ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accounting

AH0 K AW1 N T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accounting-, *accounting*, account
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accounting(n) หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี, วิชาการทำบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
accounting(n) การบัญชี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting yearปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting, falseการทำบัญชีเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accountingการบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Accountingการบัญชี [TU Subject Heading]
Accountingการบัญชี [การบัญชี]
Accountingการบัญชี [การแพทย์]
accountingซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี, ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง ที่บริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจ เช่นระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีเงินเดือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Accounting changeการปฏิบัติทางการบัญชี [การบัญชี]
Accounting controlการควบคุมทางการบัญชี [การบัญชี]
Accounting cycleวงจรบัญชี [การบัญชี]
Accounting entityหน่วยงานทางการบัญชี [การบัญชี]
Accounting entryการบันทึกรายการในสมุดบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I show him the schedule, and he says "It's not correct accounting procedure."แน่ล่ะ ใช่ คุณออกไปเร็วมาก Big (1988)
I've got an 8:00 accounting class.ฉันมีเรียนบัญชีตอน 8โมงเช้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Tiffany, call accounting and cut them an advance check and put them up in a penthouseทิฟฟานี่ โทรหาฝ่ายบัญชีแล้วเขียนเช็คให้พวกเขา แล้วหาทีพักให้พวกเขาด้วย Just My Luck (2006)
There's no accounting for it.ไม่มีบัญชีสำหรับมันหรอก Saw IV (2007)
It's Matt from accounting on 3-6. What are you talking about?เขาจะทำอย่างนั้นทำไม? Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Done catching up. All about accounting now.โอเค เรื่องนั้นพอแล้วแหละ กลับมาที่บัญชีได้แล้ว Sunday (2008)
I know it's wrong from an accounting standpoint, but as you can see, the money's coming in.ผมรู้ว่าผิดพลาดจากหลักตัวเลขบัญชี แต่เท่าที่คุณเห็น Mandala (2009)
- Congratulations. I see. Accounting Department.เราจะทำการพิจารณาใบสมัครงานของคุณ และแจ้งให้คุณทราบค่ะ Negro Y Azul (2009)
I'm back working in the Accounting Department.ที่ไหน Negro Y Azul (2009)
I am all up for a little creative accounting and some secret bank accounts, but hiring some thug to stage a break-in?ฉันตกลงเรื่องสร้างบัญชีใหม่ ๆ ขึ้นมา แล้วก็เรื่องบัญชีลับ แต้ให้จ้างพวกอันธพาลมาสร้างเรื่องบุกรุกเนี่ยนะ Marry Me a Little (2009)
Accounting is sexy.นักบัญชีเซ็กซี่ออก Pilot (2009)
Well, that is a 6-foot wall, and using that as a reference point and accounting for camera angle and distance, we can estimate that this person is 5'8" and 150 pounds, which makes the odds of this being a femaleนั่นคือกำแพงสูง 6 ฟุต แล้วใช้จุดนั้นเป็นตัวอ้างอิง ในการคำนวนมุมกล้อง และระยะทาง White to Play (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountingHe works in the accounting department.
accountingIf there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.
accountingThere is no accounting for tastes.
accountingThere is no accounting for tastes. [ Proverb ]
accountingWhether national economics, family economics or personal economics it's not something where sloppy accounting is good enough.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บช.(n) accounting section, Syn. แผนกบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(n) accounting manager

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
บัญชีการเงิน[banchī kānngoen] (n, exp) EN: financial accounting
บัญชีต้นทุน[banchī tonthun] (n, exp) EN: cost accounting
การบัญชี[kān banchī] (n) EN: bookkeeping ; accounting  FR: comptabilité [ f ]
การบัญชีบริหาร[kān banchī børihān] (n, exp) EN: management accounting ; managerial accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ[kān banchī pheūa] (n, exp) EN: managerial accounting
การบัญชีทั่วไป[kān banchī thūapai] (n, exp) EN: general accounting   FR: comptabilité générale [ f ]
การบัญชีต้นทุน[kān banchī tonthun] (n, exp) EN: cost accounting
หลักการบัญชี[lakkān banchī] (n, exp) EN: accounting principles  FR: principes comptables [ mpl ]
แผนกบัญชี[phanaēk banchī] (n, exp) EN: accounting department ; accounting section

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCOUNTING AH0 K AW1 N T IH0 NG
ACCOUNTING AH0 K AW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accounting (v) ˈəkˈauntɪŋ (@1 k au1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] accounting; accountancy, #40,091 [Add to Longdo]
会计制度[kuài jì zhì dù, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] accounting system [Add to Longdo]
会计准则理事会[kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] accounting standards council [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungscomputer { m }accounting computer [Add to Longdo]
Abrechnungsdatei { f }accounting file [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei { f }accounting log file [Add to Longdo]
Abrechnungsroutine { f }accounting routine [Add to Longdo]
Abrechnungszeitraum { m }; Abrechnungsperiode { f }accounting period [Add to Longdo]
Aufzeichnungen { pl }accounting records [Add to Longdo]
Bilanzgleichung { f }accounting equation [Add to Longdo]
Bilanzierungshandbuch { n }accounting manual [Add to Longdo]
Buchführungsrichtlinien { pl }accounting principles [Add to Longdo]
Buchgewinn { m }; rechnerischer Gewinnaccounting profit [Add to Longdo]
Buchhalter { m }accounting clerk [Add to Longdo]
Buchführung { f } und Fakturierung { f }accounting and billing [Add to Longdo]
Buchhaltung { f }accounting department [Add to Longdo]
Buchhaltungsbeleg { m }accounting voucher [Add to Longdo]
Buchhaltungsdaten { pl }accounting data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンティング[akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[akaunteingufairu] (n) { comp } accounting file [Add to Longdo]
アカウンティングマシン[akaunteingumashin] (n) accounting machine [Add to Longdo]
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
クイッケン[kuikken] (n) { comp } QUICKEN (accounting package) [Add to Longdo]
プロセスアカウンティング[purosesuakaunteingu] (n) { comp } process accounting [Add to Longdo]
一般会計[いっぱんかいけい, ippankaikei] (n) general accounting and finance [Add to Longdo]
課金情報[かきんじょうほう, kakinjouhou] (n) { comp } billing information; accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] (n) { comp } accounting regime [Add to Longdo]
会計課[かいけいか, kaikeika] (n) accounts (accounting) section [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Account \Ac*count"\, v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. &
   vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter,
   [`a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to
   count, L. computare. See {Count}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To reckon; to compute; to count. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The motion of . . . the sun whereby years are
       accounted.              --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To place to one's account; to put to the credit of; to
    assign; -- with to. [R.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. To value, estimate, or hold in opinion; to judge or
    consider; to deem.
    [1913 Webster]
 
       Accounting that God was able to raise him up. --Heb.
                          xi. 19.
    [1913 Webster]
 
   4. To recount; to relate. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accounting
   n 1: a convincing explanation that reveals basic causes; "he was
      unable to give a clear accounting for his actions"
   2: a system that provides quantitative information about
     finances
   3: the occupation of maintaining and auditing records and
     preparing financial reports for a business [syn:
     {accountancy}, {accounting}]
   4: a bookkeeper's chronological list of related debits and
     credits of a business; forms part of a ledger of accounts
     [syn: {accounting}, {accounting system}, {method of
     accounting}]
   5: a statement of recent transactions and the resulting balance;
     "they send me an accounting every month" [syn: {account},
     {accounting}, {account statement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top