Search result for

corde

(52 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corde-, *corde*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
recorder(รีคอร์ด'เดอะ) n. ผู้บันทึก,เครื่องบันทึก
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
wire recordern. เครื่องบันทึกและเล่นเสียงด้วยสายเหล็กที่เป็นแม่เหล็ก, See also: wire recording n.

English-Thai: Nontri Dictionary
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cordell ! Cordell, Harvey Boarden.คอร์เดล คอร์เดล ฮาร์วีย์ บอร์ดเดน Fighting (2009)
Dan has this amazing cordelia Refelence in one of his stories.แดนอ้างอิงถึงคอร์ดีเลียได้ยอดเยี่ยมมากเลย ในงานเขียนนึงของเขา Carrnal Knowledge (2009)
Ms. Jane Cordelia Trapp, escorted by Mr. Theodore Davis III.นางสาว เจน คลอเดอเลีย แทรป คู่ควงคือ นาย ธาดอร์ ดาวิส ที่ 3 They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Turns out Detective Cordero was extremely helpful on the potential train heist, so you just go and enjoy your awards ceremony.ดีขึ้นกว่าที่คุณเคยคิดมาก่อน เห็นไหม บอกแล้วพาผมมามีประโยชน์จะตาย No Ordinary Sidekick (2010)
And Cordero...- และนั่นหมายถึง ฉันยังมีโอกาสแก้ไขชีวิตสมรส No Ordinary Sidekick (2010)
Cordelia Foxx, headmistress.คอร์ดีเลีย ฟอซซ์ , ครูใหญ่ Bitchcraft (2013)
CORDELIA:ไม่นะ! Bitchcraft (2013)
Thanks for coming in, Detective Cordero.ขอบคุณที่แวะมา นักสืบ คอเดโร่ The Red Tattoo (2013)
But it made the local newspaper, and that's how Miss Cordelia found me.แต่เรื่องนี้ก็ดัง ไปถึงข่าวท้องถิ่น และนั่นก็ทำให้ คุณคอร์ดีเลียเจอฉัน Boy Parts (2013)
You're the witch Cordelia was telling us about.คุณคือ แม่มด ที่คอร์เดเลียเคยบอกพวกเรา Boy Parts (2013)
Ask Cordelia.ถาม คอร์เดอเลียซิ The Replacements (2013)
Cordelia?คอร์ดีีเลีย? Fearful Pranks Ensue (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เชือก[n.] (cheūak) EN: cord ; rope ; string ; thread   FR: corde [f] ; ficelle [f]
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūay) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre   FR: corde en fibre de bananier [f]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: Thai two-string fiddle   FR: violon thaï à deux cordes [m]
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes

CMU English Pronouncing Dictionary
CORDED    K AO1 R D AH0 D
CORDER    K AO1 R D ER0
CORDES    K AO1 R D Z
CORDELL    K AO2 R D EH1 L
CORDERO    K ER0 D EH1 R OW0
CORDEIRO    K ER0 D EH1 R OW0
CORDESMAN    K AO1 R D AH0 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corded    (v) (k oo1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オートリバース[, o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
カムコーダー[, kamuko-da-] (n) {comp} camcorder [Add to Longdo]
コールタン[, ko-rutan] (n) (abbr) corded velveteen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カムコーダー[かむこーだー, kamuko-da-] camcorder [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
記録情報[きろくじょうほう, kirokujouhou] recorded information [Add to Longdo]
事前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium [Add to Longdo]
事前記録媒体[じぜんきろくばいたい, jizenkirokubaitai] recorded (data) medium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  corde [kɔrd]
     cord; rope; string
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top