ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conciliatory

K AH0 N S IH1 L IY2 AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conciliatory-, *conciliatory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conciliatory(adj) มีแนวโน้มที่เป็นมิตร, Syn. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory, compromising, conciliative
reconciliatory(เรคเคินซิล'ลิอะทอรี) adj. เกี่ยวกับการประนีประนอม, เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน, ซึ่งผูกไมตรี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ESPECIALLY AFTER MY MANY CONCILIATORY GESTURESโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ความพยายามจะคืนดีของฉัน If There's Anything I Can't Stand (2007)
Because after our conciliatory dinner, เพราะหลังจากการประนีประนอมในมื้อเย็นของเรา Hell-O (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONCILIATORY K AH0 N S IH1 L IY2 AH0 T AO2 R IY0
CONCILIATORY K AH0 N S IH1 L Y AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conciliatory (j) kˈənsˈɪlɪəʳtəriː (k @1 n s i1 l i@ t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和解[hé jiě, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ, ] conciliatory; become reconciled, #11,333 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
互譲的[ごじょうてき, gojouteki] (adj-na) conciliatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conciliatory \Con*cil"i*a*to*ry\ (?; 106), a.
   Tending to conciliate; pacific; mollifying; propitiating.
   [1913 Webster]
 
      The only alternative, therefore, was to have recourse
      to the conciliatory policy.       --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conciliatory
   adj 1: making or willing to make concessions; "loneliness tore
       through him...whenever he thought of...even the
       compromising Louis du Tillet" [syn: {compromising},
       {conciliatory}, {flexible}] [ant: {inflexible}, {sturdy},
       {uncompromising}]
   2: intended to placate; "spoke in a conciliating tone"; "a
     conciliatory visit" [syn: {conciliatory}, {conciliative}]
     [ant: {antagonistic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top