ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lounge

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounge-, *lounge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lounge(vi) เดินทอดน่อง, Syn. saunter
lounge(vt) ปล่อยให้เวลาผ่านไป, Syn. loaf, idle, dally
lounge(vi) ยืนอย่างสบายๆ
lounge(n) ห้องพักสาธารณะ, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. waiting room, public room
lounge(n) ห้องสังสรรค์ในยานพาหนะ
lounge(n) ห้องสังสรรค์ในโรงแรม
lounge(vi) เอกเขนก, See also: เอน, พิง, นั่งเล่น, Syn. lool, recline, relax, rest
lounge away(phrv) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. idle away
lounge about(phrv) เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge around
lounge around(phrv) เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lounge(เลาจฺ) { lounged, lounging, lounges } vi. เอน, พิง, เอกเขนก, นั่งเล่น, เดินทอดน่อง, เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น, สถานที่นั่งเล่น, ห้องนั่งพักหรือคอย, ห้องสังสรรค์ในรถไฟ, เครื่องบินหรือเรือ, ห้องดื่มค็อกเทล, ห้องพักสาธารณะ, การนั่งเล่น, การเดินเตร่

English-Thai: Nontri Dictionary
lounge(n) ห้องพักผ่อน, ห้องนั่งเล่น
lounge(vi) พักผ่อน, เอกเขนก, เอน, พิง, นั่งเล่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lounge suitชุดสากล ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was one shot at Mr. Boddy in the study, two for the chandelier, two at the lounge door, and one for the singing telegram.นัดแรกยิงคุณบ๊อดดี้ในห้องหนังสือ นัดที่สองโดนโคมระย้า อีกสองนัดที่ประตูเลานจ์ และอีกหนึ่งยิงคนร้องเพลงโทรเลข Clue (1985)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head, คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
He used to hang around the lounge and play guitar. Everybody loved Stacks.เขาเป็นมือกีตาร์อยู่ที่เลาจน์ ทุกๆคนชอบเขา Goodfellas (1990)
You can lounge around here on her sofa.อยากเอกเขนกบนโซฟาเขา Heat (1995)
Hear me, you lazy lounge lizard.ฟังข้า เจ้าจิ้งจกที่แสนเกียจคร้าน Mulan 2: The Final War (2004)
Just an employees' lounge with a few vending machines.มีห้องส่วนรวมที่ตู้ขายขนมอัตโนมัติ The Day After Tomorrow (2004)
Sorry if I did nothing but, uh, lounge about the palace all day, I'd learn to pluck a few notes.อยู่ว่างๆ ทั้งวัน เป็นฉันๆ ก็เล่นเป็น Around the World in 80 Days (2004)
Meet me at the Sky Lounge today.วันนี้เจอกันที่ดาดฟ้า Sad Movie (2005)
Tell him to drop by the members' lounge when he returns.ถ้าเขากลับมา บอกเขาให้แวะมาที่เลาจ์น Love Now (2007)
First off, the student lounge will be closed Monday, while we install security cameras.อย่างแรกเลย ห้องพักนักเรียนจะปิดในวันจันทร์ เพื่อที่ครูจะได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด Charlie Bartlett (2007)
But the student lounge is the only place we can hang out without teachers.แต่ห้องพักนักเรียน เป็นที่เดียวเท่านั้น ที่เราสามารถใช้เวลาได้ โดยไม่ต้องมีอาจารย์ Charlie Bartlett (2007)
Thanks to him, the Class of '83 Student Lounge is now The Charlie Bartlett Detention Center.ขอบคุณเขาที่ทำให้ห้องพักนักเรียนปี 83 กลายเป็นสถานกักกันเยาวชนชาร์ลี บาร์ทเล็ต Charlie Bartlett (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loungeLet's drop in at that coffee lounge.
loungeTo my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.
loungeWe ate a quick lunch in a coffee lounge.
loungeWe ate lunch in a coffee lounge.
loungeWe will post the announcement in all the staff lounges.
loungeWhere is the boarding lounge?
loungeYou can't just lounge around like that while everybody else is so busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่รับรอง(n) lounge, Syn. ที่พัก, Example: ทางโรงแรมได้จัดที่รับรองไว้ให้ทีมชาติอังกฤษอย่างหรูหรา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ห้องที่เตรียมไว้สำหรับให้พักผ่อนหรือพักอาศัยอยู่ชั่วคราว
ห้องพัก(n) recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องสำหรับพักผ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก[hǿng phak] (n, exp) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room  FR: salon [ m ] ; salle de repos [ f ] ; salle d'attente [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lounge
lounges

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lounge
lounged
lounger
lounges
loungers
lounge-suit
lounge-chair
lounge-suits
lounge-chairs
lounge-lizard

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klubsessel { m }lounge chair [Add to Longdo]
Salon { m } (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant) [Add to Longdo]
Salonlöwe { m }lounge lizard [Add to Longdo]
Straßenanzug { m }lounge suit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロビー[robi-] (n) lobby; lounge; (P) #11,741 [Add to Longdo]
喫茶店[きっさてん, kissaten] (n) coffee lounge; coffee shop; (rather formal) cafe; (P) #12,421 [Add to Longdo]
ラウンジ[raunji] (n) lounge; (P) #15,612 [Add to Longdo]
カクテルラウンジ[kakuteruraunji] (n) cocktail lounge [Add to Longdo]
サ店[サてん, sa ten] (n) (abbr) (col) (See 喫茶店) coffee lounge; coffee shop; cafe [Add to Longdo]
ホワイエ[howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc. [Add to Longdo]
ラウンジウエア[raunjiuea] (n) loungewear [Add to Longdo]
ラウンジチェア[raunjichiea] (n) lounge chair [Add to Longdo]
応接セット[おうせつセット, ousetsu setto] (n) lounge suite [Add to Longdo]
休憩室[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounge \Lounge\ (lounj), v. i. [imp. & p. p. {Lounged} (lounjd);
   p. pr. & vb. n. {Lounging} (loun"j[i^]ng).] [OE. lungis a
   tall, slow, awkward fellow, OF. longis, longin, said to be
   fr. Longinus, the name of the centurion who pierced the body
   of Christ, but with reference also to L. longus long. Cf.
   {Long}, a.]
   To spend time lazily, whether lolling or idly sauntering; to
   pass time indolently; to stand, sit, or recline, in an
   indolent manner.
   [1913 Webster]
 
      We lounge over the sciences, dawdle through literature,
      yawn over politics.           --J. Hannay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounge \Lounge\, n.
   1. An idle gait or stroll; the state of reclining indolently;
    a place of lounging.
    [1913 Webster]
 
       She went with Lady Stock to a bookseller's whose
       shop served as a fashionable lounge. --Miss
                          Edgeworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of furniture resembling a sofa, upon which one may
    lie or recline.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lounge
   n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa},
      {couch}, {lounge}]
   2: a room (as in a hotel or airport) with seating where people
     can wait [syn: {lounge}, {waiting room}, {waiting area}]
   v 1: sit or recline comfortably; "He was lounging on the sofa"
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top