ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cunt

K AH1 N T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cunt-, *cunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cunt[N] ช่องคลอด (คำหยาบ)
cunt[SL] อวัยวะเพศหญิง (คำต้องห้าม)
cunt[SL] คำเรียกคนที่เกลียดมากๆ (คำต้องห้าม)
cunted[SL] เมาเหล้าหรือเมายา (คำหยาบ)
cunt-face[SL] คนที่น่ารังเกียจ
cunt-faced[SL] เมาเหล้าหรือเมายา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunt(คันทฺ) n. ช่องคลอด,โยนี,ผู้หญิง,การสังวาส, Syn. vagina

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now tell me we haven't missed that commie cunt Billings.และทีนี้บอกฉันทีว่าเรามาทัน ไอ้แมงดาคอมมิวนิสต์บิลลิงส์นั่น Smell the Weakness (2017)
Well, it's hard not to, Vincent, when you behave like such a fucking cunt all the time.ผมจำไม่ได้ว่าคุณกังวลเรื่องภาษีผม The Widow Maker (2017)
I'm sure I'll turn into a total cunt out there as well.ยินดีมากครับ แอนดี้ Sexy Rollercoasters (2017)
Who's the fucking smart Cunt now?ทีนี้ใครโคตรฉลาดกันแน่ T2 Trainspotting (2017)
What would she be doing with an ugly Cunt like you?เธอจะมาอยู่กับ ไอ้หน้าทุเรศอย่างแกทำไม T2 Trainspotting (2017)
Who's gonna read shit written by a Cunt like you?ใครจะอื่นเรื่องบ้าๆ ที่เขียนจากคนโง่ๆ อย่างแก T2 Trainspotting (2017)
"And no Cunt leaves here till I find out what Cunt did it.""แล้วต้องไม่มีใครออกไป จนฉันเจอว่าใครเป็นตัวการ" T2 Trainspotting (2017)
"And no Cunt leaves here till I find out what Cunt did it.""แล้วต้องไม่มีใครออกไป จนฉันเจอว่าใครเป็นตัวการ" T2 Trainspotting (2017)
If that Cunt in the original trial had put on a proper defense of diminished responsibility,ถ้าไอ้เวรที่ว่าความให้ครั้งแรก แก้ต่างให้ถูกว่าฟั่นเฟีอนชั่วขณะ T2 Trainspotting (2017)
Well, you loved that cunt Stannis and I loved the man he burned.งั้น ท่านก็รักจิ๋มของสแตนนิส และข้ารักคนที่ถูกเขาเผา Battle of the Bastards (2016)
Did you really think that cunt would fight you man-to-man?นายคิดจริงรึว่าไอ้หน้าตัวเมีย อยากจะสู้ตัวต่อตัว? Battle of the Bastards (2016)
Then how come an old cunt like me can still sneak up and murder you?แล้วทำไม ไอ้เสือเฒ่าอย่างข้าจัดการเจ้าจากข้างหลังได้ล่ะ? No One (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องคลอด[n.] (chøngkhløt) EN: vagina ; cunt   FR: vagin [m]
หี[n.] (hī) EN: vagina ; pudendum ; pudenda ; cunt   FR: vagin [m] ; vulve [f]
จุ๋มจิ๋ม [n.] (jumjim) EN: cunt ; pussy (vulg.) ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: cunt ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CUNT    K AH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cunt    (n) kˈʌnt (k uh1 n t)
cunts    (n) kˈʌnts (k uh1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
真婿(ateji)[まんこ;マンコ, manko ; manko] (n,vs) (1) (uk) (X) (col) vagina; cunt; pussy; (2) screw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cunt \cunt\, n.
   1. The female pudenda; specifically the vagina. [vulgar
    slang]
    [PJC]
 
   2. A woman; -- usually used derogatorily and considered
    obscene.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cunt
   n 1: a person (usually but not necessarily a woman) who is
      thoroughly disliked; "she said her son thought Hillary was
      a bitch" [syn: {cunt}, {bitch}]
   2: obscene terms for female genitals [syn: {cunt}, {puss},
     {pussy}, {slit}, {snatch}, {twat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top