ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchanter

EH0 N CH AE1 N T ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchanter-, *enchanter*
English-Thai: Nontri Dictionary
enchanter(n) ผู้วิเศษ,หมอเสน่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid I cannot allow that, First Enchanter.ข้าเกรงว่า ข้าจะไม่สามารถอนุญาตได้, ท่านจอมเวทย์ที่หนึ่ง. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
The First Enchanter sent me to investigate suspicious Blood Mage activities.จอมเวทย์ที่หนึ่งได้ส่งให้ข้าไปสืบ เรื่องที่พวกผู้ใช้มนตราโลหิตกำลังทำอยู่ Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I'm afraid not, First Enchanter.ไม่มีครับ ท่านจอมเวทย์ลำดับหนึ่ง Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHANTER    EH0 N CH AE1 N T ER0
ENCHANTERS    EH0 N CH AE1 N T ER0 Z
ENCHANTERS    EH0 N CH AE1 N ER0 Z
ENCHANTER'S    EH0 N CH AE1 N T ER0 Z
ENCHANTER'S    EH0 N CH AE1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchanter    (n) ˈɪntʃˈaːntər (i1 n ch aa1 n t @ r)
enchanters    (n) ˈɪntʃˈaːntəz (i1 n ch aa1 n t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enchanter \En*chant"er\, n. [Cf. F. enchanteur.]
   One who enchants; a sorcerer or magician; also, one who
   delights as by an enchantment.
   [1913 Webster]
 
      Like ghosts from an enchanter fleeing.  --Shelley.
   [1913 Webster]
 
   {Enchanter's nightshade} (Bot.), a genus ({Circ[ae]a}) of low
    inconspicuous, perennial plants, found in damp, shady
    places.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enchanter
   n 1: a sorcerer or magician

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 enchanter /ɑ̃ʃɑ̃te/ 
  delight

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top