ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colander

K AA1 L AH0 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colander-, *colander*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colander(n) กระชอน, See also: ตะแกรง, ภาชนะสำหรับทำให้อาหารสะเด็ดน้ำ, Syn. sieve, strainer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colandern. ภาชนะกรอง, หม้อกรอง., Syn. cullender

English-Thai: Nontri Dictionary
colander(n) หม้อกรอง, ตะแกรง, กระชอน, ภาชนะกรอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colander would be good.ได้กระชอนมาก็ดี Horrible Bosses (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชอน(n) colander, See also: strainer, Syn. เครื่องกรองกะทิ, Example: กระชอนใช้กรองกะทิ, Count Unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระชอน[krachøn] (n) EN: strainer ; colander ; sieve  FR: passoire [ f ] ; tamis [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLANDER K AA1 L AH0 N D ER0
COLANDERS K AA1 L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colander (n) kˈʌləndər (k uh1 l @ n d @ r)
colanders (n) kˈʌləndəz (k uh1 l @ n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, / ] colander; strainer; sieve; leaky pot [Add to Longdo]
滤锅[lǜ guō, ㄌㄩˋ ㄍㄨㄛ, / ] colander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
コランダー[koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
ストレーナー[sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer [Add to Longdo]
水漉し;水こし;水濾し;水濾[みずこし, mizukoshi] (n) water filter; strainer; colander [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n, vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
濾過器;ろ過器;瀘過器(iK)[ろかき, rokaki] (n) strainer; colander; filter [Add to Longdo]
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colander \Col"an*der\, n. [L. colans, -antis, p. pr. of colare
   to filter, to strain, fr. colum a strainer. Cf. {Cullis},
   {Culvert}.]
   A utensil with a bottom perforated with little holes for
   straining liquids, mashed vegetable pulp, etc.; a strainer of
   wickerwork, perforated metal, or the like.
   [1913 Webster] Cola nut

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colander
   n 1: bowl-shaped strainer; used to wash or drain foods [syn:
      {colander}, {cullender}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top