ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emasculate

AH0 M AE1 S K Y UW0 L IH0 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emasculate-, *emasculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emasculate[VT] ตอนคนหรือสัตว์ (คำทางการ), Syn. castrate, geld, unman
emasculate[VT] ทำให้อ่อนกำลัง, See also: ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ, Syn. devitalize, enervate, weaken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emasculatevt. ตอน,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate

English-Thai: Nontri Dictionary
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emasculateตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
To achieve peace in our school, we should take this chance to emasculate them all!เพื่อรักษาความสงบสุขในโรงเรียนของเราไว้ เราจึงควรใช้โอกาสนี้ Crazy First Love (2003)
You emasculated him.แทบจะฆ่าพ่อทั้งเป็น Art Isn't Easy (2007)
Well, you're not gonna emasculate me.แม่มาทรมานหนูแบบนั้นไม่ได้อีก Art Isn't Easy (2007)
If you're gonna continue to emasculate me with this barbie dress up shitถ้าเธอยังจะทำให้ฉันเป็นตุ๊ด ด้วยการแต่งตัวบาร์บี้นี่นะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
AS A HUSBAND HE FEELS EMASCULATED AND HUMILIATED BY HIS WIFE.จ่างก็ทำลายสัญลักษณ์ความเป็นผู้ชายของเขาทั้งสิ้น Normal (2008)
You feel emasculated by her.คุณรู้สึกด้อยกว่าเธอ The Ugly Truth (2009)
You've economically emasculated your husband to such a point that he's afraid to want you.คุณได้ทำให้ประสิทธิภาพ ของน้องชายแฟนคุณเสื่อม ..โดยทางอ้อมเลยนะ นั่นทำให้เขาไม่กล้านอนกับคุณ The Ugly Truth (2009)
I think he was tired of being emasculated.ผมคิดว่า พ่อคงเบื่อที่จะถูกข่ม Connect! Connect! (2009)
It's not about that. he said i emasculate you.ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้น เขาว่าฉันตอนคุณ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
In a way, I emasculated him.กรรมวิธีนั่น ฉันทำให้เขา เสื่อมประสิทธิภาพลง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
He's humiliated you, emasculated you.He's humiliated you, emasculated you. Hot Tub Time Machine (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMASCULATE    AH0 M AE1 S K Y UW0 L IH0 T
EMASCULATE    AH0 M AE1 S K Y UW0 L EY2 T
EMASCULATED    AH0 M AE1 S K Y UW0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emasculate    (v) ˈɪmˈæskjulɛɪt (i1 m a1 s k y u l ei t)
emasculated    (v) ˈɪmˈæskjulɛɪtɪd (i1 m a1 s k y u l ei t i d)
emasculates    (v) ˈɪmˈæskjulɛɪts (i1 m a1 s k y u l ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 emasculate \e*mas"cu*late\, a.
   Deprived of virility or vigor; unmanned; weak. "Emasculate
   slave." --Hammond.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emasculate \E*mas"cu*late\, v. t. [imp. & p. p. {Emasculated};
   p. pr. & vb. n. {Emasculating}.] [L. emasculare; e + masculus
   male, masculine. See {Male} masculine.]
   1. To deprive of virile or procreative power; to castrate
    power; to castrate; to geld.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of masculine vigor or spirit; to weaken; to
    render effeminate; to vitiate by unmanly softness.
    [1913 Webster]
 
       Luxury had not emasculated their minds. --V. Knox.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emasculate
   adj 1: having unsuitable feminine qualities [syn: {effeminate},
       {emasculate}, {epicene}, {cissy}, {sissified},
       {sissyish}, {sissy}]
   v 1: deprive of strength or vigor; "The Senate emasculated the
      law" [syn: {emasculate}, {castrate}]
   2: remove the testicles of a male animal [syn: {emasculate},
     {castrate}, {demasculinize}, {demasculinise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top