Search result for

caret

(49 entries)
(0.0752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caret-, *caret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caret[N] สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
caretaker[ADJ] ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker[N] ผู้ที่รับจ้างดูแล, Syn. keeper, custodian
caretaker government[N] รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian

English-Thai: Nontri Dictionary
caret(n) เครื่องหมายตก
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it's the actions of a caretaker, a mother.เป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยของเราเป็นผู้หญิง Cradle to Grave (2009)
I don't know this man. His caretaker just stepped away. I overheard him mention he's a sex offender.ผู้คุมเขาเพิ่งออกไป เขาเป็นพวกลักเพศ Dream On (2010)
- You're gonna need a caretaker in a second. - I run a dry cleaners.ฉันเปิดร้านซักรีด Dream On (2010)
The caretaker.คนดูแลผู้สูงอายุ Home (2010)
Apparently, our lovely ladies whacked the caretaker.ที่เห็นๆก็คือ สาวสวยที่น่ารักของเราทำเรื่องบ้าๆกับผู้ดูแลคนชรา Home (2010)
If I had a good caretaker, he'd be here on time.ถ้าฉันจ้างคนดูแลที่ดี/N เขาต้องมาตรงเวลา Remembrance of Things Past (2010)
My caretaker had a heart attack.คนดูแลผม/Nเกิดหัวใจวาย Remembrance of Things Past (2010)
Sure, a half a caret's fine.ได้สิ ครึ่งกะรัตก็ดี The Herb Garden Germination (2011)
I'm here with Kenny Sandavol. Resident caretaker, for the past 8 years.ผมอยู่ที่นี่กับ เคนนี่ แซนดิวัล ผู้ที่ดูแลที่นี่มา8ปีแล้ว Grave Encounters (2011)
The caretaker said a girl killed herself right here.ผู้ดูแลเพิ่งบอกว่าเธอตายที่นี่ Grave Encounters (2011)
We are trapped inside, until Kenny the caretaker comes to get us in the morning.เราถูกขังอยู่ที่นี่ จนกว่าเคนนี่ ผู้ดูแลอาคารจะมารับเราในตอนเช้า Grave Encounters (2011)
She probably has a job that puts her in the role of caretaker, such as a masseuse, a nail or hair stylist, personal trainer.เธออาจทำอาชีพผู้ดูแล เช่นพนักงานนวด ช่างทำเล็บหรือทำผม เทรนเนอร์ส่วนตัว Today I Do (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caretThe accident was due to the negligence of the caretaker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คุม[N] custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
รัฐบาลรักษาการ[n. exp.] (ratthabān raksākān) EN: caretaker government ; interim government   FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
รัฐมนตรีรักษาด้วย[n. exp.] (ratthamontrī raksā dūay) EN: caretaker cabinet   FR: gouvernement en affaires courantes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARETAKER    K EH1 R T EY2 K ER0
CARETAKERS    K EH1 R T EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caret    (n) (k a1 r e t)
carets    (n) (k a1 r e t s)
caretaker    (n) (k e@1 t ei k @ r)
caretakers    (n) (k e@1 t ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltungszeichen {n} | Einschaltungszeichen {pl}caret | carets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャレット[, kyaretto] (n) {comp} caret [Add to Longdo]
システムキャレット[, shisutemukyaretto] (n) {comp} system caret [Add to Longdo]
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
暫定内閣[ざんていないかく, zanteinaikaku] (n) caretaker government [Add to Longdo]
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff [Add to Longdo]
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman [Add to Longdo]
赤海亀[あかうみがめ;アカウミガメ, akaumigame ; akaumigame] (n) (uk) loggerhead turtle (Caretta caretta) [Add to Longdo]
脱字記号[だつじきごう, datsujikigou] (n) caret (symbol for omitted word) [Add to Longdo]
別荘番[べっそうばん, bessouban] (n) caretaker of a villa [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hawkbill \hawk"bill`\, hawksbill \hawks"bill`\(-b[i^]l`), n.
   (Zool.)
   A sea turtle ({Eretmochelys imbricata}), which yields the
   best quality of tortoise shell; -- called also {caret}.
 
   Syn: hawksbill turtle, hawkbill, tortoiseshell turtle,
     Eretmochelys imbricata.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caret \Ca"ret\ (k[=a]"r[e^]t or k[a^]r"[e^]t), n. [L. caret
   there is wanting, fr. carere to want.]
   A mark [^] used by writers and proof readers to indicate that
   something is interlined above, or inserted in the margin,
   which belongs in the place marked by the caret.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caret \Ca`ret"\, n. [F., a species of tortoise.] (Zool.)
   The hawkbill turtle. See {Hawkbill}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caret
   n 1: a mark used by an author or editor to indicate where
      something is to be inserted into a text

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top