH0 G N OW1 S
DIAGNOSED    D AY2 AH0 G N OW1 S T
DIAGNOSES    D AY2 AH0 G N OW1 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diagnose    (v) (d ai1 @ g n ou z)
diagnosed    (v) (d ai1 @ g n ou z d)
diagnoses    (v) (d ai1 @ g n ou z i z)
diagnoses    (n) (d ai2 @ g n ou1 s ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagnose {f} | Diagnosen {pl} | eine Diagnose stellendiagnosis | diagnosises | to make a diagnosis [Add to Longdo]
Diagnose-Programm {n}diagnostic routines [Add to Longdo]
Diagnosemelder {m}diagnostic analyser [Add to Longdo]
Diagnoseschreiber {m}diagnostic recorder [Add to Longdo]
Diagnosestecker {m}diagnostic connector [Add to Longdo]
Diagnosesystem {n}diagnosis system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
診断[しんだん, shindan] Diagnose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diagnose \Di`ag*nose"\, v. t. & i.
   To ascertain by diagnosis; to diagnosticate. See
   {Diagnosticate}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diagnose
   v 1: determine or distinguish the nature of a problem or an
      illness through a diagnostic analysis [syn: {diagnose},
      {name}]
   2: subject to a medical analysis

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Diagnose /diːagnoːzə/ 
  diagnose; diagnosis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top