ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dairy

D EH1 R IY0   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dairy-, *dairy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dairy[ADJ] เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy[N] ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
dairy[N] โรงรีดนมขายนม, See also: ธุรกิจนม, Syn. creamery
dairying[N] ธุรกิจการรีดนมและผลิตภัณฑ์นม
dairy cattle[N] วัวที่เลี้ยงไว้เพื่อรีดนม, See also: วัวนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dairy(แด'รี) n. โรงรีดนม,ร้านหรือธุรกิจขายนมและผลิตภัณฑ์ของนม adj.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy breedn. วัวพันธุ์นม
dairy cattlen. วัวนม
dairy farmn. ฟาร์มรีดนมและทำผลิตภัณฑ์นม
dairymaid(แด'รีเมด) n. หญิงรีดนม,คนงานหญิงในฟาร์มนม

English-Thai: Nontri Dictionary
dairy(n) โรงรีดนม,ร้านขายนม
dairyman(n) เจ้าของฟาร์มนม,คนทำเนย,คนส่งนม,คนขายนมเนย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dairy and Meat Rich Dietอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์และนมเป็นอาหารหลัก [การแพทย์]
Dairy cattleโคนม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dairy cattleโคนม [TU Subject Heading]
Dairy farmersผู้เลี้ยงโคนม [TU Subject Heading]
Dairy farmingการเลี้ยงโคนม [TU Subject Heading]
Dairy farmsฟาร์มโคนม [TU Subject Heading]
Dairy processingกระบวนการผลิตนม [TU Subject Heading]
Dairy productsผลิตภัณฑ์จากนม [TU Subject Heading]
Dairy Productsผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม [การแพทย์]
Dairy Products, Fermentedผลิตภัณฑ์นมหมัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. I call it the dairy section.ใช่ ฉันเรียกมันว่าแผนกโรงรีด Junior (1994)
It's in the dairy section under "Junior."มันอยู่ในแผนกโรงรีดของฉัน โดยใช้ชื่อ " จูเนียร์ " Junior (1994)
So he borrowed one from your dairy section.เขาเลยยืมไข่จากแผนกคุณไปใบหนึ่ง Junior (1994)
No, I worked at a Dairy Queen. Why?ฉันทำร้านแดรี่ควีน ทำไม The One with George Stephanopoulos (1994)
BST trade name Posilac is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States according to Monsanto.ตามข้อมูลของมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น อังกฤษ) BST หรือที่มีชื่อการค้าว่า โพซิแลค เป็นฮอร์โมนที่ใช้ใน การเลี้ยงวัวโคนมถึงหนึ่งในสี่ของสหรัฐอเมริกา The Corporation (2003)
Yeah, but Gloria's cousin's wife works with their dairy guy... and he got her a deal on the party room.ลูกพี่ลูกน้องของกลอเรีย ทำงานกับคนที่ร้าน เลยได้ลดเยอะ The Perfect Man (2005)
Shoot, before he went to work... in a parkin' lot down at the Dairy Queen... ooh, and one time I rocked his world at a Popeye's.ในลานจอดรถร้านแดรี่ ควีน เคยมีครั้งหนึ่ง อึ๊บเขย่าโลกที่ร้านไก่ป๊อบอาย Big Momma's House 2 (2006)
You didn't eat dairy again, did you? No.คุณไม่ได้กินข้าวทุกวันอีกแล้วเหรอ Rose's Turn (2009)
When I was a little girl, it was my dream to work on a dairy farm.ตอนเป็นเด็ก ฉันอยากทำงาน ในฟาร์มโคนม Showmance (2009)
That's what they said about a young man in Chicago in 1871, who thought he'd play a harmless prank on the dairy cow of one Mrs. O'Leary.เค้าก็พูดแบบนี้ กับหนุ่มชิคาโก้ ปี 1871 เขาแค่เล่นพิเรนทร์ กับวัว ของคุณนายโอเลียรี่ Funk (2010)
Not if it's a dairy cow, you idiot.ไม่ใช่โว้ย! นั่้นมันโคนม เข้าใจมั้ยวะ! Melbourne (2010)
Or dumping dairy on your best friend to prove a point.หรือการทำโยเกิร์ตหกลงบนเพื่อนของเธอ เพื่อที่จะแสดงจุดยืนหรอกนะ Last Tango, Then Paris (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dairyA dairy cow is a useful animal.
dairyHe kept a dairy during trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ.ส.ค.[N] Dairy Farming Promotion Organization of Thailand, See also: DPO, Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
