ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

centaur

S EH1 N T AO2 R   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centaur-, *centaur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centaur[N] มนุษย์ในเทพนิยายกรีกที่มีครึ่งบนเป็นคนส่วนครึ่งล่างเป็นม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centaur(เซน'ทอ) n. สัตว์ในนวนิยายที่มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นม้า
centaurusn. กลุ่มดาวระหว่างLupus กับVela
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't seen the centaurs are so riotฉันไม่เคยเห็นเซ็นทอร์อลหม่านขนาดนี้มาก่อน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Well, the centaurs will probably fight on your side.ดีล่ะ, พวกเซ็นทอร์ อาจจะช่วยพวกเจ้าก็ได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So the centaur says, "That's not the half I'm talking about."แล้วเซ็นทอร์ก็พูดว่า "ฉันไม่ได้พูดถึงครึ่งตัวนั้น" Shrek Forever After (2010)
One of the tunnels under the dal flooded, my back-order of guinness finally came in, and two centaurs got into it over a woman?ท่อน้ำใต้เดอะ เดลแตก แก้วที่ฉันสั่งไว้มาส่งแล้ว เซนท์ตาร์สองคนก็ แย่งผู้หญิงกัน Adventures in Fae-bysitting (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพร็อกซิมาเซนเทารี[n. prop.] (dāo Phrǿksimā Sēnthaorī) EN: Proxima Centauri   FR: Proxima du Centaure
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง[n. exp.] (phīseūa fā māi kø mot līeng) EN: Common Centaur Oakblue   

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTAUR S EH1 N T AO2 R
CENTAURI S EH0 N T AA1 R IY0
CENTAURS S EH1 N T AO2 R Z
CENTAUR'S S EH1 N T AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
centaur (n) sˈɛntɔːr (s e1 n t oo r)
centaurs (n) sˈɛntɔːz (s e1 n t oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半人马座[Bàn rén mǎ zuò, ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Centaurus (constellation), #164,308 [Add to Longdo]
半人马[bàn rén mǎ, ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ, / ] centaur (mythology) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケンタウルス座[ケンタウルスざ, kentaurusu za] (n) (constellation) Centaurus [Add to Longdo]
ケンタウロス;ケンタウルス;センタウル;セントール;ケンタウル;セントーア;サントール;ケンタウア[, kentaurosu ; kentaurusu ; sentauru ; sento-ru ; kentauru ; sento-a ; santo-ru ; ken] (n) Centaur (gre [Add to Longdo]
ハダル[, hadaru] (n) Hadar (Arabic name for Beta Centauri) [Add to Longdo]
リギルケンタウルス[, rigirukentaurusu] (n) Rigel Kentaurus (navigator's name for Alpha Centauri) [Add to Longdo]
矢車菊[やぐるまぎく, yagurumagiku] (n) cornflower (Centaurea cyanus); bluebottle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Centaur \Cen"taur\ (s[e^]n"t[add]r), n. [L. centaurus, Gr.
   Ke`ntayros.]
   [1913 Webster]
   1. (Class. Myth.) A fabulous being, represented as half man
    and half horse.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A constellation in the southern heavens between
    Hydra and the Southern Cross.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centaur
   n 1: (classical mythology) a mythical being that is half man and
      half horse
   2: a conspicuous constellation in the southern hemisphere near
     the Southern Cross [syn: {Centaurus}, {Centaur}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 centaur /sɛntɑur/
  centaur

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top