หรือคุณหมายถึง cloudleß?
Search result for

cloudless

(15 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloudless-, *cloudless*, cloudles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloudless[ADJ] ที่ไม่มีเมฆ, Syn. clear, bright, Ant. cloud
cloudlessly[ADV] อย่างไม่มีเมฆ

English-Thai: Nontri Dictionary
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When cloudless skies thunder, stand fast.เมื่อฟ้าร้อง ยามท้องฟ้าใส จงยืนหยัด Immortals (2011)
When the cloudless skies thunder... stand fast.เมื่อฟ้าร้อง ยามท้องฟ้าใส จงยืนหยัด Immortals (2011)
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส) Upper West Side Story (2012)
"An open meadow, an open marsh in a cloudless sky.- ท้องฟ้าที่ไร้ปุยเมฆ - น่าเบื่อ I Heart Huckabees (2004)
"The entrance shall only be revealed under a cloudless rain."" ทางเข้าจะเผยให้เห็น เมื่อฝนไร้เมฆ " National Treasure: Book of Secrets (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUDLESS    K L AW1 D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloudless    (j) (k l au1 d l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴れた空[はれたそら, haretasora] (n) clear (cloudless) sky [Add to Longdo]
天泣[てんきゅう, tenkyuu] (n) rain from a cloudless sky [Add to Longdo]
日本晴れ;日本晴[にほんばれ, nihonbare] (n) beautiful weather; clear and cloudless sky; clear Japanese weather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloudless \Cloud"less\, a.
   Without a cloud; clear; bright.
   [1913 Webster]
 
      A cloudless winter sky.         --Bankroft.
   -- {Cloud"less*ly}, adv. -- {Cloud"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloudless
   adj 1: free from clouds; "under a cloudless sky" [syn:
       {cloudless}, {unclouded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top