ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defunct

D IH0 F AH1 NG K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defunct-, *defunct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
defunct(adj) ปิดกิจการ, เลิกกิจการ, ที่ไม่มีผลอีกแล้ว เช่น a defunct law; a defunct organization; list of defunct biotechnology companies due to mergers and acquisitions, business liquidation, insolvency or reorganization and renaming

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defunct(adj) ตาย, See also: สิ้นชีพ, Syn. dead, Ant. alive, living
defunct(adj) ไม่ทำงาน, See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้, Syn. deceased, expired, no longer functioning, Ant. current

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defunct(ดิฟังคฺทฺ') adj. ตาย, ดับ, ไม่มีผล, หมดอายุ, Syn. deceased

English-Thai: Nontri Dictionary
defunct(adj) ตาย, สิ้นอายุขัย, หมดลม, สิ้นลม, หมดอายุ, ดับ
defunct(n) ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต, คนตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defunct companyบริษัทร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
St. Baldwin's is a now defunct psychiatric hospital for the criminally insane.เซนต์บาลด์วินส์เป็นโรงพยาบาลทางจิตเวชที่เลิกไปแล้ว เพราะเหตุผลทางด้านอาชญากรรม ตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ที่ซาเรม Heathridge Manor (2012)
Kang's using a defunct steel factory owned by your family's company.คังใช้โรงงานเหล็กที่ปิดตัวไปแล้ว ครอบครองโดยบริษัทครอบครัวคุณ The Return (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดสภาพ[mot saphāp] (adj) EN: defunct
ถูกยุบ[thūk yup] (adj) EN: defunct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFUNCT D IH0 F AH1 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defunct (j) dˈɪfˈʌŋkt (d i1 f uh1 ng k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソ連圏[ソれんけん, so renken] (n) Soviet bloc (defunct) [Add to Longdo]
経企庁[けいきちょう, keikichou] (n) (abbr) (See 経済企画庁・けいざいきかくちょう) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P) [Add to Longdo]
経済企画庁[けいざいきかくちょう, keizaikikakuchou] (n) (See 内閣府) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P) [Add to Longdo]
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP [Add to Longdo]
電電公社;電々公社[でんでんこうしゃ, dendenkousha] (n) (See 日本電信電話公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct) [Add to Longdo]
日本電信電話公社[にっぽんでんしんでんわこうしゃ;にほんでんしんでんわこうしゃ, nippondenshindenwakousha ; nihondenshindenwakousha] (n) (See 電電公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct) [Add to Longdo]
普化宗[ふけしゅう, fukeshuu] (n) Fuke school (defunct sect of Zen Buddhism) [Add to Longdo]
武徳殿[ぶとくでん, butokuden] (n) (1) (See 大内裏) building on the greater palace grounds used by the emperor for viewing horse racing, horseback archery, etc.; (2) martial arts practice hall at Heian Shrine (est. in 1895 by the Dai Nippon Butoku Kai, now defunct) [Add to Longdo]
保守新党[ほしゅしんとう, hoshushintou] (n) New Conservative Party (defunct Japanese political party) [Add to Longdo]
連合赤軍[れんごうせきぐん, rengousekigun] (n) Coalition Red Army (defunct Japanese armed militant group) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defunct \De*funct"\ (d[-e]*f[u^][ng]kt"). a. [L. defunctus, p.
   p. of defungi to acquit one's self of, to perform, finish,
   depart, die; de + fungi to perform, discharge: cf. F.
   d['e]funt. See {Function}.]
   1. Having finished the course of life; dead; deceased.
    "Defunct organs." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The boar, defunct, lay tripped up, near. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. No longer in effect or use; no longer operating; as, a
    defunct business; a defunct law.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defunct \De*funct"\, n.
   A dead person; one deceased.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defunct
   adj 1: no longer in force or use; inactive; "a defunct law"; "a
       defunct organization"
   2: having ceased to exist or live; "the will of a defunct aunt";
     "a defunct Indian tribe"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top