ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liqueur

L IH0 K ER1   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liqueur-, *liqueur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liqueur[N] เหล้า, See also: สุรา, Syn. alcohol, spirits

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liqueur(ลิค'เคอร์') n. เหล้า,สุรา

English-Thai: Nontri Dictionary
liqueur(n) เหล้าหวานอย่างแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Espresso. With a shot of liqueur.เอสเปรสโซ เติมเหล้านิดหน่อย Appleseed Ex Machina (2007)
Want some coffee liqueur on your ice cream?อยากให้ใส่เหล้ากาแฟในไอศกรีมเธอไหม The Zarnecki Incursion (2011)
- No, they don't! - It's a melon liqueur!พวกเขาไม่ได้ดื่ม มันเป็นเหล้าเลม่อน Bells (2011)
Coffee liqueur in a Chewbacca mug.กาแฟผสมเหล้าในเหยือชิวแบคค่า The Date Night Variable (2012)
Put some banana liqueur in his bottle.ใส่เหล้ากล้วยหอมลงในขวดนมเขาสิ เจ้าหนูเป็นพวกแอมโบนิส ไม่ใช่หรือ? De Marathon (2012)
They forced chocolate liqueur down me!พวกมันบังคับให้ฉันดื่มเหล้า Pain & Gain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้า[n.] (lao) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)   FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
เหล้าหวาน[n. exp.] (lao wān) EN: liqueur   FR: liqueur [f] ; absinthe [f]
สุรา[n.] (surā) EN: liquor ; spirit ; wine ; alcohol ; alcoholic beverage   FR: liqueur [f] ; alcool [m] ; boisson alcoolisée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUEUR    L IH0 K ER1
LIQUEURS    L IH0 K ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liqueur    (n) lˈɪkjˈuəʴr (l i1 k y u@1 r)
liqueurs    (n) lˈɪkjˈuəʴz (l i1 k y u@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルーア[, karu-a] (n) Kahlua (coffee liqueur) [Add to Longdo]
キュンメル[, kyunmeru] (n) kummel (liqueur flavored with caraway seed or cumin) (ger [Add to Longdo]
サバラン[, sabaran] (n) savarin (crown-shaped cake served with liqueur-laced syrup) (fre [Add to Longdo]
リキュール[, rikyu-ru] (n) liqueur (fre [Add to Longdo]
リキュールグラス[, rikyu-rugurasu] (n) liqueur glass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liqueur \Li`queur"\ (l[-e]`k[~e]r"), n. [F. See {Liquor}.]
   An aromatic alcoholic cordial.
   [1913 Webster]
 
   Note: Some liqueurs are prepared by infusing certain woods,
      fruits, or flowers, in either water or alcohol, and
      adding sugar, etc. Others are distilled from aromatic
      or flavoring agents.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liqueur
   n 1: strong highly flavored sweet liquor usually drunk after a
      meal [syn: {liqueur}, {cordial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top