ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

claqueur

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claqueur-, *claqueur*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา claqueur มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *claqueur*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Chronicle ought to form a cheering section for her.Der Chronicle sollte die Claqueure für sie abstellen. Woman of the Year (1942)
I've been working with the claque, going over Calvero's jokes. I gave them cue sheets so they'll know exactly where to laugh.Ich habe Calveros Witze mit den Claqueuren geprobt, damit sie wissen, wo sie lachen müssen. Limelight (1952)
I don't mean the claque.Nicht die Claqueure. Limelight (1952)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Claqueur \Cla`queur"\, n. [F.]
     One of the claque employed to applaud at a theater.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top