ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crystalliz

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crystalliz-, *crystalliz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crystallize[VI] ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize[VT] ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize[VI] ตกผลึก
crystallize[VT] ทำให้ตกผลึก, Syn. form into crystals
crystallize[VT] ทำให้เป็นรูปธรรม
crystallize[VI] เป็นรูปธรรม
crystallization[N] การฉาบด้วยน้ำตาล
crystallization[N] การทำให้ตกผลึก
crystallization[N] การทำให้เป็นรูปธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crystallization(คริสทะไลเซ'เชิน) n. การตกผลึก,ผลึก,ก้อนผลึก, Syn. crystallisation
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crystallizationการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystallization differentiationการตกผลึกลำดับส่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystallization interval; freezing intervalช่วงการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystallizing forceแรงการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crystallizableตกผลึกรวมเป็นก้อน [การแพทย์]
Crystallizationการตกผลึก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystallization การตกผลึก, การก่อผลึก [สิ่งแวดล้อม]
Crystallizationการตกผลึก,การเกิดผลึก,น้ำเป็นผลึก [การแพทย์]
crystallizationการตกผลึก, การเกิดผลึก, กระบวนการที่ทำให้สารเป็นผลึก  เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้แยกสารและทำสารให้บริสุทธิ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crystallization, Fractionalการตกผลึกตามลำดับส่วน [การแพทย์]
Crystallization, Sterileการตกผลึกให้ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crystallizHe crystallized salt from the sea water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นรูปเป็นร่าง[V] crystallize, See also: be formed, take shape, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว, Example: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า, Thai definition: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา
ตกผลึก[V] crystallize, See also: deposit crystals, Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นก้อน, เป็นเกล็ด, Example: เขาเอาน้ำละลายสารส้มเคี่ยวจนเดือดแล้วทิ้งไว้ให้สารส้มตกผลึก, Thai definition: กลายเป็นผลึก (ใช้แก่สารละลาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นก้อน[v. exp.] (pen køn) EN: crystallize   
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: crystallize ; be formed ; take shape   
ตกผลึก[v.] (tokphaleuk) EN: crystallize ; deposit crystals   FR: cristalliser

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYSTALLIZE K R IH1 S T AH0 L AY2 Z
CRYSTALLIZED K R IH1 S T AH0 L AY2 Z D
CRYSTALLIZES K R IH1 S T AH0 L AY2 Z IH0 Z
CRYSTALLIZING K R IH1 S T AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crystallize (v) krˈɪstəlaɪz (k r i1 s t @ l ai z)
crystallized (v) krˈɪstəlaɪzd (k r i1 s t @ l ai z d)
crystallizes (v) krˈɪstəlaɪzɪz (k r i1 s t @ l ai z i z)
crystallizing (v) krˈɪstəlaɪzɪŋ (k r i1 s t @ l ai z i ng)
crystallization (n) krˌɪstəlaɪzˈɛɪʃən (k r i2 s t @ l ai z ei1 sh @ n)
crystallizations (n) krˌɪstəlaɪzˈɛɪʃənz (k r i2 s t @ l ai z ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
結晶[けっしょう, kesshou] (n,vs) crystal; crystallization; crystallisation; (P) [Add to Longdo]
結晶系[けっしょうけい, kesshoukei] (n) system of crystallization; system of crystallisation [Add to Longdo]
結晶水[けっしょうすい, kesshousui] (n) water of crystallization; crystallization water [Add to Longdo]
結晶性知能[けっしょうせいちのう, kesshouseichinou] (n) (See 流動性知能) crystallized intelligence [Add to Longdo]
結晶分化作用[けっしょうぶんかさよう, kesshoubunkasayou] (n) crystallization differentiation [Add to Longdo]
再結晶[さいけっしょう, saikesshou] (n,vs) recrystallization [Add to Longdo]
晶化[しょうか, shouka] (n,vs) crystallization; crystallisation [Add to Longdo]
晶析[しょうせき, shouseki] (n,vs) crystallization; crystallisation [Add to Longdo]
風解[ふうかい, fuukai] (n,vs) {chem} efflorescence; loss of crystallization water to the air [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top