Search result for

พยัญชนะ

(61 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยัญชนะ-, *พยัญชนะ*
Longdo Dictionary ภาษามอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
က[ka'] (n ) พยัญชนะตัวที่ ๑ ของภาษามอญ
[/ge'/] พยัญชนะตัวที่ ๓ ของภาษามอญ
[ghe'] พยัญชนะตัวที่ ๔ ของภาษามอญ
[ghέ เคี่ยะ] (n ) พยัญชนะตัวที่ ๔ ของภาษามอญ
[ca จะ] พยัญชนะตัวที่ ๖ ของภาษามอญ
[cha ชะ] (n ) พยัญชนะตัวที่ ๗ ของภาษามอญ
[ŋέ เงี่ยะ] พยัญชนะตัวที่ ๕ ของภาษามอญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยัญชนะ[N] consonant, Syn. ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ มนุษย์จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ ได้แก่ A-Z และตัวเลขตั้งแต่ 0-9, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยัญชนะ(พะยันชะนะ) น. เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ในปากและคอ เช่น เสียง ป โดยทั่วไปจะออกเสียงพยัญชนะร่วมกับเสียงสระ, เสียงพยัญชนะ ก็เรียก
พยัญชนะตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ เช่น ก ข, รูปพยัญชนะ ก็เรียก, ตัวหนังสือ เช่น แปลโดยพยัญชนะ
พยัญชนะกับข้าวที่ไม่ใช่แกง, คู่กับ สูปะ ซึ่งหมายถึง แกง. (ป. พฺยญฺชน, วฺยญฺชน; ส. วฺยญฺชน)
พยัญชนะลักษณะของร่างกาย.
ช ๑พยัญชนะตัวที่ ๑๐ เรียกว่า ชอ ช้าง เป็นอักษรต่ำ ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น ราช คช กริช แซนด์วิช.
พยัญชนะตัวที่ ๑๒ เรียกว่า ฌอ เฌอ เป็นอักษรต่ำ ใช้เป็นพยัญชนะต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consonantพยัญชนะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid consonant; liquidพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid; liquid consonantพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consonantsพยัญชนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Officer Alphabet made sure of that.คุณตำรวจพยัญชนะ ทำให้ผมแน่ใจ Living the Dream (2009)
And each letter in the Hebrew alphabet is ascribed a number.และทุกตัวอักษร ในพยัญชนะฮิบรู ถูกใช้แทนตัวเลข 137 Sekunden (2009)
His English is very good. You hit the consonants a tad hard, though.ภาษาอังกฤษของคุณดีมาก คุณตีเสียงพยัญชนะได้แตก Shutter Island (2010)
That's weird. My invitation said it was in my honor.ฉันคิดว่าเป็นเพราะ ฉันตดเป็นพยัญชนะได้ And Then There Were Fewer (2010)
Mr. Shue taught me the second half of the alphabet.คุณชูว์ สอนพยัญชนะครึ่งหลังให้หนู The Substitute (2010)
It's an anagram.มันคือการสับเปลี่ยนพยัญชนะให้เป็นคำใหม่ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
If the first letter of the message is a consonant, Then what follows is the mirrored truth.อักษรตัวแรกทำหน้าที่เป้นพยัญชนะที่คุณสามารถเห็นข้อความที่แท้จริงได้ในกระจก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
And then later, we'll begin adding the alphabet as more of a support system.จากนั้นค่อยเติมพยัญชนะ เพื่อช่วยสนับสนุน Take Shelter (2011)
It's an anagram.มันคือการสลับพยัญชนะ Heroes and Villains (2011)
Both got dumb-ass white-trash names starting with J, played football for BT High.ทั้งคู่โครตปัญญาอ่อน เป็นสวะเหยียดผิว มีชื่อพยัญชนะ J. เคยเล่นฟุตบอล กับทีม บีที ไฮท์ Everybody Wants to Rule the World (2012)
The sixteenth letter of the Greek alphabet.เป็นอักษรตัวที่ 16 ในพยัญชนะกรีก Life of Pi (2012)
Anagrams, here we come.กำลังสับเปลี่ยนพยัญชนะ มาเลย Nameless (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยัญชนะ[n.] (phayanchana) EN: consonant   FR: consonne [f]
พยัญชนะและสระ[n. exp.] (phayanchana lae sara) EN: consonants and vowels   FR: consonnes et voyelles [fpl]
พยัญชนะไทย[n. exp.] (phayanchana Thai) EN: Thai consonant   FR: consonne thaïe [f] ; lettre de l'alphabet thaï [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha[N] พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก
B[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
b[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
chi[N] พยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษากรีก
D[N] พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4, See also: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
d[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4, See also: เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
E[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
e[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
epsilon[N] พยัญชนะตัวที่ 5 ในภาษากรีก (คล้ายพยัญชนะ e ในภาษาอังกฤษ)
ex[N] พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
alif(อา' ลิฟ) n. พยัญชนะอาหรับตัวแรก
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
b(บี) พยัญชนะตัวที่ 2 ของภาษาอังกฤษ
beta(เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก,ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ,สารประกอบ isomer,อนุภาค beta
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
consonant(n) ตัวอักษร,ตัวพยัญชนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
က[ka] (n ) พยัญชนะตัวที่ ๑ ปลา fish

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
子音[しいん, shiin] พยัญชนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Konsonant(n) |der, pl. Konsonanten| พยัญชนะ

French-Thai: Longdo Dictionary
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top