ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expired

IH0 K S P AY1 R D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expired-, *expired*, expir, expire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expired[ADJ] ซึ่งหมดอายุ, Syn. ended, lapsed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An expired community college student id.กูรู้ว่าบ้านมึงอยู่ไหน Fight Club (1999)
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด Yankee White (2003)
- They expired May of this year.- มันหมดอายุเดือนพฤษภาคนปีนี้ 50 First Dates (2004)
I booked this room on my expired student pass code, so whatever decision you intend to make, I suggest you make it quickly.ฉันจองห้องนี้ไว้สำหรับ นักศึกษาหัวกะทิที่มีรหัสผ่าน ดังนั้น ไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรก็ตาม ฉันขอแนะนำให้คุณทำให้เร็วที่สุด Hollow Man II (2006)
Get this... Her visa expired two years ago.ฟังนะ วีซ่าเธอหมดอายุไปสองปีแล้ว Left Turn Ahead (2007)
And you're here on an expired visa.วีซ่าหมดอายุแล้วแต่คุณก็ยังอยู่ที่นี่ Left Turn Ahead (2007)
My guess is that he landed on something else and ultimately expired before tumbling into the water.ฉันคาดว่าเขาจะหล่นใส่อะไรบางอย่าง และตายก่อนที่จะถูกทิ้งในน้ำ 65 Million Years Off (2007)
My passport visa expired a couple months ago an d I've been in the country illegally.วีซ่าผมหมดอายุได้ 2-3 เดือนแล้ว และผมก็อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมาย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The one thing i didn't tell you is that I'm here on a student visa that expired six years ago,ผมไม่ได้บอกคุณว่า ผมอยู่ที่นี่ได้โดยถือวีซ่านักเรียนที่หมดอายุไป6ปีที่แล้ว Bargaining (2009)
You're in the country on an expired visa.คุณอยู่ในประเทศขณะที่วีซ่าคุณหมดอายุแล้ว Marry Me a Little (2009)
The time to take a breath expired when my son died.เวลาที่จะตั้งสติมันหมดไปตั้งแต่ตอนที่ลูกชายผมตาย Cowboys and Indians (2009)
We're out of iodine, and the antihistamines, have expired and I'm out of bandages too.พ่อคะ ไอโอดีนเราหมดแล้ว -และยาแก้แพ้ก็หมดอายุด้วย แล้วก็ผ้าพันแผลหนูก็หมดด้วย Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expiredYour driver's license has expired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired   FR: périmé

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRED IH0 K S P AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expired (v) ˈɪkspˈaɪəd (i1 k s p ai1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P) [Add to Longdo]
未経過[みけいか, mikeika] (n) unexpired [Add to Longdo]
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expire \Ex*pire"\, v. t. [imp. & p. p. {Expired}; p. pr & vb. n.
   {Expiring}.] [L. expirare, exspirare, expiratum, exspiratum;
   ex out + spirare to breathe: cf. F. expirer. See {Spirit}.]
   1. To breathe out; to emit from the lungs; to throw out from
    the mouth or nostrils in the process of respiration; --
    opposed to {inspire}.
    [1913 Webster]
 
       Anatomy exhibits the lungs in a continual motion of
       inspiring and expiring air.      --Harvey.
    [1913 Webster]
 
       This chafed the boar; his nostrils flames expire.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To give forth insensibly or gently, as a fluid or vapor;
    to emit in minute particles; to exhale; as, the earth
    expires a damp vapor; plants expire odors.
    [1913 Webster]
 
       The expiring of cold out of the inward parts of the
       earth in winter.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit; to give out. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a close; to terminate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Expire the term
       Of a despised life.          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 expired \expired\ adj.
   having come to an end or become void after passage of a
   period of time; as, an expired passport; caught driving with
   an expired license. Opposite of {unexpired}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expired
   adj 1: having come to an end or become void after passage of a
       period of time; "an expired passport"; "caught driving
       with an expired license" [ant: {unexpired}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top