หรือคุณหมายถึง decompreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decompress

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decompress-, *decompress*, decompres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decompress[VT] ลดความดันอากาศ, See also: ลดความดันบรรยากาศ
decompress[VI] ลดความดันอากาศ, See also: ลดความดันบรรยากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decompression sickness; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decompression, cerebralการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decompressionความดัน,การลด,การลดความกดดัน,ลดอาการลำไส้อืด,ลดอาการท้องอืด,ลดแรงอัดดัน,การลดการกดเบียด [การแพทย์]
Decompression Fasciotomyการผ่าตัดเพื่อลดแรงอัดดัน [การแพทย์]
Decompression Sicknessเมาความกดอากาศ,การลดความกดดัน,โรค,โรคที่เกิดจากการลดความดันของบรรยากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's probably the decompression.อาจจะเกิดจากแรงดันอากาศ Ghost in the Shell (1995)
- Explosive decompression. - Decompression doesn't do that.แรงกดอากาศไม่น่าเป็นอย่างนี้ Event Horizon (1997)
Stand by for decompression in 25 seconds.แรงกดอากาศจะลดลงใน 25 วินาที Event Horizon (1997)
- It'd decompress the entire ship. - Oh, my God. Mama Bear, open the door.แม่หมี ช่วยเปิดประตูให้ที Event Horizon (1997)
He needs to go to the hospital and have an operation to decompress his brain.เขาต้องไปโรงพยาบาล และได้รับการผ่าตัด เพื่อลดความดันสมอง Saw III (2006)
Look, she needed time to decompress from her breakup anyway.ฟังนะ, เธอต้องการเวลาที่จะลืมเรื่องของเธอ Summer Kind of Wonderful (2008)
I've, uh, started him on steroids, but I believe he needs to be decompressed.ฉันให้สเตียร์รอยด์ไปแล้ว แต่ฉันคิดว่าเขาต้องทำกาปรับลดความดัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
No, he-- let's t-try to avoid jostling Shepherd's spinal decompression unless absolutely necessary.No,he- - let's t-try to avoid jostling shepherd's spinal decompression unless absolutely necessary. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I couldn't help but notice you have no resident on your decompressive laminectomy.คุณยังไม่มีเรสซิเดนท์ ในการผ่าตัดคลายสิ่งกดทับเส้นประสาทเลยนิ ว่าแต่ วันนี้คุณโชคดี เพราะฉันว่าง Tainted Obligation (2009)
Decompression via corpectomy and reconstructionลดแรงกดทับด้วยการทำ corpectomy และตกแต่งด้วย Invasion (2009)
Courtesy two-week decompression breaks after hostile situations.ฟรี2สัปดาห์ คลายความเครียด หลังจากเหตุการณ์จับตัวประกัน Welcome to the Occupation (2011)
I come here a lot when I need to decompress.ผมมาที่นี่บ่อย เวลาที่ต้องการผ่อนคลาย Risk (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser

CMU English Pronouncing Dictionary
DECOMPRESSION    D IY2 K AH0 M P R EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decompress    (v) dˌiːkəmprˈɛs (d ii2 k @ m p r e1 s)
decompressed    (v) dˌiːkəmprˈɛst (d ii2 k @ m p r e1 s t)
decompresses    (v) dˌiːkəmprˈɛsɪz (d ii2 k @ m p r e1 s i z)
decompressing    (v) dˌiːkəmprˈɛsɪŋ (d ii2 k @ m p r e1 s i ng)
decompression    (n) dˌiːkəmprˈɛʃən (d ii2 k @ m p r e1 sh @ n)
decompressions    (n) dˌiːkəmprˈɛʃənz (d ii2 k @ m p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, / ] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]
減圧[げんあつ, gen'atsu] (n,vs) decompression [Add to Longdo]
減圧手術[げんあつしゅじゅつ, gen'atsushujutsu] (n) decompression surgery; surgery under decompression [Add to Longdo]
減圧症[げんあつしょう, gen'atsushou] (n) decompression sickness; the bends [Add to Longdo]
減圧潜水[げんあつせんすい, gen'atsusensui] (n,vs) decompression diving [Add to Longdo]
潜水病[せんすいびょう, sensuibyou] (n) decompression sickness; caisson disease; the bends [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解凍[かいとう, kaitou] decompression (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decompress \decompress\ v. i.
   to undergo the process of {decompression}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decompress \decompress\ v. t.
   to subject to the process of {decompression}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decompress
   v 1: restore to its uncompressed form; "decompress data" [syn:
      {decompress}, {uncompress}] [ant: {compact}, {compress},
      {pack together}]
   2: decrease the pressure of; "depressurize the cabin in the air
     plane" [syn: {depressurize}, {depressurise}, {decompress}]
     [ant: {pressurise}, {pressurize}]
   3: become less tense, rest, or take one's ease; "He relaxed in
     the hot tub"; "Let's all relax after a hard day's work" [syn:
     {relax}, {loosen up}, {unbend}, {unwind}, {decompress}, {slow
     down}] [ant: {tense}, {tense up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top