ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culminate

K AH1 L M IH0 N EY2 T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culminate-, *culminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culminate[VI] ถึงจุดสูงสุด
culminate[VT] ทำให้ถึงจุดสูงสุด, Syn. cap, climax
culminate in[PHRV] ส่งผลให้เกิด, See also: มีผลให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culminate(คัล'มะเนท) {culminated,culminating,culminates} vi. บรรลุถึงยอด,สิ้นสุด,สรุป,ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax,ripen,finish

English-Thai: Nontri Dictionary
culminate(vi) สุดยอด,ถึงยอด,ถึงที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It culminated two years ago when my wife was killed in a drive-by.มันถึงจุดหันเห เมื่อสองปีที่แล้วตอนที่เมียของฉัน ถูกฆ่าตายในขณะขับรถ Fix (2009)
You're asking me if it is possible for a person to use a ballpoint pen to set off a chain of events that culminates in someone getting killed by a bus twice?พวกคุณกำลังถามฉันว่า มันเป็นไปได้หรือไม่ที่คนคนนึง จะใช้ปากกาลูกลื่นจัดลำดับของเหตุการณ์ ที่สุดท้ายแล้วทำให้คนตาย เพราะรถบัสถึงสองครั้งใช่มั้ย The Plateau (2010)
The events will culminate with a candlelight vigil in memory of the North Valley High massacre.พิธีจะมีการ จุดเทียนไว้อาลัยในตอนกลางคืน เพื่อระลึกถึงการฆาตกรรมหมู่ ในโรงเรียนนอร์ธแวลลี่ย์ไฮสคูล Painless (2011)
You're never going to culminate into a single apex that way! ♪ Miss?อย่างนั้นทำเป็นมุมแหลม ตรงยอดไม่ได้หรอก ครูคะ School's Out (2012)
And the evening will culminate with a game, of sorts, and the winner... will be taken care of.และในคืนนั้นจะมีการคัดกรอง ด้วยเกมเพื่อหาผู้ชนะ ที่เราจะรับผิดชอบเรื่อง Would You Rather (2012)
She lures an unsuspecting male, takes him into her web, and then the moment they culminate, as soon as he feels the ecstasy of achieving his biological destiny, she opens up her jaws and eats him alive.เธอล่อผู้ชายที่ไว้วางใจ พาเขาเข้าไปในเส้นใยของเธอ แล้วขณะที่พวกเขาร่วมรักกัน Til Death Do Us Part (2012)
Their obsession with killing and domination has culminated in what we've seen today.ความหลงใหลในการฆ่า และการครอบงำของพวกเขา ได้นำไปสูจุดสูงสุด ที่พวกเราได้เห็นวันนี้ Hit (2012)
I have ordered an internal investigation to culminate in full accountability.ฉันได้รับคำสั่งภายใน ให้รับผิดชอบเต็มที่ในการสอบสวนถึงขั้นสุดท้าย Two of a Kind (2013)
And, it all culminates in the "spirit of Greendale" reception.ทัวร์ห้องสมุด สาธิตคาร์คูเลเตอร์แล็บ แล้วนั่นจะนำไปสู่ Economics of Marine Biology (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culminateAll her efforts culminated in failure.
culminateHis career culminated in the presidency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักมุม[V] culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุติ[v.] (yuti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; cease ; finish ; terminate ; stamp out ; abandon ; wind up ; culminate   FR: clôturer
ยุติ[v.] (yutti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; terminate ; finish ; cease ; wind up ; culminate   FR: cesser ; clore ; mettre un terme ; terminer ; achever

CMU English Pronouncing Dictionary
CULMINATE    K AH1 L M IH0 N EY2 T
CULMINATED    K AH1 L M AH0 N EY2 T AH0 D
CULMINATED    K AH1 L M AH0 N EY2 T IH0 D
CULMINATES    K AH1 L M IH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culminate    (v) kˈʌlmɪnɛɪt (k uh1 l m i n ei t)
culminated    (v) kˈʌlmɪnɛɪtɪd (k uh1 l m i n ei t i d)
culminates    (v) kˈʌlmɪnɛɪts (k uh1 l m i n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culminate \Cul"mi*nate\ (k[u^]l"m[i^]*n[=a]t), v. i. [imp. & p.
   p. {Culminated} (-n[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Culminating} (-n[=a]`t[i^]ng.] [L. cuimen top or ridge. See
   {Column}.]
   1. To reach its highest point of altitude; to come to the
    meridian; to be vertical or directly overhead.
    [1913 Webster]
 
       As when his beams at noon
       Culminate from the equator.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To reach the highest point, as of rank, size, power,
    numbers, etc.
    [1913 Webster]
 
       The reptile race culminated in the secondary era.
                          --Dana.
    [1913 Webster]
 
       The house of Burgundy was rapidly culminating.
                          --Motley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culminate \Cul"mi*nate\ (k[u^]l"m[i^]*n[asl]t), a.
   Growing upward, as distinguished from a lateral growth; --
   applied to the growth of corals. --Dana.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culminate
   v 1: end, especially to reach a final or climactic stage; "The
      meeting culminated in a tearful embrace" [syn: {culminate},
      {climax}]
   2: bring to a head or to the highest point; "Seurat culminated
     pointillism"
   3: reach the highest or most decisive point
   4: reach the highest altitude or the meridian, of a celestial
     body
   5: rise to, or form, a summit; "The helmet culminated in a
     crest"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top