Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decorative

D EH1 K R AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorative-, *decorative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorative(adj) ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, มีการตกแต่งอย่างหรูหรา, Syn. ornamental, attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
decorative(adj) เกี่ยวกับการตกแต่ง, เกี่ยวกับความงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decorative artมัณฑนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorative artsมัณฑนศิลป์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one can become a decorative accessory, thus it's not too bad.อันนี้ เอาไปเป็นของตกแต่ง ก็ไม่เลวนะ Iljimae (2008)
The top bunk blocks the view of the stars, and there's nothing decorative down here.เตียงชั้นบนจะบังรูปดาวที่ติดไว้ แต่ข้างล่างไม่มีอะไรประดับเลย A Shade of Gray (2009)
I thought they were just decorative at first.ผมคิดว่าตอนแรกพวกเขาแค่ ตกแต่งมันไว้เฉยๆซะอีก Lost (2010)
♪ cold milk, hot cookies ♪ ♪ decorative plate ♪♪ cold milk, hot cookies ♪ Both: ♪ decorative plate ♪ Regional Holiday Music (2011)
Decorative hairpin with jewels =- -= used by princesses and noble women =- . ..=ใช้โดยองค์หญิงหรือท่านหญิงในตระกูลขุนนาง=. Warrior Baek Dong-soo (2011)
Decorative hairpin with jewels =- -= used by princesses and noble women =- ..=ใช้โดยองค์หญิงหรือท่านหญิงในตระกูลขุนนาง=. Warrior Baek Dong-soo (2011)
Well, isn't it obvious that there should be a lovely, decorative rug right here, pulling the whole room together?ของเดิมซึ่งมันก็คือ พรมผืนงามที่มันเคยอยู่\Mตรงนี้ เชื่อมโยงทุกอย่างในบ้านเข้าด้วยกัน Black Cherry (2012)
This additional decorative piece is called broguing.ส่วนที่มีการตกแต่งเพิ่มเรียกว่าแบบ โบรกกิ้ง Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorativeDo up the box with decorative tape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องสะดุ้ง(n) decorative naga, Syn. นาคสะดุ้ง
มัณฑนศิลป์(n) decorative arts, Example: เขาเคยทำงานด้านมัณฑนศิลป์มาหลายแห่ง, Thai Definition: ศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมต่างๆ, วิชาว่าด้วยการประดับตกแต่ง
มัณฑนศิลป์(n) decorative arts, Example: เขาเคยทำงานด้านมัณฑนศิลป์มาหลายแห่ง, Thai Definition: ศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมต่างๆ, วิชาว่าด้วยการประดับตกแต่ง
ถนิม(n) jewelry, See also: decorative ornaments, Syn. เครื่องประดับ, สนิม, Count Unit: ชิ้น
ดอก(n) decorative pattern, See also: floral pattern, Example: คืนนี้เธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเคยชมว่าสวยเป็นพิเศษ, Thai Definition: ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกระจก[chang krajok] (n) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker  FR: vitrier [ m ]
ดอก[døk] (n) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot  FR: motif décoratif [ m ]
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [ f ] ; plante décorative [ f ]
มัณฑนา[manthanā] (n) EN: decorative artcles  FR: article décoratif [ m ]
มัณฑนศิลป์[manthanasin] (n) EN: decorative arts  FR: arts décoratifs [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECORATIVE D EH1 K R AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorative (j) dˈɛkərətɪv (d e1 k @ r @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花纹[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ, / ] decorative design #14,707 [Add to Longdo]
纹饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] decorative motif; figure #40,715 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
[ちち(P);ち, chichi (P); chi] (n) (1) milk; (2) breast; (3) (ち only) loop; (4) (ち only) (See 梵鐘) decorative bump (on a hanging bell); (P) #4,080 [Add to Longdo]
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp #19,638 [Add to Longdo]
ストラップ[sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.) [Add to Longdo]
デコラティブ[dekorateibu] (adj-na) decorative [Add to Longdo]
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit) [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]
絵皿[えざら, ezara] (n) decorative plate; palette [Add to Longdo]
絵様[えよう, eyou] (n) (1) decorative carving; (2) design; plan; sketch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decorative \Dec"o*ra*tive\ (d[e^]k"[-o]*r[.a]*t[i^]v or
   d[e^]k"[-o]*r[asl]*t[i^]v), a. [Cf. F. d['e]coratif.]
   Suited to decorate or embellish; adorning. --
   {Dec"o*ra*tive*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Decorative art}, fine art which has for its end
    ornamentation, rather than the representation of objects
    or events.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decorative
   adj 1: serving an esthetic rather than a useful purpose;
       "cosmetic fenders on cars"; "the buildings were
       utilitarian rather than decorative" [syn: {cosmetic},
       {decorative}, {ornamental}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top