ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巖-, *巖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巖, yán, ㄧㄢˊ] cliff, precipice; cave, grotto
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  嚴 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, / ] cliff, #3,740 [Add to Longdo]
岩层[yán céng, ㄧㄢˊ ㄘㄥˊ, / ] rock strata, #34,679 [Add to Longdo]
岩画[yán huà, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] rock painting; picture or writing carved on rocks, #45,711 [Add to Longdo]
岩盐[yán yán, ㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] rock salt, #76,017 [Add to Longdo]
碱性岩[jiǎn xìng yán, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] basic rock; mafic rock (with less silicon and more magnesium, iron etc), #165,157 [Add to Longdo]
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life [Add to Longdo]
灰岩残丘[huī yán cán qiū, ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄘㄢˊ ㄑㄧㄡ, / ] mogote (steep-sided pointed hill in karst landform) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Run into a rock or something like that, just full-on.[CN] 撞到石之类的东西 全速前进 Ghosts of the Abyss (2003)
I am a teacher in Piatra Neamt.[CN] 我在尼特當教師 Youth Without Youth (2007)
Alexei Nikolaevich, want to see the new core?[CN] 阿列克謝•尼古拉耶維奇 想看看新的心嗎? Siberiade (1979)
The Children: HI ROKI IWASE MIYUKI YOSHIZAWA,J UN ISHII[CN] 瀨浩規 吉尺美幸 古井 旬 The Demon (1978)
El Niño sent some awesome 6-footers.[CN] 塌嫌攝霾隳堤珨虳淩堵6珜褐﹝ Billboard Dad (1998)
SHI MA IWASHITA as O-ume[CN] 下志麻 飾 阿梅 The Demon (1978)
The energy of the sun, trapped in rock, harvested by machine from the far side of the moon.[CN] 太陽能投射到月 被其所捕獲 再由月球遠端的機器所開採 Moon (2009)
-Paramount Pictures should.. .[CN] -嶺蟹荌え茼蜆猁... Commendatori (2000)
- They pulled out a new core.[CN] - 心取出來了。 Siberiade (1979)
They said the current bashed his head on rocks for days before he came up.[CN] 他們說漩渦太強 他的頭在石間 沖撞好幾天後才浮出來 Pax Soprana (1999)
Is this a copy of the petroglyph you found in Owl Cave?[CN] 这是你在猫头鹰山洞找到的 那幅壁画的复制品吗? Episode #2.19 (1991)
They've asked us to send a scholar of great weight and substance to preside over the ceremony and stay on for two months for lectures and seminars.[CN] 勤源猁⑴扂蠅珨弇衄靡咡睿訧盪腔蚳模 去主持交接仪式以及参加为期两周的研讨活动 去主持交接仪式以及参加为期两周的研讨活动 Bean (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top