ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mongrel

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mongrel-, *mongrel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mongrel[N] คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม
mongrel[ADJ] ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม, See also: ซึ่งเป็นพันธุ์ทาง, ซึ่งเป็นลูกครึ่ง, ซึ่งเป็นลูกผสม, Syn. interbred, mixed, crossbred, Ant. purebred, pure, unmixed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mongrel(มัง'เกริล) n. สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม,การผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน สุนัขพันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับพันธุ์ผสมหรือพันทาง., See also: mongrelism,mongrelness n., Syn. mixed,hybrid

English-Thai: Nontri Dictionary
mongrel(adj) พันธุ์ผสม,พันทาง
mongrel(n) สุนัขพันทาง,ลูกครึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I never imagined such a mongrel could exist.ฉันไม่เคยคิดว่า สายพันธุ์เช่นนี้จะมีอยู่จริง At Last (2013)
One of the mongrels must have grabbed it.คนแก๊งค์มอนเกรลสักคน คงฉกมันไป Happy Endings (2013)
He's member of the mongrels out in seal beach.เขาเป็นสมาชิกแก๊งค์มอนเกรลในลองบีช Happy Endings (2013)
Keep that mongrel quiet.ทำให้ไอ้หมาพันทางนั่นเงียบซะ Bitchcraft (2013)
Even a senator of our great Republic, a man my wife called father, has been ripped from this world by Spartacus and his mongrel hordes.แม้สมาชิกวุฒิสภา ของสาธารณรัฐที่ดีของเรา ชายภรรยาของฉันเรียกว่าพ่อ ได้รับการฉีกจากโลกนี้ Sacramentum (2012)
Not when Spartacus and his mongrels continue to evade capture.ยังคงที่จะหลบเลี่ยงการจับภาพ Fugitivus (2012)
The only thing this mongrel makes me feel is disgust.สิ่งเดียวที่เจ้าหมานี่ทำให้ฉันรู้สึกคือขยะแขยง The Jewel of Denial (2011)
One day, I'll be protecting my beach and some pumped-up mongrel wants to take it from me.เพราะคนที่จะต้องการ เอามันไปจากฉัน Happy Feet Two (2011)
She's gonna let those fucking mongrels brand her.เธอกำลังจะให้พวก สัตว์นรกพวกนั้นจี้หลังเธอ 9 Crimes (2010)
Mongrel on mongrel,ครึ่งมนุษย์กับครึ่งมนุษย์ The Thing in the Pit (2010)
Mongrel on mongrel,เลือดแลกด้วยเลือด The Thing in the Pit (2010)
Five minutes alone with those little mongrels And she'll have her tubes tied. You're so smart.แค่ 5 นาทีกับลิงค่างพวกนั้น หล่อนต้องขาดใจตาย Hairography (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mongrelThis dog is a mongrel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันทาง[N] hybrid, See also: mongrel, cross, Ant. พันธุ์แท้, Example: สุนัขข้างถนนส่วนมากเป็นพันทางทั้งนั้น หาพันธุ์แท้ได้ยาก, Thai definition: สัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, สิ่งต่างชนิดบางอย่างที่แกมกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mongrel    (n) mˈʌŋgrəl (m uh1 ng g r @ l)
mongrels    (n) mˈʌŋgrəlz (m uh1 ng g r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischling {m}; Bastard {m} | Mischlinge {pl}mongrel | mongrels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑種[ざっしゅ, zasshu] (n) hybrid; crossbreed; mongrel [Add to Longdo]
駄犬[だけん, daken] (n) (vulg) mongrel; cur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mongrel \Mon"grel\, n. [Prob. shortened fr. mongrel, and akin to
   AS. mengan to mix, and E. mingle. See {Mingle}.]
   The progeny resulting from a cross between two breeds, as of
   domestic animals; anything of mixed breed. --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mongrel \Mon"grel\, a.
   1. (Zool.) Not of a pure breed.
    [1913 Webster]
 
   2. Of mixed kinds; as, mongrel language.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mongrel
   n 1: derogatory term for a variation that is not genuine;
      something irregular or inferior or of dubious origin; "the
      architecture was a kind of bastard suggesting Gothic but
      not true Gothic" [syn: {bastard}, {mongrel}]
   2: an inferior dog or one of mixed breed [syn: {cur}, {mongrel},
     {mutt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top