Search result for

accounting

(80 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accounting-, *accounting*, account
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accounting[N] หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
accounting(n) การบัญชี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting yearปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting, falseการทำบัญชีเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accountingการบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Accountingการบัญชี [TU Subject Heading]
Accountingการบัญชี [การบัญชี]
Accountingการบัญชี [การแพทย์]
accountingซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี, ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง ที่บริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจ เช่นระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีเงินเดือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Accounting changeการปฏิบัติทางการบัญชี [การบัญชี]
Accounting controlการควบคุมทางการบัญชี [การบัญชี]
Accounting cycleวงจรบัญชี [การบัญชี]
Accounting entityหน่วยงานทางการบัญชี [การบัญชี]
Accounting entryการบันทึกรายการในสมุดบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You let me cheat off you in Advanced Accounting.แกให้ฉันโกงบัญชีให้แก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I know it's wrong from an accounting standpoint, but as you can see, the money's coming in.ผมรู้ว่าผิดพลาดจากหลักตัวเลขบัญชี แต่เท่าที่คุณเห็น Mandala (2009)
- Congratulations. I see. Accounting Department.เราจะทำการพิจารณาใบสมัครงานของคุณ และแจ้งให้คุณทราบค่ะ Negro Y Azul (2009)
I'm back working in the Accounting Department.ที่ไหน Negro Y Azul (2009)
The lawyer suggested some creative accounting.ทนายแนะนำให้เปิดบัญชีใหม่ขึ้นมา Marry Me a Little (2009)
I am all up for a little creative accounting and some secret bank accounts, but hiring some thug to stage a break-in?ฉันตกลงเรื่องสร้างบัญชีใหม่ ๆ ขึ้นมา แล้วก็เรื่องบัญชีลับ แต้ให้จ้างพวกอันธพาลมาสร้างเรื่องบุกรุกเนี่ยนะ Marry Me a Little (2009)
It's not a birthday cake for Shirley in accounting.นี่มันไม่ใช่เงินค่าเค้กวันเกิดของเชอรี่ที่ฝ่ายบัญชีนะ Marry Me a Little (2009)
What, is that like accounting?อะไรนะ เหมือนพวกนักบัญชีเหรอ? Chuck Versus the First Kill (2009)
Accounting is sexy.นักบัญชีเซ็กซี่ออก Pilot (2009)
This is no way to teach accounting!This is no way to teach accountingIntroduction to Film (2009)
Well, that is a 6-foot wall, and using that as a reference point and accounting for camera angle and distance, we can estimate that this person is 5'8" and 150 pounds, which makes the odds of this being a femaleนั่นคือกำแพงสูง 6 ฟุต แล้วใช้จุดนั้นเป็นตัวอ้างอิง ในการคำนวนมุมกล้อง และระยะทาง White to Play (2009)
I'm sorry,but accounting's been pressuring me since the merger, and i can't ignore it any longer.ผมขอโทษแต่ฝ่ายบันชีกดดันผมมาตั้งแต่การรวมโรงพยาบาล ผมผลักมันไปอีกไม่ได้ Invest in Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountingHe works in the accounting department.
accountingIf there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.
accountingThere is no accounting for tastes.
accountingThere is no accounting for tastes. [Proverb]
accountingWhether national economics, family economics or personal economics it's not something where sloppy accounting is good enough.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บช.[N] accounting section, Syn. แผนกบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี[N] accounting manager

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
บัญชีการเงิน[n. exp.] (banchī kānngoen) EN: financial accounting   
บัญชีต้นทุน[n. exp.] (banchī tonthun) EN: cost accounting   
การบัญชี[n.] (kān banchī) EN: bookkeeping ; accounting   FR: comptabilité [f]
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī børihān) EN: management accounting ; managerial accounting   
การบัญชีเพื่อการจัดการ[n. exp.] (kān banchī pheūa) EN: managerial accounting   
การบัญชีทั่วไป[n. exp.] (kān banchī thūapai) EN: general accounting   FR: comptabilité générale [f]
การบัญชีต้นทุน[n. exp.] (kān banchī tonthun) EN: cost accounting   
หลักการบัญชี[n. exp.] (lakkān banchī) EN: accounting principles   FR: principes comptables [mpl]
แผนกบัญชี[n. exp.] (phanaēk banchī) EN: accounting department ; accounting section   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOUNTING    AH0 K AW1 N T IH0 NG
ACCOUNTING    AH0 K AW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accounting    (v) (@1 k au1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungscomputer {m}accounting computer [Add to Longdo]
Abrechnungsdatei {f}accounting file [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file [Add to Longdo]
Abrechnungsroutine {f}accounting routine [Add to Longdo]
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode {f}accounting period [Add to Longdo]
Aufzeichnungen {pl}accounting records [Add to Longdo]
Bilanzgleichung {f}accounting equation [Add to Longdo]
Bilanzierungshandbuch {n}accounting manual [Add to Longdo]
Buchführungsrichtlinien {pl}accounting principles [Add to Longdo]
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit [Add to Longdo]
Buchhalter {m}accounting clerk [Add to Longdo]
Buchführung {f} und Fakturierung {f}accounting and billing [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}accounting department [Add to Longdo]
Buchhaltungsbeleg {m}accounting voucher [Add to Longdo]
Buchhaltungsdaten {pl}accounting data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンティング[, akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file [Add to Longdo]
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine [Add to Longdo]
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
クイッケン[, kuikken] (n) {comp} QUICKEN (accounting package) [Add to Longdo]
プロセスアカウンティング[, purosesuakaunteingu] (n) {comp} process accounting [Add to Longdo]
一般会計[いっぱんかいけい, ippankaikei] (n) general accounting and finance [Add to Longdo]
課金情報[かきんじょうほう, kakinjouhou] (n) {comp} billing information; accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] (n) {comp} accounting regime [Add to Longdo]
会計課[かいけいか, kaikeika] (n) accounts (accounting) section [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会计制度[kuài jì zhì dù, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] accounting system [Add to Longdo]
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] accounting; accountancy [Add to Longdo]
会计准则理事会[kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] accounting standards council [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Account \Ac*count"\, v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. &
   vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter,
   [`a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to
   count, L. computare. See {Count}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To reckon; to compute; to count. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The motion of . . . the sun whereby years are
       accounted.              --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To place to one's account; to put to the credit of; to
    assign; -- with to. [R.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. To value, estimate, or hold in opinion; to judge or
    consider; to deem.
    [1913 Webster]
 
       Accounting that God was able to raise him up. --Heb.
                          xi. 19.
    [1913 Webster]
 
   4. To recount; to relate. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accounting
   n 1: a convincing explanation that reveals basic causes; "he was
      unable to give a clear accounting for his actions"
   2: a system that provides quantitative information about
     finances
   3: the occupation of maintaining and auditing records and
     preparing financial reports for a business [syn:
     {accountancy}, {accounting}]
   4: a bookkeeper's chronological list of related debits and
     credits of a business; forms part of a ledger of accounts
     [syn: {accounting}, {accounting system}, {method of
     accounting}]
   5: a statement of recent transactions and the resulting balance;
     "they send me an accounting every month" [syn: {account},
     {accounting}, {account statement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top