ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cliff

K L IH1 F   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cliff-, *cliff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cliff[N] หน้าผา, Syn. precipice
cliffy[ADJ] ที่เป็นหน้าผาชัน
cliffhanger[N] เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
cliff-dweller[SL] คนที่อาศัยในอาคารสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cliff(คลีฟ) n. หน้าผาสูง, Syn. precipice
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,

English-Thai: Nontri Dictionary
cliff(n) หน้าผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cliffหน้าผา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cliff-hanger (n adj ) cliff-hanger (n) นวนิยายเป็นตอน ๆ ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู หรือ เหตุการณ์ หรือการแข่งขันที่ตื่นเต้นตรึงใจคนดู syn. clifhanger , cliff-hanging, cliffhanging (adj) exciting: you don't know what will happen next. a) Acliffanger is a situation or part of a play or film that is very exciting or frightening because you are left for a long time not knowing what will happen next. b) The election is likely to be a cliff-hanger. c) Cliffhanger ending to keep you in suspense.
See also: S. exciting,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you remember that cliff where you first saw me in Monte Carlo?คุณยังจำหน้าผาที่คุณเจอผมครั้งแรก ในมอนติ คาร์โลได้มั้ย Rebecca (1940)
Excuse me... white cliffs of Dover?ขอโทษนะหน้าผาสีขาวของโดเวอร์? Help! (1965)
There he is! On the cliff!เขาอยู่นั่น บนหน้าผา First Blood (1982)
We'll reach the cliffs by dawn.พวกเราจะไปถึงหุบเขาก่อนรุ่งเช้า The Princess Bride (1987)
The Cliffs of Insanity!หุบเขาวิกลจริต The Princess Bride (1987)
He fell off a cliff and died three months agoเขาตกลงหน้าผาแล้วตายเมื่อสามเดือนที่แล้ว 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
After the last letter he fell off the cliffหลังจากจดหมายฉบับสุดท้าย เขาตกลงจากหน้าผา 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
They're going to the cliff where Yu killed himselfพวกเขาไปหน้าผา ที่ยูฆ่าตัวตาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Yes! And then we drop papa-in-law and the little woman off a cliff!และแล้ว เราก็โยน พ่อตามกฏหมายและเจ้าหญิงลงหน้าผาไปเลย Aladdin (1992)
You know the cliffs - And currents better than anyone. - Do I?ท่านรู้จักหน้าผาและกระแสน้ำดีกว่าใครๆ Rapa Nui (1994)
Who will climb the cliffs at Orongo in the spring? And swim with the sharks to Motu Nui? For the first manutara egg?ใครจะปีนหน้าผาโอรองโกฤดูใบไม้ผลินี้ และว่ายน้ำฝ่าดงฉลามไปเกาะโมตูนุย Rapa Nui (1994)
Them swim back carry the egg. Up the cliffsค้นหาไข่นกมานูตาราใบแรก แล้วว่ายน้ำกลับ Rapa Nui (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cliffAn old castle stands on top of the cliff.
cliffAnother step, and you'll fall over the cliff.
cliffA single step, and you will fall over the cliff.
cliffClimbing the cliff alone is a bold deed.
cliffDown went the bus over the cliff.
cliffHe defied me to dive off the cliff.
cliffHe ran the train over a cliff.
cliffHe stood on the edge of the cliff.
cliffHis son fell over the cliff.
cliffIf you shout from the top of a cliff, you can hear the echo of your voice.
cliffIt was a real challenge for us to go down the cliff on a rope.
cliffKeep away from the vertical cliff!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าผา[N] cliff, Syn. ผา, Example: เศษหินกระเด็นลงมาจากหน้าผา, Count unit: ด้าน, แห่ง, Thai definition: ภูเขาด้านที่มีแผ่นหินตั้งชัน
ผา[N] cliff, See also: stone, rock, precipice, Syn. หน้าผา, เขาหิน, Example: สิงห์โตยืนอยู่บนผาสูง, Count unit: ผา, Thai definition: หินที่เขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
หน้าผา[n.] (nāphā) EN: cliff   FR: falaise [f]
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain   FR: falaise [f] ; rocher [m]
ศิลา[n.] (silā) EN: stone ; rock ; cliff   FR: pierre [f] ; roche [f] ; rocher [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIFF    K L IH1 F
CLIFFE    K L IH1 F
CLIFFS    K L IH1 F S
CLIFF'S    K L IH1 F S
CLIFFS'    K L IH1 F S
CLIFFORD    K L IH1 F ER0 D
CLIFFORD'S    K L IH1 F ER0 D Z
CLIFFHANGER    K L IH1 F HH AE2 NG ER0
CLIFFHANGERS    K L IH1 F HH AE2 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cliff    (n) klˈɪf (k l i1 f)
cliff    (n) klˈɪf (k l i1 f)
cliffs    (n) klˈɪfs (k l i1 f s)
Clifford    (n) klˈɪfəd (k l i1 f @ d)
cliff-hanger    (n) klˈɪf-hæŋər (k l i1 f - h a ng @ r)
cliff-hangers    (n) klˈɪf-hæŋəz (k l i1 f - h a ng @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant, #922 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] cliff; rock, #3,740 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] cliff, #3,740 [Add to Longdo]
峭壁[qiào bì, ㄑㄧㄠˋ ㄅㄧˋ, ] cliff; steep; precipice, #31,645 [Add to Longdo]
山崖[shān yá, ㄕㄢ ㄧㄚˊ, ] cliff, #31,862 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] cliff; range of peaks, #32,431 [Add to Longdo]
悬岩[xuán yán, ㄒㄩㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] cliff, #84,889 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] cliff-ledge; stone step, #108,948 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] cliff, #139,010 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] cliff, #182,500 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhlenbewohner {m}cliff dweller [Add to Longdo]
Klippe {f} | Klippen {pl} | senkrecht abfallende Klippencliff | cliffs | vertical cliffs [Add to Longdo]
Schwalbentyrann {m} [ornith.]Cliff Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
海食崖[かいしょくがい, kaishokugai] (n) sea cliff [Add to Longdo]
[がけ, gake] (n) cliff; (P) [Add to Longdo]
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment [Add to Longdo]
崖道[がけみち, gakemichi] (n) path along a cliff [Add to Longdo]
岸壁[がんぺき, ganpeki] (n) wharf; breakwater; steep cliff; (P) [Add to Longdo]
岩壁;巌壁[がんぺき, ganpeki] (n) wall of rock; rock cliff; rock face [Add to Longdo]
雁垂れ;厂[がんだれ, gandare] (n) (uk) kanji "cliff" radical [Add to Longdo]
懸崖[けんがい, kengai] (n) overhanging cliff [Add to Longdo]
山岨[やまそわ, yamasowa] (n) mountain cliff; mountain precipice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cliff \Cliff\ (kl[i^]f), n. [AS. clif, cloef; akin to OS. klif,
   D. klif, klip, Icel. klif, Dan. & G. klippe, Sw. klippa;
   perh. orig. a climbing place. See {Climb}.]
   A high, steep rock; a precipice.
   [1913 Webster]
 
   {Cliff swallow} (Zool.), a North American swallow
    ({Petrochelidon lunifrons}), which builds its nest against
    cliffs; the {eaves swallow}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cliff \Cliff\, n. (Mus.)
   See {Clef}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cliff
   n 1: a steep high face of rock; "he stood on a high cliff
      overlooking the town"; "a steep drop" [syn: {cliff},
      {drop}, {drop-off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top