Search result for

cliff

(80 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cliff-, *cliff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cliff[N] หน้าผา, Syn. precipice
cliffy[ADJ] ที่เป็นหน้าผาชัน
cliffhanger[N] เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
cliff-dweller[SL] คนที่อาศัยในอาคารสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cliff(คลีฟ) n. หน้าผาสูง, Syn. precipice
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,

English-Thai: Nontri Dictionary
cliff(n) หน้าผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cliffหน้าผา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cliff-hanger (n adj ) cliff-hanger (n) นวนิยายเป็นตอน ๆ ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู หรือ เหตุการณ์ หรือการแข่งขันที่ตื่นเต้นตรึงใจคนดู syn. clifhanger , cliff-hanging, cliffhanging (adj) exciting: you don't know what will happen next. a) Acliffanger is a situation or part of a play or film that is very exciting or frightening because you are left for a long time not knowing what will happen next. b) The election is likely to be a cliff-hanger. c) Cliffhanger ending to keep you in suspense.
See also: S. exciting,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As you can see, this is the roof top on the edge of a cliff.อย่างที่เห็น นี่เป็นส่วนบนสุดถัดจากนี้ไปก็เป็นหน้าผาแล้ว Beethoven Virus (2008)
Mom, there's a cliff!แม่ นี่มันหน้าผา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- You're gonna go off the cliff. - That's the idea.จะตกหน้าผานะ/ฉันมีความคิดดีๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You may as well pushed him off that cliff yourself.คุณอาจเป็นคนผลักเขาตกหน้าผานั้นเอง The Lazarus Project (2008)
Look, I'm not about to jump off a cliff after someone who doesn't exist.รอก่อน, ข้าจะไม่ยอมกระโดดหน้าผา เพื่อใครบางคน ที่ไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
"Don't use CliffNotes or Wikipedia."อย่าได้ใช้ คลิฟโน้ตส์ หรือ วิคิพีเดียเชียวล่ะ New York, I Love You (2008)
Ponyo on the CliffPonyo On The Cliff By The Sea Ponyo (2008)
You can't just leave your wife and son on the cliff.จะทิ้งให้เมียกับลูกอยู่ที่ผานี่ไม่ได้นะ Ponyo (2008)
Gotta take her to the edge of the cliff.เราต้องต้อนเธอให้จนมุม Confessions of a Shopaholic (2009)
I don't want to see him drive the company off a cliff.ฉันไม่อยากเห็นเขาพาบริษัทตกเหว London. Of Course (2009)
They're not really fighting, Bella. They're cliff diving.พวกเขาไม่ได้สู้กันจริงๆ เบลล่า เขากระโดดจากหน้าผาเล่น The Twilight Saga: New Moon (2009)
I saw a vision of you. You jumped off a cliff.ฉันมองเห็นภาพของเธอ เธอกระโดดหน้าผา The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cliffAn old castle stands on top of the cliff.
cliffAnother step, and you'll fall over the cliff.
cliffA single step, and you will fall over the cliff.
cliffClimbing the cliff alone is a bold deed.
cliffDown went the bus over the cliff.
cliffHe defied me to dive off the cliff.
cliffHe ran the train over a cliff.
cliffHe stood on the edge of the cliff.
cliffHis son fell over the cliff.
cliffIf you shout from the top of a cliff, you can hear the echo of your voice.
cliffIt was a real challenge for us to go down the cliff on a rope.
cliffKeep away from the vertical cliff!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าผา[N] cliff, Syn. ผา, Example: เศษหินกระเด็นลงมาจากหน้าผา, Count unit: ด้าน, แห่ง, Thai definition: ภูเขาด้านที่มีแผ่นหินตั้งชัน
ผา[N] cliff, See also: stone, rock, precipice, Syn. หน้าผา, เขาหิน, Example: สิงห์โตยืนอยู่บนผาสูง, Count unit: ผา, Thai definition: หินที่เขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
หน้าผา[n.] (nāphā) EN: cliff   FR: falaise [f]
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain   FR: falaise [f] ; rocher [m]
ศิลา[n.] (silā) EN: stone ; rock ; cliff   FR: pierre [f] ; roche [f] ; rocher [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIFF    K L IH1 F
CLIFFE    K L IH1 F
CLIFFS    K L IH1 F S
CLIFF'S    K L IH1 F S
CLIFFS'    K L IH1 F S
CLIFFORD    K L IH1 F ER0 D
CLIFFORD'S    K L IH1 F ER0 D Z
CLIFFHANGER    K L IH1 F HH AE2 NG ER0
CLIFFHANGERS    K L IH1 F HH AE2 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cliff    (n) (k l i1 f)
cliff    (n) (k l i1 f)
cliffs    (n) (k l i1 f s)
Clifford    (n) (k l i1 f @ d)
cliff-hanger    (n) - (k l i1 f - h a ng @ r)
cliff-hangers    (n) - (k l i1 f - h a ng @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhlenbewohner {m}cliff dweller [Add to Longdo]
Klippe {f} | Klippen {pl} | senkrecht abfallende Klippencliff | cliffs | vertical cliffs [Add to Longdo]
Schwalbentyrann {m} [ornith.]Cliff Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
海食崖[かいしょくがい, kaishokugai] (n) sea cliff [Add to Longdo]
[がけ, gake] (n) cliff; (P) [Add to Longdo]
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment [Add to Longdo]
崖道[がけみち, gakemichi] (n) path along a cliff [Add to Longdo]
岸壁[がんぺき, ganpeki] (n) wharf; breakwater; steep cliff; (P) [Add to Longdo]
岩壁;巌壁[がんぺき, ganpeki] (n) wall of rock; rock cliff; rock face [Add to Longdo]
雁垂れ;厂[がんだれ, gandare] (n) (uk) kanji "cliff" radical [Add to Longdo]
懸崖[けんがい, kengai] (n) overhanging cliff [Add to Longdo]
山岨[やまそわ, yamasowa] (n) mountain cliff; mountain precipice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kàn, ㄎㄢˋ, ] cliff [Add to Longdo]
山崖[shān yá, ㄕㄢ ㄧㄚˊ, ] cliff [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] cliff; rock [Add to Longdo]
峭壁[qiào bì, ㄑㄧㄠˋ ㄅㄧˋ, ] cliff; steep; precipice [Add to Longdo]
崿[è, ㄜˋ, 崿] cliff; precipice [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] cliff [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] cliff; range of peaks [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] cliff [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] cliff [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cliff \Cliff\ (kl[i^]f), n. [AS. clif, cloef; akin to OS. klif,
   D. klif, klip, Icel. klif, Dan. & G. klippe, Sw. klippa;
   perh. orig. a climbing place. See {Climb}.]
   A high, steep rock; a precipice.
   [1913 Webster]
 
   {Cliff swallow} (Zool.), a North American swallow
    ({Petrochelidon lunifrons}), which builds its nest against
    cliffs; the {eaves swallow}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cliff \Cliff\, n. (Mus.)
   See {Clef}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cliff
   n 1: a steep high face of rock; "he stood on a high cliff
      overlooking the town"; "a steep drop" [syn: {cliff},
      {drop}, {drop-off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top