โคนม[N] milk cow, See also: dairy cattle, dairy cow, milch cow, milker, Syn. วัวนม, Example: การใช้เทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวจะทำให้ได้โคนมที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: แม่วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรีดนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
ฟาร์มโคนม[n. exp.] (fām khōnom) EN: dairy farm   
โคนม[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker   FR: vache laitière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAIRY D EH1 R IY0
DAIRYING D EH1 R IY0 IH0 NG
DAIRYMEN D EY1 R IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dairy (n) dˈɛəʳriː (d e@1 r ii)
dairying (n) dˈɛəʳrɪɪŋ (d e@1 r i i ng)
dairyman (n) dˈɛəʳrɪmæn (d e@1 r i m a n)
dairymen (n) dˈɛəʳrɪmɛn (d e@1 r i m e n)
dairymaid (n) dˈɛəʳrɪmɛɪd (d e@1 r i m ei d)
dairy-farm (n) dˈɛəʳrɪ-faːm (d e@1 r i - f aa m)
dairymaids (n) dˈɛəʳrɪmɛɪdz (d e@1 r i m ei d z)
dairy-farms (n) dˈɛəʳrɪ-faːmz (d e@1 r i - f aa m z)
dairy-farming (n) dˈɛəʳrɪ-faːmɪŋ (d e@1 r i - f aa m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳制品[rǔ zhì pǐn, ㄖㄨˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] dairy Products, #23,997 [Add to Longdo]
奶制品[nǎi zhì pǐn, ㄋㄞˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, ] dairy product, #30,262 [Add to Longdo]
奶牛场[nǎi niú chǎng, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] dairy farm, #47,443 [Add to Longdo]
乳牛[rǔ niú, ㄖㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] dairy cattle, #56,384 [Add to Longdo]
酪农业[lào nóng yè, ㄌㄠˋ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] dairy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käserei {f}; Molkerei {f} | Käsereien {pl}; Molkereien {pl}dairy | dairies [Add to Longdo]
Milchwirtschaft {f}dairy farming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラウンスイス[, buraunsuisu] (n) Brown Swiss (variety of dairy cattle) [Add to Longdo]
ミルクプラント[, mirukupuranto] (n) dairy; milk plant [Add to Longdo]
牛乳屋[ぎゅうにゅうや, gyuunyuuya] (n) dairy; milkman [Add to Longdo]
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount [Add to Longdo]
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge [Add to Longdo]
大菱形骨[だいりょうけいこつ, dairyoukeikotsu] (n) os trapezium; trapezium [Add to Longdo]
大流行[だいりゅうこう, dairyuukou] (n,vs) extremely popular; extremely common; widespread contagion [Add to Longdo]
大猟獣[だいりょうじゅう, dairyoujuu] (n) big game [Add to Longdo]
乳牛[ちちうし;にゅうぎゅう, chichiushi ; nyuugyuu] (n) milk cow; dairy cattle; milch cow [Add to Longdo]
乳業[にゅうぎょう, nyuugyou] (n) dairy industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dairy \Dai"ry\ (d[=a]"r[y^]), n.; pl. {Dairies} (-r[i^]z). [OE.
   deierie, from deie, daie, maid; of Scand. origin; cf. Icel.
   deigja maid, dairymaid, Sw. deja, orig., a baking maid, fr.
   Icel. deig. [root]66. See {Dough}.]
   1. The place, room, or house where milk is kept, and
    converted into butter or cheese.
    [1913 Webster]
 
       What stores my dairies and my folds contain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. That department of farming which is concerned in the
    production of milk, and its conversion into butter and
    cheese.
    [1913 Webster]
 
       Grounds were turned much in England either to
       feeding or dairy; and this advanced the trade of
       English butter.            --Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. A dairy farm. [R.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Dairy is much used adjectively or in combination; as,
      dairy farm, dairy countries, dairy house or dairyhouse,
      dairyroom, dairywork, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dairy
   n 1: a farm where dairy products are produced [syn: {dairy},
      {dairy farm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top